Beta 1


Title Informationslogistik hos MTH
Author Ottesen, James-Philip
Brinchmann Christensen, Anders
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Master's thesis
Year 2004
Abstract Indeværende eksamensprojekt omhandler forbedringer af projekteringsprocessen i en Partneringentreprise, som anvender Trimmet Projektering hos den danske entreprenørvirksomhed MT Højgaard a/s. Projektet tager udgangspunkt i teorien for Supply Chain Management herunder Trimmet Byggeri, Partnering, Strategisk indkøb og strategiske partnerskaber for herigennem at undersøge og beskrive forbedringspotentialet for projekteringsprocessen udfra en studeret case. Vha. teorien for Supply Chain Management betragtes frembringelsen af et byggeri udfra en materiale- og værdikæde overvejende med fokus på værdiskabelsen i projekteringsprocessen. Som supplement til Trimmet Projektering foreslås yderligere en inddragelse af værktøjet Request for Information i konceptet. Byggebranchen har gennem mange år været kendetegnet ved lav effektivitet, mistillid mellem de involverede parter, manglende kundefokus samt en udpræget suboptimering. Disse forhold forsøges nu forbedret bl.a. gennem indføringen af partnering-konceptet, der bygger på parametre som fælles målsætning og optimering, incitamenter, dialogbaserede løsninger, workshops og nøglepersoner. Partneringsamarbejdet tager således udgangspunkt i et udvidet samarbejde mellem bygherre, rådgivere og udførende parter, hvor alle parter deltager aktivt fra projektets begyndelse. En Partneringentreprise indgås ofte af bygherren, der danner et team med arkitekter, ingeniører og entreprenører, som refererer direkte til bygherren. Herved adskiller Partneringentreprisen sig fra de traditionelle entrepriseformer; Total-, Hoved- og Fagentreprise. MT Højgaard a/s har i længere tid været i gang med en omfattende produktionsforandring gennem implementering af TrimByg-konceptet, som bygger på filosofierne fra Trimmet Byggeri, i den fysiske opførelse af et byggeri. Siden primo 2003 har MT Højgaard a/s til dato gennemført fire byggerier, hvor det er forsøgt, at overføre TrimByg-konceptet til projekteringsprocessen under navnet Trimmet Projektering. Konceptet Trimmet Projektering sigter mod at effektivisere projekteringen gennem en forbedret styring og koordinering af projekteringsprocessen. Anvendelsen af Trimmet Projektering indebærer, at de involverede aktører i projekteringen skal lære en ny og anderledes måde at projektere på i forhold til det traditionelle projekteringsforløb. Dette betyder, at parterne skal lære at projektere udfra et dialogbaseret workshopforløb, som primært har til formål at klarlægge bygherrens krav og værdier til det færdige byggeri. Arbejdsopgaverne i projekteringsprocessen styres og koordineres overordnet udfra en procesplan, som parterne i fællesskab udfærdiger. Denne ligger til grund for udarbejdelsen af en periode- og ugeplan, der beskriver, hvad der SKAL laves, hvad der MÅ laves og dermed KAN laves samt endeligt, hvad der så VIL blive lavet. Byggebranchen er karakteriseret ved fremstillingen af ”one-of-a-kind” produkter gennem aktiviteter, som gennemføres indenfor rammerne af en midlertidig organisation, der er sammensat af et fragmenteret forsyningsnetværk af virksomheder fra forskellige brancher. Når byggeopgaven er afsluttet ophører samtidig samarbejdet. Herved adskiller byggebranchen sig fra den traditionelle fremstillingsindustri. Gennem teorien for Strategisk indkøb udformes et forslag til hvordan MT Højgaard a/s kan selektere mellem projekteringsrelevante aktører på divisions- og projektniveau. Yderligere anvendes tankerne bag Kraljics porteføljeanalyse til at anbefale MT Højgaard a/s indgåelse af strategiske partnerskaber. Herigennem søges det at integrere projekteringsprocesser og -procedurer for at kunne reducere spildet i forsyningskæden og opnå gensidig læring. Adskillige undersøgelser har pointeret vigtigheden af at fokusere på projekteringsprocessen for at kunne forbedre effektiviteten i den samlede byggeproces. Dette kommer til udtryk ved at udførelsen tit får utilstrækkelige og mangelfulde dokumenter fra projekteringen. Derfor anbefales MT Højgaard a/s at implementere værktøjet Request for Information i konceptet Trimmet Projektering for at opnå en løbende erfaringsopsamling fra udførelse til projektering med henblik på at forbedre kvaliteten af projekteringsdokumenterne på sigt. Gennem anvendelse af projektets teoretiske fundament og på baggrund af den indsamlede empiri opstilles afslutningsvist en række anbefalinger til, hvordan MT Højgaard a/s kan forbedre projekteringsprocessens output.
Pages 500
Keywords Construction Industry; Partnering; Design Management; Strategic Procurement; Request for Information
Admin Creation date: 2006-06-22    Update date: 2007-02-24    Source: dtu    ID: 177727    Original MXD