Beta 1


Title Rammemodel for planlagt forebyggende vedligehold
Author Barsoum, Simon
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Master's thesis
Year 2005
Abstract Dette eksamensprojekt omhandler optimering af planlægningen af forebyggende vedligehold på skibe. Der har været fokus på tre enheder, som er en koordineringsenhed, Driften og Skibene. Ansvarsområderne for disse tre enheder er hhv. koordination af vedligeholdsplanerne for skibene, have den daglige kontakt med skibene og yder assistance til skibene i det tilfælde, at skibsbesætningen ikke selv kan løse problemer samt udførelsen af de fysiske vedligeholds-opgaver. I dette projekt har der været to aspekter som ikke findes i arbejdsformen hos den pågældende virksomhed. Det første aspekt er at strukturere planlægningen for vedligehold ved at udvikle en operationel rammemodel, der kan sikre, at den rette vedligeholdsstrategi bliver udført med det formål at effektivt udnytte et udstyrs levetid samt sikre at sikkerhed og miljø hensyn bli-ver inddraget som de vigtigste parametre. Det andet aspekt er, for at kunne planlægge præcise vedligeholdsopgaver, at opnå tilbagemeldinger fra tidligere erfaringer, for at forbedre aktivite-terne og forhindre potentielle fejlhændelser på andre skibe. En fejlhændelse på et skib vil nødvendigvis ikke være af den store betydning for organisationen, men en lignende fejlhæn-delse på 70 skibe kan betyde store økonomiske konsekvenser. Derfor er det en fordel at struk-turere en videndelingsplatform mellem de tre enheder i en eller anden form for database. Hovedformålet med ovenstående er at minimere lageromkostningerne på skibene, ved at ind-købe de reservedele, når behovet finder sted for anvendelsen.
Note English title: Framework for Planned Preventive Maintenance
Pages 150
Admin Creation date: 2006-06-22    Update date: 2008-01-10    Source: dtu    ID: 187316    Original MXD