Beta 1


Title Optimisation of bus-prioritised traffic signals by micro simulation
Author Jeppesen, Sara Lise (Beslutningsmodelgruppen, Center for Trafik og Transport, Danmarks Tekniske Universitet, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Knudsen, Mette Aagaard
Pedersen, Erik Stilling
Supervisor Nielsen, Otto Anker (Trafikmodelgruppen, Center for Trafik og Transport, Danmarks Tekniske Universitet, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Bachelor thesis
Year 2004
Abstract Der har i dette projekt været arbejdet med optimering af busprioriterede signalanlæg ved anvendelse af microsimulering. Dette er sket på baggrund af det af HUR og COWI projekterede forslag til fremkommelighedsforbedringer for en delstrækning af linie 6A´s rute. Der er i denne rapport arbejdet med den del af strækningen som forløber på Tagensvej mellem Rovsingsgade og Nørre Allé. For at kunne udfører den ønskede optimering er der blevet foretaget et litteraturstudie af samarbejdet mellem HUR og Københavns Kommune, samt af de to organisationers opbygning. Visionen med og strukturen af A-busnettet er ligeledes blevet undersøgt. Der er ydermere blevet gennemført et litteraturstudie af tidsværdier og prissætningen af disse. Dette har dannet grundlag for forståelsen af, hvorfor fremkommelighed er af så stor betydning for kollektiv transport, og hvordan der herved kan opnås samfundsøkonomiske besparelser. Der er for strækningen blevet udført en uheldsanalyse, for at undersøge om der på strækningen ud over fremkommelighedstiltag ligeledes er brug for trafiksikkerhedsfremmende tiltag. Det har vist sig ikke at være tilfældet, hvorfor der i dette projekt udelukkende arbejdes med busfremkommelighed. For at kunne anvende microsimulering som værktøj er der blevet udført et studie af hvilke muligheder, der findes i dette værktøj. Dertil kommer overvejelser over værktøjets krav til data, samt dets styrker og svagheder. Der er foretaget en større dataindsamling i forbindelse med opbygning af microsimuleringsmodellen i Paramics. I den forbindelse er der udført kryds- og sidevejstællinger i hhv. krydsene ved Haraldsgade-Hamletsgade, Rådmandsgade og Jagtvej, samt på alle sideveje derimellem. Der er ligeledes foretaget bustællinger i form af regularitets- og fremkommelighedsundersøgelser. På baggrund af de indsamlede trafiktal og beregninger foretaget med en SUE rutevalgsmodel er trafikken blevet fordelt via OD-matricer i den opbyggede models 19 zoner. For at kunne foretage simuleringer er der foretaget studier af microsimuleringsprogrammet Paramics og dets muligheder. Der er således blevet udført et kombineret litteratur- og praktisk studie af Reference Manual og Training Manual, der er programmets to manualer, for derved at skabe så stort et kendskab til programmet at en modelopbygning muliggøres. Formålet med modellen har været at kunne bruge dens resultater som evalueringsværktøj i forbindelse med fremkommelighedstiltag. Der er under modelopbygningen opserveret både styrker og svagheder ved Paramics. Dette har haft betydning for udformningen af den opbyggede model, og derfor også for de resultater, der kan opnås med modellen. Da det ikke har været muligt at opnå en dialog med producenten af Paramics, er det muligt, at der i modellen kan være anvendt løsninger, der ikke er optimale i forhold til programmets muligheder. Der har specielt været problematisk, at køretøjerne kører igennem hinanden, og at det ikke har været muligt på den korte netværksstrækning, at skabe en stokastisk fordeling af køreplansbundet trafik, heller ikke selv om den rutebundne trafik kører efter intervalkørerplaner. For at kunne opnå resultater med den opbyggede model er der foretaget en analyse af de simuleringsmuligheder, som