Beta 1


Title Improvement of the train service in North Zealand
Author Meier, Thomas
Supervisor Nielsen, Otto Anker (Trafikmodelgruppen, Center for Trafik og Transport, Danmarks Tekniske Universitet, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Kaas, Anders H. (Trafikmodelgruppen, Center for Trafik og Transport, Danmarks Tekniske Universitet, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Master's thesis
Year 2003
Abstract Present report contains proposals to improvement of the train service on the North Zealand railways. The service on the small local railways is sought optimized from a planning oriented point of view. The object of the optimization is to make it possible to: 1. Serve all lines in 20min service in the peak hour. 2. Close stations as a part of the optimization, and increase the section velocity to achieve an optimal timetable. 3. Run the 20min basic timetable, using the same number of trains as with the present timetable. The proposed solution must at the same time be economically, and technical realistic. Three possible scenarios have been worked out; all three scenarios are observing the object. Two of the scenarios are based on a co-service between the railway lines, unlike the last scenario built on a divided line structure – as the present situation. After a thorough analyse of the three scenarios, and a supplementary feasibility study of the suggested scenario, more alternative and visionary proposals are presented. The report includes an analyse wherein the essential problems are described and tried solved. Both complications connected to the timetables and limitations due to the infrastructure are described. The theme – closure of stations in order to optimize timetables – is thoroughly analysed and tried solved in a scientific approach, in which the consequences of a closure are calculated. The result of the analyse shows that 9 stations can be closed profitably. It is possibly that even more stations can be closed profitably, given that the station closures are a part of a joint optimization process of the railway system. The proposed solutions in the three scenarios are calculated in the railway simulation program Railsys. Assisted by the program it is verified that the timetables are practical possible. The total number of necessary station closures and the exact location of needed velocity upgrades are found. Supported by the station closure analyse, the better stations to be closed are pointed out. The suggested solution – NEW-Timetable - is based on lines served in separate systems, and requires that in total 54km track are velocity upgraded to 100km/h. Furthermore a total or partial closure of 23 of the existing 59 stations will be necessary. All three proposals are simulated to test their stability to delays and disturbance in the service. The stability is compared to the stability of the present timetable. The simulations are carried out in the program Railsys.The results for the NEW-Timetable shows a slightly lower regularity compared to the present timetable. The difference is however limited, and will have no practical effect. Compared to the two other scenarios the regularity of one of the scenarios is in level with NEW-Timetable and the other shows significant pourer regularity. A feasibility study is carried out on the final suggested solution, wherein the socio- and business economy is examined. The examination is primarily based on the balance between lost time caused by station closures and the gained time due to faster connections. The result of NEW-Timetable has been calculated to a 12 % increase in the number of passengers. The effect of simultaneously improvements such as new trains put in service, are not included. The estimated necessary investments of in total 54millions DKK. is inside the boundaries of what is possibly for the small railway administration. The business economy of the proposal shows a yearly loss of 2.1 million DKK. The financially analyse is based on a conservative estimated increase in traffic. If it is chosen to cover the losses by public substitutions, it is with a small amount possible to achieve large visible improvements on the railways. Socio-economically the carried out calculations does not show a clear result. Caused by differences in methods and values of time, it is possible to reach different results. However does the project show healthy economically tendencies, and deserves a more thorough calculation. In general the North Zealand railways appear as a transportation system with a promising future. If their possibilities are used correctly they will be of great utility in the future traffic structure in the surroundings of Copenhagen. The result of the project illustrates that it is possibly to conduct significant improvements of the train service inside the boundary of a realistic economy. The local railways will after implementing NEW-Timetable be an efficient contemporary railway. The implementation of the radical changes in the way of service demands acceptance from the customers, employees and decision-makers. This accept can only be reached by a great effort in developing the proposal in cooperation with all implemented sides.
