Beta 1


Title Systemtransfer i en international koncern - Arbejdsmiljøledelse i Grundfos
Author Seim, Rikke
Vestergaard, Maria
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Master's thesis
Year 2005
Abstract Dette eksamensprojekt omhandler ledelsessystemoverførsel imellem to afdelinger indenfor samme koncern. Problemstillingen vedrører Grundfos' overførsel af Grundfos A/S' (det danske selskabs) arbejdsmiljøledelsessystem til Grundfos Manufacturing Hungary (det ungarske selskab, GMH). Vi har anvendt en kombination af relevante teoretiske perspektiver til at analysere vores empirigrundlag bestående af interviews, observationer og udleveret skriftligt materiale. Formålet med analysen var indledningsvist at kortlægge den kontekst, hvori det arbejdsmiljøledelsessystem, der skal overføres, eksisterer. Ligeledes blev den kontekst analyseret, hvori arbejdsmiljøledelsessystemet skulle overføres (GMH). Kontekst betegner i dette projekt de forhold, som kan udgøre forudsætninger eller barrierer, der henholdsvis kan understøtte eller modarbejde et arbejdsmiljøledelsessystem. Forholdene kan være af eksplicit eller implicit art. Forholdene kan, efter vores vurdering, hovedsageligt forklares ud fra nationalkultur, organisationskultur, organisationsstruktur og lovgivning. Med viden omkring forholdene i Grundfos A/S og GMH, identificerede vi de tilpasninger, der skulle foretages af arbejdsmiljøledelsessystemet ved overførslen. Ligeledes anvendte vi viden om forholdene til at give ledelsen i GMH nogle muligheder for, hvorledes forandringsprocessen i forbindelse med implementering af det tilpassede arbejdsmiljøledelsessystem, kunne gribes an. Formålet med dette eksamensprojekt er at belyse dynamikken mellem arbejdsmiljøledelsessystem og den kontekst, hvori det eksisterer. Denne kontekst er en hidtil overset faktor, som ofte ikke erkendes af virksomheder ved overførsel af deres ledelsessystemer, teknologi, viden eller afdelinger til udlandet. Vi har igennem rapporten udviklet en generel model, der tager udgangspunkt i analyse og erkendelse af konteksten. Modellen kan anvendes ved tilpasning og forandringsledelse i forbindelse med overførsel af et arbejdsmiljøledelsessystem fra en afdeling til en anden over landegrænser.
Note Danish title: Systemtransfer i en international koncern - Arbejdsmiljøledelse i Grundfos
Pages 225
Keywords management of occupational health and safety; Culture; Change management; Occupational Health and Safety Management System
Admin Creation date: 2006-06-22    Update date: 2008-01-11    Source: dtu    ID: 187817    Original MXD