Beta 1


Title Forandringsprocesser i organisatiner - med outsourcing som case
Author Porsman, Peter
Larsen, Anders
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Master's thesis
Year 2004
Abstract Formålet er at undersøge organisationsmæssige forandringsprocesser med henblik på at forstå de forhold, der er med til at fremme - henholdsvis modvirke - hensigtsmæs-sige processer, såvel forretningsmæssigt som kulturelt og arbejdsmiljømæssigt. I den empiriske del analyseres processerne i forbindelse med en virksomheds outsourcing af flere arbejdsområder. Der har gennem de seneste år været en stigende tendens til, at virksomheder fokuserer på kerneaktiviteterne. Derfor har der været stort fokus på outsourcing af medarbejdere i funktioner, der ikke vedrører kerneaktiviteter. Dette har en række konsekvenser for de berørte medarbejdere, som mange virksomheder er dårligt rustede til at håndtere. Vi ønsker med denne afhandling at undersøge og beskrive processen omkring Sono-fons outsourcing. Opgaven skal bestå af tre dele: • Empirisk undersøgelse: Denne udfærdiges i form af en case, der beskriver outsourcingens forløb på baggrund af interviews med medarbejdere og ledere. • Teoretisk baggrund: Her beskrives og diskuteres det teoretiske grundlag for at analysere processen. • Analyse: Vi ønsker her at analysere de fremgangsmåder, virksomheden har anvendt under processen. Formålet er at undersøge de faktorer, som har haft betydning for de berørte medarbejderes oplevelse af processen, og diskutere konsekvenserne heraf for medarbejdere og virksomhed. Fokusområderne er specielt de kulturelle forhold, modstand, politiske aktiviteter, stress, kommunikation og involvering. Endelig ønsker vi at diskutere mulighederne for optimering af fremtidige processer. Den faglige baggrund for projektet er • Forandringsledelse, der beskæftiger sig med begreber og teorier omkring de politiske og kulturelle processer, hindringer, modstand og aktører i forbindelse med organisationsforandringer. Derudover læringsprocesser og den lærende organisation behandlet. • Projektledelse, hvor der arbejdes med planlægning, organisering og evaluering af projekter. Der arbejdes bl. a. med målsætning, succeskriterier, interessent-analyse og –håndtering, milepælsplanlægning, projektgruppens faglige og per-sonlige roller mv. • Arbejdspsykologi og organisationsteori, der søger at give indsigt i organisati-on, ledelse og psykologi i relation til teknologisk udvikling og arbejdsforhold i virksomheden. Herunder en forståelse af - virksomhedens placering i samfundet og hvordan virksomheden fungerer og udvikles organisatorisk - hvordan arbejdsmarked, virksomhed og arbejdsliv hænger sammen - hvordan bestemte arbejds- og organisationsformer har bestemte psykologi-ske konsekvenser - hvordan psykologiske og kulturelle forhold spiller ind på opfattelsen og udførelsen af arbejdet.
Pages 180
Keywords Outsourcing; Change management; Work psychology
Admin Creation date: 2006-06-22    Update date: 2007-02-24    Source: dtu    ID: 177685    Original MXD