Beta 1


Title Metadataservice for flyfotos - en forundersøgelse
Author Petersen, Asger Sigurd
Supervisor Dueholm, Keld (Institut for Informatik og Matematisk Modellering, Danmarks Tekniske Universitet, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Frederiksen, Poul (Kort og Matrikelstyrelsen)
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Master's thesis
Year 2004
Abstract I denne rapport vurderes det, om der eksisterer et behov for at forbedre tilgængeligheden til danske flyfotos, og hvorvidt det i praksis er muligt at forbedre tilgængeligheden. Vurderingen gives med udgangspunkt i en række undersøgelser af de nuværende forhold blandt brugere og indehavere af flyfotos. Ligeså er danske producenter og større samlinger af flyfotos besøgt, og der gives en beskrivelse af deres beholdninger af flyfotos, deres metadata for billederne, og deres holdning til at deltage i en central, dansk metadataservice for flyfotos. Der gives en oversigt over brugernes mangeartede anvendelser af flyfotos sammen med en beskrivelse af brugernes subjektive vurdering af tilgægeligheden under de nuværende forhold. På baggrund af ovenstående konkluderes det, at der eksisterer store mængder meget værdifulde data i de danske flyfotoarkiver, og at tilgængeligheden til disse data er uforholdsmæssigt lav. Der foretages en række detailundersøgelser med henblik på at understøtte en eventuel senere internetbaseret, central, dansk metadataservice for flyfotos. Herunder undersøges det, hvorledes meget forskelligartede samlinger kan beskrives ved brug af hierarkiske metadata, hvorledes en central metadataservice kan give anledning til nye og mere effektive forretningsgange i forbindelse med brugerens søgning og erhvervelse af flyfotos og hvordan datainfrastrukturen for en internetbaseret metadataservice kan opbygges. Derudover er det undersøgt, hvorvidt den kommende internationale standard ISO 19115-2 i sin nuværende form er anvendelig til en central metadataservice for danske flyfotos. Der er i denne forbindelse fundet en række problemer og uhensigtsmæssigheder, som kan gøre det vanskeligt at anvende standarden til analoge flyfotos. Slutteligt gives anbefalinger til producenter og samlinger af flyfotos, blandt andet om hvorledes tilgængeligheden kan øges. Disse anbefalinger omfatter både umiddelbart implementerbare forslag, såvel som forslag til længevarende projekter.
Imprint Institut for Informatik og Matematisk Modellering, Danmarks Tekniske Universitet, DTU : DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Keywords flyfotos; producenter; samlinger; anvendelser; metadata; tilgængelighed; metadataservice; ISO 19115; ISO 19115-2
Fulltext
Original PDF imm3262.pdf (4.44 MB)
Admin Creation date: 2006-06-22    Update date: 2012-12-20    Source: dtu    ID: 154790    Original MXD