Beta 1


Title Implementering af ERP-systemer
Author Andersen, Klaus Thorup
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Master's thesis
Year 2005
Abstract Resumé Dette er den afsluttende rapport i et eksamensprojekt om implementeringen af ERP-systemer. De kritiske succesfaktorer, som er genstand for denne undersøgelse er de faktorer, der har betydning for et vellykket ERP-projekt. Det erklærede mål for dette projekt er at undersøge nedenstående to delspørgsmål: Hvad er de kritiske succesfaktorer ved ERP-implementering og hvordan afhænger de kritiske succesfaktorer af den kontekst som ERP-systemet implementeres i? Rapporten redegør for de metodiske aspekter af eksamensprojektet, og argumenterer for metodens egnethed i forhold til den aktuelle problemstilling. Rapporten diskuterer, og tager forbehold for de metodiske styrker og svagheder. Rapporten bygger på et solidt teoretisk fundament, der danner den teoretiske forståelsesramme for det empiriske og teoretiske arbejde. Herunder introduceres og diskuteres centrale begreber i dette projekt. Delspørgsmål et besvares ved et review af den eksisterende litteratur, hvorved der udarbejdes en teoretisk model for de kritiske succesfaktorer. Denne teoretiske model giver et bud på, hvilke faktorer, der er kritiske for en succesfuld ERP-implementering. Ud fra et empirisk grundlag udarbejdes en tilsvarende model, og der drages sammenligninger mellem de empriske og teoretiske resultater. Delspørgsmål to besvares med udgangspunkt i et eksisterende framework for de kritiske succesfaktorer. Frameworket, der har rodfæste i kontingensteorien, sætter begrebet kritiske succesfaktor ind i en større teoretisk sammenhæng. Dette teoretiske framework giver et bud på, hvordan de kritiske succesfaktorer afhænger af den kontekst, som ERP-systemet implementeres i. Det vil sige at konteksten har betydning for hvilke faktorer, der er de mest væsentlige, og endvidere hvilke faktorer, der er realiserbare i den givne sammenhæng. Frameworket vurderes, nuanceres og perspektiveres ud fra både et teoretisk og empiriske grundlag. Projektets empiri er indsamlet gennem fire casestudier af danske virksomheder, der har implementeret eller er i gang med at implementere ERP. Den centrale informationskilde er projektlederne på de respektive ERP-implementeringer. Ved delspørgsmål ét konkluderes det, at det empiriske arbejder afdækker ny viden i forhold til det indledende litteraturreview. Det empiriske arbejde viser vigtigheden af at gennemføre en ERP-implementering uden at foretage modifikationer i systemet, og at implementere ERP med et begrænset scope. Det konkluderes ligeledes, at et ERP-projekt i høj grad er et forretningsmæssigt projekt, og at en vellykket implementering afhænger bl.a. af at opnå støtte og opbakning fra organisationens centrale aktører. Til delspørgsmål to konkluderes det, at de problemstillinger, der kendetegner ét projekt kan afvige fra de problemstillinger, der kendetegner et andet projekt. Det dokumenterer derfor nødvendigheden af at vurdere de kritiske succesfaktorer i relation til den aktuelle kontekst. Besvarelsen af delspørgsmål to bidrager med en vurdering af, hvorledes den organisatoriske kontekst har indflydelse på de kritiske succesfaktorer.
Note English title: Implementation of ERP systems
Pages 151
Admin Creation date: 2006-06-22    Update date: 2008-01-11    Source: dtu    ID: 187394    Original MXD