Paramics indeholder. Det er således undersøgt, hvor mange simuleringer der skal anvendes for at opnå et robust resultat. Mængden af nødvendige simuleringer for at opnå robuste resultater er bestemt ved, at både kumuleret spredning og middelværdi skal blive stationære. Stationaritetten er fundet at være opnået ved sammenligning af 10 simuleringer. Der er ud over referencescenariet, scenario 0, som beskriver trafiksituationen på strækningen i dag, opbygget tre scenarier. Scenario 1 bearbejder de af COWI opstillede fremkommelighedstiltag, hvor tre spoler er implementeret, to i retning mod Bispebjerg og en i retning mod Centrum. Scenario 2 er en videreudbygning af scenario 1, således at der implementeres tre spoler i retning mod Bispebjerg og 3 spoler i retning mod Centrum. Scenario 3, der af kapacitetsmæssige årsager ikke anses for at kunne realiseres, men bl.a. er medtaget for at simulere kapacitetsproblemer, er en udvidelse af scenario 2, således at der ud over 6 spoler ligeledes implementeres busbaner langs strækningen. Den manglende stokastiske fordeling af busser er i rapporten søgt bedret ved at benytte middelværdien af 4 forskellige offsettider for signalanlæggene; 0, 20, 40 og 60 sekunder. Det er efterfølgende erfaret, at dette forsøg ikke har løst problemet. Der foreslås i stedet, at modellens net udbygges for derved at opnå en stokastisk forsinkelse for busserne inden de ankommer til strækningen, som skal analyseres. For at kunne vurdere effekten af de i scenario 1, 2 og 3 implementerede forslag, foretages 10 simuleringer af disse ved Seed Value 0, dvs. med en tilfældiggenereret simulering. Resultaterne bearbejdes i Excel, hvor de plottes. Der foretages herefter en pooled variansundersøgelse for at bestemme, om der er signifikant forskel på de implementere tiltags effekter. Dette gøres på et 95% niveau. Resultaterne viser, at der ved scenario 1 ikke kan antages at være nogle signifikante forskelle for busser på Tagensvej, men at fremkommeligheden for biler i retning mod Bispebjerg øges. For at få modellen til at vise en effekt for busserne på Tagensvej, må scenario 2 implementeres. Dette giver rejsetidsreduktion i retning mod Bispebjerg. Scenario 3 viser samme billede som scenario 2, med undtagelse af, at personbiler på Tagensvej får en rejsetidsforøgelse som følge af den reducerede kapacitet på vejen. Effekterne af fremkommelighedstiltagene er af mere begrænset omfang på Tagensvej, end det kunne forventes. Mere problematisk er det dog, at resultaterne for specielt sidevejene Haraldsgade- Hamletsgade viser en rejsetidsreduktion, hvilket står i modsætning til den forøgelse, som en grøntidsreduktion burde medføre. På baggrund af disse resultater er konklusionsgrundlaget meget begrænset. Det har derfor ikke været muligt at opstille beregninger over besparelser for hhv. HUR og samfundsøkonomisk, da den opbyggede model ikke har givet troværdige resultater. Der er ved opbygningen af Tagensvejmodellen foretaget en række uheldige valg, som har givet utilstrækkelige resultater til at kunne vurdere de opstillede scenarier på et teknisk forsvarligt niveau. Det ser umiddelbart ud til, at den opbyggede model giver realistiske resultater i forbindelse med trafikken, der implementeres via OD-matricer, men problematikken omkring den ruteplansbundne trafik giver så store tvivlsspørgsmål til den opbyggede model, at de fundne rejsetider for busser kun kan anvendes på Tagensvej. Disse beskriver ikke et generelt billede af tilfældigt ankomne busser, men beskriver rejsetiderne for en række specifikke busafgange. For disse rejser ses, hvorledes den øvrige trafik påvirkes.
Admin Creation date: 2006-06-22    Update date: 2007-02-24    Source: dtu    ID: 183887    Original MXD