Beta 1


Title Strategisk planering
Author Lindström, Linus
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Master's thesis
Year 2004
Abstract Rapporten behandlar en strategisk analys av två tillförselalternativ av naturgas, till den svenska naturgasmarknaden. Den strategiska analysen har genomförts med hjälp av scenarioplaneringsmetoden och simuleringsprogrammet ProModel®. Arbetet har genomförts i samarbete med Sydkraft Gas AB, vilken är en av de största aktörerna på den svenska naturgasmarknaden. Scenarioplanering är ett osäkerhetsbaserat strategiskt verktyg, med rötter i den militära strategidisciplinen. Scenarioplaneringsmetoden började användas inom privata och offentliga organisationer under 1960- och 1970-talen. Den mest kända avantgardisten inom den privata sektorn är oljebolaget Royal Dutch Shell, vars fenomenala tillväxt efter oljekrisen vid mitten av 1970-talet har dels tillskrivits scenarioplaneringsmetoden dels strategerna Pierre Wack och Ted Newland, vilka var de största pådrivarna att ändra organisationens syn på oljemarknaden och oljeprisets tänkbara utveckling. Genom att skapa scenarier, vilka var baserade på ett logiskt osäkerhetsbaserat resonemang, lyckades Wack och Newland genomdriva ett perspektivs-, orsaks- och konsekvenstänkande över vad ett fluktuerande oljepris skulle få för konsekvenser för oljebranschen inom Shell-koncernen. Strategisk planering är vare sig någon exakt vetenskap eller disciplin, eftersom varje organisation har unika behov, förutsättningar och målsättningar. Det finns troligtvis lika många tillämpningar av strategisk planering, som det finns företag och organisationer. Scenarioplaneringsmetoden är inte heller den någon exakt metod med avseende på tillvägagångssätt och handhavande, då det är syftet och målsättningen med scenarioanalysen, vilken bestämmer hur den ska konstrueras. Rapportens scenarioplanerings del, behandlar av två tänkbara utvecklingsscenarion, Silverpenningen och Grindslanten, som ger två helt olika förutsättningar att agera på den svenska naturgasmarknaden. Utifrån scenarierna testas två olika strategiplaner, vilka representeras av de två tillförselalternativen, Baltic Gas Interconnector (BGI) och Liquefied Natural Gas (LNG). Problematiken med scenarioplaneringsmetoden är att scenarierna ofta spänner över stora kausala spektra. Detta gör att det kan vara svårt att tillämpa och analysera konkreta handlingsplaner och dra slutsatser utifrån de tänkbara konsekvenser strategierna kan få i respektive händelseutveckling. I arbetet har därför den strategiska delen av arbetet understötts med simuleringsmodeller, vilka byggts upp med simuleringsverktyget ProModel®. Simuleringsmodellerna syftar till att konkretisera, evaluera och analysera de ekonomiska konsekvenserna av de två olika tillförselalternativen, BGI och LNG, vilka testas mot respektive scenario. Simuleringsmodellerna simulerar utvecklingslinjerna för tillförselalternativen i scenarierna och beräknar specifika ekonomiska nyckeltal för respektive tillförselalternativ. Det är således inte enbart scenarierna, vilka är intressanta att simulera, utan den tänkbara händelseutvecklingen från nutid till framtid. Simuleringsmodellerna ger beslutsfattarna kvantitativa beslutsunderlag, vilka sträcker sig över en femtonårsperiod, vilka i sin tur grundats på ett kvalitativt kausalt osäkerhetsbaserat resonemang. Förhoppningsvis kan simuleringsmodellerna dels underlätta att evaluera och analysera riskerna och förbättra riskhanteringen vid aktuellt beslutsfattande dels motivera en fortsatt användning av scenarioplaneringsmetoden i kombination med simuleringsverktyg inom strategiavdelningen på Sydkraft Gas AB.
Imprint Institut for Produktion og Ledelse, DTU
Pages 170
Keywords strategic planning; strategic analysis; Strategy; Simulation; senarieplanning
Admin Creation date: 2006-06-22    Update date: 2007-02-24    Source: dtu    ID: 177814    Original MXD