Beta 1


Title Traffic impacts of light rail on Nørrebrogade
Author Petersen, Nikolaj Berg
Mühlendorph, Morten
Supervisor Nielsen, Otto Anker (Trafikmodelgruppen, Center for Trafik og Transport, Danmarks Tekniske Universitet, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Landex, Alex (Trafikmodelgruppen, Center for Trafik og Transport, Danmarks Tekniske Universitet, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Bachelor thesis
Year 2004
Abstract Denne rapport omhandler forslag til letbaner, der kører i Nørrebrogadekorridoren. Der undersøges tre linjeføringer for letbanerne. Alle tre starter i Kalvebod Brygge, og den ene kører via Nørrebrogade til Herlev Station, den anden til Buddinge Station, mens den tredje er en kombination, der både kører til Buddinge og Herlev. Der laves oplandsanalyser og vurderinger af køretider, der viser, at det bedst kan betale sig, at letbanen standser relativt sjældent for til gengæld at få en hurtigere rejsetid. En køreplan udarbejdes også; denne lægger op til, at der skal være mange afgange, især i myldretiden. En assignmentmodel køres for de tre projektforslag, og alle tre trækker kollektivt rejsende over på deres linjeføring. Det viser sig dog, at ingen af de tre forslag er samfundsøkonomisk rentable. Med hensyn til strategiske effekter er det Kombinationsletbanen, der har de største fordele, idet den kører to strækninger. Også for biltrafikken undersøges påvirkningerne fra letbanen ved kørsel af en model. Idet der skal være plads til spor og standsningssteder må det forventes, at der vil være gener for biltrafikken, hvis letbanen anlægges. I denne forbindelse er det Buddingeletbanen, der er bedst, idet den har de mindste påvirkninger på biltrafikken. Kombinationsletbanen påvirker biltrafikken mest. Anlæg af en letbane i Nørrebrogade vil dog føre til en stor aflastning i vejtrafik i denne gade, ifølge modellerne helt op til 80-90 %. Dette betyder naturligvis, at nogle andre veje belastes mere, mens Nørrebrogade til gengæld bliver mere behagelig at opholde sig i. Også for biltrafikken beregnes samfundsøkonomiske påvirkninger, som især for Herlevog Kombinationsscenariet er meget negative. Den endelige vurdering består både af en diskussion og en simpel Multi-kriterie-analyse, hvor også de strategiske effekter og forbedringerne i den kollektive trafik medtages. Denne vurdering viser, at Buddingescenariet er det, der bedst kan anbefales, hvis der ønskes så få indskrænkninger for bilisterne som muligt. Ses letbanen derimod som en ejlighed til at indføre gener for bilisterne, så de måske vælger at lade bilen stå, kan Kombinationsletbanen være en god mulighed, fordi den giver store forbedringer for den kollektive trafik og større gener for vejtrafikken end de to andre forslag.
Admin Creation date: 2006-06-22    Update date: 2007-02-24    Source: dtu    ID: 183883    Original MXD