Beta 1


Title Samspil mellem Lean Manufacturing og miljøoptimering : med eksempler fra dansk bioteknologisk industri
Author Aggerbeck, Jens Christian
Hedal, Nanja
Supervisor Wenzel, Henrik (Institut for Produktion og Ledelse, Danmarks Tekniske Universitet, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Jacobsen, Peter (Institut for Produktion og Ledelse, Danmarks Tekniske Universitet, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Master's thesis
Year 2006
Abstract Siden 1990’erne har Lean Manufacturing (herefter Lean) vundet stor indpas over hele verden, og i Danmark har stadig flere virksomheder taget Lean-filosofien til sig. Indførelsen af Lean sker i de fleste virksomheder uafhængigt af og uden hensyntagen til miljøarbejdet, og der er kun få undersøgelser af, om arbejdet med miljøoptimering modarbejdes eller understøttes af Lean-tankegangen. Denne rapport afklarer rationaliseringsgevinster ved integration af Lean og miljøoptimering og giver konkrete forslag til, hvorledes virksomhederne kan høste disse synergier. Projektet er opdelt i tre hovedfaser: • Afklaring af synergier og antagonier på teoretisk niveau med udgangspunkt i udvalgte Lean- og miljøværktøjer. • Cases, der illustrerer samspillet mellem Lean og miljø i Novo Nordisk A/S, Chr. Hansen A/S og H. Lundbeck A/S. • Udvikling af et Lean & Green-værktøj, der indeholder forslag til, hvorledes virksomheder kan integrere Lean og miljøoptimering. I projektet er udvalgt en række ledelsesorienterede og konstruktive værktøjer, som anvendes inden for Lean og miljøoptimering: Lean-værktøjer Miljøværktøjer Ledelsesorienterede Kaizen Just in Time Production Supply Chain Management Total Quality Management Miljøledelse Miljøøkonomiskstyring Konstruktive 5S Kanban Value Stream Mapping SMED Total Productive Maintenance Eco-Design Livscyklusvurdering Procesintegration Affaldsminimering Procesintensivering Nøgleaspekterne i samspillet mellem Lean og miljø er de forbedringer inden for Lean, der er relaterede til øget produktivitet og kapacitet samt minimering af spild, som i Lean-terminologien er inddelt i syv typer, bl.a. ventetid og unødvendige lagre. Disse forbedringer medfører en reduktion i miljøeffekterne pr. produceret enhed. De empiriske undersøgelser understøtter generelt disse positive miljømæssige konsekvenser af at indføre Lean, med undtagelse af Just in Time Production, hvor forkert dimensionerede maskiner og øget behov for rengøring i denne case medfører negative miljømæssige konsekvenser. Positive miljøkonsekvenser i andre dele af forsyningskæden kan dog medføre ”trade-offs”. Ud fra de identificerede sammenhænge er der udviklet et Lean & Green-værktøj, der består af tre trin med en række forslag og anbefalinger til, hvorledes virksomhederne kan høste endnu flere synergier og undgå antagonier mellem Lean og miljøoptimering. Trin 1 – Lean & Green Thinking – beskriver de ledelsesmæssige og strategiske overvejelser, der er knyttet til arbejdet med Lean og miljøoptimering, og hvordan virksomhederne skaber fundamentet for at integrere Lean- og miljøarbejdet. Medarbejderinddragelse er et altafgørende element i Lean, og det anbefales, at virksomhederne medtager miljø i den kulturændring, som er nødvendig for få succes med medarbejderinddragelsen. Trin 2 – Lean & Green på produktions- og procesniveau – indeholder en række forslag til, hvordan virksomhederne kan integrere miljøhensyn og brugen af miljøværktøjer i Lean-arbejdet. Det største potentiale er identificeret inden for Lean-værktøjerne Kaizen, Total Quality Management, 5S og Value Stream Mapping. De konkrete forslag til integration af miljø i disse værktøjer er: • Kaizen: Ved at informere medarbejderne om miljøforhold og miljøspild (fx via Miljøledelse) opnås forslag til miljøforbedringer. Det anbefales desuden at foretage en miljøscreening af alle Kaizen-forslag for at sikre, at der ikke er negative miljøkonsekvenser forbundet med disse. • Total Quality Management: ISO-standarderne for kvalitet og for miljø er tæt relaterede, og der er derfor en gevinst ved at samkøre disse to områder. Dette gøres allerede i mange virksomheder. • 5S: Ved at indføre miljøhensyn forankres Lean & Green. Affaldsminimering kan supplere dette arbejde. • Value Stream Mapping: Miljødata integreres i kortlægningen, og der kan gøres brug af miljøværktøjerne Affaldsminimering, Procesintegration og Procesintensivering til specifik problemløsning. Trin 3 – Produktorienteret Lean & Green – beskriver