Beta 1


Title Implementering af Elektronisk Patientmedicinering på Frederiksberg
Author Hamann, Martin
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Master's thesis
Year 2004
Abstract Dette er den afsluttende rapport i et eksamensprojekt om implementeringen af elektronisk patientmedicinering (EPM). EPM er et modul i den elektroniske patientjournal, og eksamensprojektet analyserer et konkret implementeringsforløb på Frederiksberg Hospital. Rapporten redegør for de metodiske aspekter af eksamensprojektet. Rapportens empiri er indsamlet gennem et casestudie med projektlederen som den centrale informant. Rapporten diskuterer, og tager forbehold for, den heraf følgende bias. Teorifeltet tager udgangspunkt i forandringsledelse, nærmere betegnet planned change. Indledningsvis belyser rapporten drivkræfterne bag udbredelsen af IT i sundhedsvæsenet og redegør for de formulerede IT-strategier og den elektroniske patientjournals centrale rolle heri. Herefter redegør rapporten for casen og beskriver elektronisk patientmedicinering (EPM), Frederiksberg Hospitals organisation og de forandringer, implementeringen af IT-systemet medfører. Efterfølgende beskrives dels forløbet, der har ført til beslutningen om at implementere EPM, dels planerne for implementering og udrulning. Implementeringsforløbet dokumenteres af observationer fra flere kliniske afdelinger. Rapporten identificerer i denne forbindelse en afdeling, som ikke anvender EPM-systemet korrekt, og mulige grunde til dette diskuteres. Det viser sig imidlertid, at udrulningen af EPM på Frederiksberg Hospital må indstilles som følge af tekniske problemer. Fra at belyse interne forhold på Frederiksberg Hospital udvides rapportens afgrænsning derfor til også at omfatte de rammer, EPM-projektet er omgivet af. Rapporten inddrager agentteori for at belyse forhold omkring udviklingen af EPM-systemet. Dette fører til anbefalinger i forhold til fremtidige projekter, hvorefter rapporten argumenterer, at forklaringen skal søges i et større perspektiv. Det konkluderes, at projektledelsen på Frederiksberg Hospital handler fornuftigt inden for det handlerum, projektledelsen har i hospitalets interne organisation. Endvidere konkluderes det, at udviklingen af EPM-systemet har været en kompleks opgave, og at risikoen for forsinkelser derfor har været stor. I perspektiveringen redegøres for, hvordan politiske ambitioner, IT-leverandørernes kamp for at vinde markedsandele og et ønske om at forlade den nuværende medicineringsproces skaber et pres på Frederiksberg Hospital for at indføre EPM trods risikoen for, at implementeringsprojektet mislykkes.
Pages 100
Admin Creation date: 2006-06-22    Update date: 2007-02-24    Source: dtu    ID: 177882    Original MXD