Beta 1


Title Trafiksikkerhed og adfærd ved motorvejsafslutninger
Author Sørensen, Rikke Hougaard
Supervisor Leleur, Steen (Beslutningsmodelgruppen, Center for Trafik og Transport, Danmarks Tekniske Universitet, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Master's thesis
Year 2005
Abstract Det er velkendt indenfor vejsektoren, at motorvejs-afslutninger er områder på vejnettet, hvor der sker mange uheld. I første del af dette eksamensprojekt undersøges danske motorvejsafslutningsuheld, hvor grundrapporter er udtrukket fra VIS (Vejsektorens Informations System) med hensyn til fælles karakteristika som kan relateres til trafikanten, vejen/omgivelserne eller køretøjet. Dette med henblik på at kunne identificere mulige risikofaktorer ved motorvejsafslutningsuheld. Uheldsanalysen omfatter 15 motorvejsafslutninger, som er inddelt i to afslutnings-typer. En type, hvor motorvejen ændres til en anden vej-type, samt en type, hvor motorvejen ender i et kryds eller ved en grænsekontrol. Resultaterne viste, at ved den første afslutningstype var eneuheld den hyppigst fore-kommende uheldssituation, og ved den anden type forekom uheld med påkørsel bagfra langt oftest. Resultaterne viste desuden, at faktorer som førerens alder og køn, hastigheds-valg og førerens opfattelsesevne på uheldstidspunktet var risikofaktorer som kunne relateres direkte til trafikanten. Vejrelaterede faktorer som mørkekørsel, vådt/glat føre og uheldstidspunkt havde ligeledes stor betydning for uheldsrisikoen. Meget få motorvejs-afslutningsuheld kunne relateres til køretøjsfejl. Anden del af dette projekt består af en hastigheds- og adfærds-undersøgelse af to motorvejsafslutninger nær København, hvor motorvejen i begge tilfælde ender i et signal-reguleret kryds. Denne undersøgelse blev udført ved hjælp af videooptagelse og egen observation. Resultaterne viste her, at bilernes hastighed ofte lå over den tilladte hastighed. 10%-fraktilen for hastighedsmålingerne lå ved begge motorvejsafslutninger på 10 km/t over hastigheds-begrænsningen. I sidste halvdel af grønt signal samt ved gult signal var hastighedsniveauet endnu højere, og hastighedsspredningen stor. På dette tidspunkt i signal-omløbet befinder mange trafikanter sig i dilemmazonen, og uheldsrisikoen vurderes her som forhøjet. Derudover viste dette projekt en mulig forhøjet uheldsrisiko i starten af grønt signal, hvor en mindre bilkø fra den røde fase først skal afvikles. Disse kan blokere for ankommende trafikanter i høj fart, som er indstillede på at passere det grønne signal uden stop, og er uopmærksomme på de holdende biler i krydset.
Abstract It is well known inside the road sector, that motorway-endings are areas on the road net, where many accidents occur. In the first part of this extended essay Danish motorway-ending accidents are investigated, where traffic accident data is drawn out from VIS (The Danish Road Sectors Information System), with regard to common characteristics that can be related to the driver, the road or the vehicle. That with reference to identify feasible risk factors at motorway-ending accidents. The accident analysis includes 15 motorway-endings, which is divided into two groups of ending types. One where the motorway changes to another road type and one type where the motorway ends in an intersection or at a frontier control. The results showed that the first ending type solo accidents was the most common accident situation, and at the other ending type rear-end accidents was the accident situation that occurred in most of the accidents. The results also showed that factors as the drivers’ age and gender, speed choice and the drivers’ perception at the accident time were risk factors directly related to the driver. Road related factors as driving in darkness, wet/slippery state of road and the accident time was also of great importance of the accident risk. Very few motorway-ending accidents were related to vehicle defects. The second part of the extended essay consists of a speed- and behavior examination at two motorway-endings near Copenhagen, where the motorways ends in a signalized intersection. This examination was carried out from video recording and by own observation. The results here showed that the speed of the cars often exceeded the allowable speed. The 10%-fractile of the speed measuring was at both motorway-endings 10 km/h over the speed limit. In the last half of the green signal and at the yellow signal the speed level was even higher and the speed spreading large. At this time in the signal circulation many drivers gets into a dilemma zone, where the accident risk is estimated as high. Moreover this project showed a possibly increased accident risk in the beginning of the green signal, where a small car queue from the red signal phase first had to be phased out. Those can block for the arriving, high-speed traffic, which are focused on passing the green signal without stop and are inattentive of the cars keeping still at the intersection.
Pages 95
Fulltext
Original PDF Rikke_Hougaard.pdf (1.84 MB)
Admin Creation date: 2006-06-22    Update date: 2007-03-29    Source: dtu    ID: 186131    Original MXD