Beta 1


Title Lean hos Post Danmark A/S
Author Ejlersen, Morten Munk
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Bachelor thesis
Year 2005
Abstract Rapporten indeholder indledningsvis en beskrivelse af Post Danmarks opbygning og forret-ningsgrundlag. Dernæst er virksomhedens økonomiske tal og fremtidsudsigter beskrevet. Lean er en viderebygning på et produktionssystem udviklet af Toyota. Baggrunden for Toyo-tas udvikling af dette system samt indholdet bliver gennemgået. Herefter bliver den overord-nede ide med Lean beskrevet, samt dertilhørende udvalgte værktøjer og koncepter. Deriblandt konceptet Kaizen. De grundlæggende forskelle på Lean og den klassiske Masseproduktion behandles. Post Danmark har de seneste 5 år arbejdet med at implementere og integrere Lean, derfor gen-nemgås deres måde at anvende Lean på, samt deres mål med anvendelsen. Der er foretaget interviews i Midtsjællands Postcenter, som er et center tilhørende en af Post Danmarks otte forretningsenheder. I Midtsjællands Postcenter er det forsøgt at finde frem til, hvordan udviklingen har været i postcentret efter indførslen af Lean, specielt med udgangspunkt i målepunkterne Produktivitet og Kvalitet. De faktorer, der har en positiv eller negativ indflydelse på de to målepunkter er blevet gennemgået og analyseret. Afslutningsvis er der behandlet nogle faktorer, som er afgø-rende som målepunkter, før man kan komme med en endelig konklusion på Leans indflydelse på Produktivitet og Kvalitet i produktionen på Midtsjællands Postcenter.
Note English title: Danish title: Lean hos Post Danmark A/S
Pages 170
Keywords Lean Production; Post Danmark A/S (and BTP).; Kaizen (Continuous improvements).
Admin Creation date: 2006-06-22    Update date: 2008-01-10    Source: dtu    ID: 187671    Original MXD