Abstract Forbedring af togdriften i Nordsjælland Nærværende rapport indeholder forslag til forbedringer af togdriften på de Nordsjællandske jernbaner. Ud fra en planlægningsorienteret synsvinkel forsøges driften på de små lokalbaner optimeret. Målsætningen med optimeringen er, at det skal være mulighed for: 1. At alle baner kan betjenes med en køreplan med 20min drift i myldretiden. 2. At nedlægge stationer som en del af optimeringen, og øge strækningshastigheder, for at opnå en optimal køreplan. 3. At køre 20min takts køreplanen med det nuværende antal togstammer. Forslaget skal samtidig være økonomisk og teknisk realistisk. Der er udarbejdet 3 mulige scenarier, der alle overholder målsætningerne. De to af scenarierne bygger på en samdrift imellem banelinjerne, i modsætning til det sidste scenario, der bygger på en opdelt linjestruktur som i dag. Efter en grundig analyse af de 3 scenarier, og en efterfølgende konsekvensvurdering af det anbefalede scenario, præsenteres i kortere form alternative og mere fremtidsrettede forslag. Rapporten består af en analysefase, hvor de væsentligste problematikker beskrives og bearbejdes. Både komplikationer i forbindelse med køreplanlægning og begrænsninger på grund af infrastruktur er medtaget. Problemstillingen – nedlæggelse af stationer for at optimere køreplanen – analyseres grundigt og forsøges løst ved hjælp af en videnskabelig tilgang, hvorved konsekvenser af en nedlæggelse vurderes. Resultatet af analysen, er at 9 stationer med fordel kan nedlægges. Ses nedlæggelserne som en del af en samlet optimering af banerne, kan det være fordelagtigt at nedlægge endnu flere stationer. Løsningsforslagene i de tre scenarier gennemregnes i jernbanesimulationsprogrammet Railsys. Ved hjælp af programmet verificeres at køreplanerne er praktisk gennemførlige, antallet af nødvendige stationsnedlæggelser og hvilke strækninger der skal hastighedsopgraders angives. Understøttet af stationsanalysen, udpeges de stationer, der bedst lader sig nedlægge som en del af optimeringen. Det anbefalede løsningsforslag – NY-Køreplan, se figur 1 - bygger på linjer i separat drift og kræver at i alt 54km spor hastighedsopgraderes til 100km/t. Derudover er en helt eller delvis nedlæggelse af 23 ud af de eksisterende 59 standsningssteder nødvendig. Alle tre forslag simuleres for deres stabilitet i forhold til forsinkelser, og sammenlignes med de nuværende køreplaners stabilitet. Simuleringen udføres i programmet Railsys. For NY-Køreplanen er resultatet, at forslagets regularitet er lidt lavere end den nuværende køreplans. Forskellen er dog så lille, at det ikke har en praktisk betydning. I forhold til de to andre forslag er regulariteten for det ene forslag på niveau med NY-Køreplan, imens det sidste forslag har en mærkbar ringere regularitet. Det endelige forslag konsekvensvurderes mht. til samfunds- og driftsøkonomi. Vurderingen bygger primært på en afvejning af tabt tid som følge af stationsnedlæggelser, og vundet tid som følge af hurtigere forbindelser. Konsekvensen af NY-Køreplan bliver en beregnet passagerstigning på 12 %. Effekten af andre samtidige forbedringer, f.eks. indsættelse af nye tog, er ikke medregnet. Den anslåede investering på 54 mio.kr. i forbedret infrastruktur ligger inden for hvad der er realistisk gennemførligt for lokalbanerne, Driftsøkonomisk viser forslaget et årligt underskud på 2,1 mio.kr. Økonomien er baseret på forsigtige skøn for stigningen i passagertallet. Vælges det at dække driftsunderskuddet med offentligt tilskud, vil det for et lille beløb være mulighed for store synlige forbedringer på banerne. Samfundsøkonomisk giver undersøgelserne ikke et entydigt resultat. På grund af forskellige beregningsmetoder og prissætning af tid, er det muligt at nå frem til forskellige resultater. Projektet viser dog så sunde økonomiske tendenser at det fortjener en nøjere gennemregning. Opsummeres der på resultatet, fremstår de Nordsjællandske baner som et transportsystem med en lovende fremtid. Hvis deres muligheder bliver udnyttet, kan de blive et stort aktiv for den fremtidige trafikstruktur i Københavns omegn. Resultatet af dette projekt er en illustration af, at det er muligt at gennemføre væsentlige driftsforbedringer på banerne inden for en økonomisk realistisk ramme. Lokalbanerne vil med NY-Køreplan være en effektiv, moderne jernbane. Skal en så radikal omlægning af driften accepteres af medarbejdere og kunder samt beslutningstagere, kræver det dog en stor indsats for videreudvikling af forslaget, hvor alle parter inddrages.
Admin Creation date: 2006-06-22    Update date: 2007-02-24    Source: dtu    ID: 183811    Original MXD