i overordnede træk mulighederne for at integrere Lean og miljø i hele forsyningskæden eksempelvis ved at koble Supply Chain Management og Livscyklusvurdering. Værktøjet er præsenteret for case-virksomhederne for derigennem at validere det. Enkelte idéer og pointer er efterfølgende rettet til ud fra den feedback, der blev givet. Desuden viser eksempler fra Novo Nordisk og Lundbeck, hvor VSM og Kaizen er brugt som værktøj til at opnå reduktioner i vand- og energiforbrug samt affald, at der kan opnås store økonomiske og miljømæssige gevinster, når Lean og miljøoptimering integreres. Case-virksomhederne og andre interessenter har vist stor interesse gennem hele projektet, hvilket delvist kan tilskrives, at ingen tidligere har dokumenteret denne sammenhæng mellem Lean og miljø i danske virksomheder. Case-virksomhederne er blevet tilført kompetencer inden for området og har allerede taget mange af idéerne til sig. Det er indtrykket, at virksomhederne i fremtiden vil benytte sig af den viden, de har opnået gennem deltagelse i projektet, og som er præsenteret i denne rapport. Ligeledes vil andre virksomheder kunne blive inspireret til at optimere deres arbejde med Lean og miljø på denne måde. Der er med projektet etableret et fundament for yderligere samarbejde mellem Lean- og miljøområdet i virksomhederne og på Danmarks Tekniske Universitet.
Abstract Since the 1990s Lean Manufacturing (called Lean) has gained popularity all over the world, and several companies in Denmark have adopted the philosophy of Lean. The implementation of Lean is done without addressing environmental issues, and only a few studies have investigated whether Lean is supporting or counteracting Green Manufacturing. This report reveals the efficiency gains of integrating Lean and Green Manufacturing and suggests how companies can reap the benefits. The project has three main phases: • Determine the synergies and antagonisms at a theoretical level using selected Lean and Green tools. • Cases illustrating the interaction between Lean and the environment in Novo Nordisk A/S, Chr. Hansen A/S and H. Lundbeck A/S. • Development of a Lean & Green tool with suggestions for integration of Lean and Green Manufacturing in companies. Among several tools used within Lean and Green Manufacturing a number of management tools and constructive tools have been selected: Lean tools Green tools Management Kaizen Just in Time Production Supply Chain Management Total Quality Management Environmental Management Environmental Management Accounting Constructive 5S Kanban Value Stream Mapping SMED Total Productive Maintenance Eco-Design Life Cycle Assessment Process Integration Waste Minimization Process Intensification The key aspects of the interactions between Lean and the environment are the improvements within Lean related to increased productivity, increased capacity and elimination of waste, which the Lean philosophy divides into seven types (e.g. waiting and unnecessary inventory). These improvements cause a reduction in environmental effects per produced unit. In general, the empirical investigations support these environmental benefits of introducing Lean, but Just in Time Production is the exception due to lack of possibilities of adjusting the machinery and increased demand for cleaning. Trade-offs might occur, if positive environmental consequences are identified in other parts of the supply chain. A Lean & Green tool has been developed on the basis of the identified links between Lean and the environment. The tool consists of three steps with suggestions and recommendations for the companies on how to gain benefits from integrating Lean and Green Manufacturing. Step 1 – Lean & Green Thinking – describes the managerial and strategic considerations connected with the work with Lean and Green Manufacturing and how the companies create the basis of integration. Involvement of employees is an essential part of Lean, and it is recommended that the companies incorporate environmental concerns into the change of organizational culture necessary to succeed in involving the employees. Step 2 – Lean & Green at production and process level – contains a number of suggestions on how to integrate environmental concerns and the use of environmental tools into Lean. The largest potential is found within Kaizen, Total Quality Management, 5S and Value Stream Mapping. The suggestions for integration of environment into these tools are: • Kaizen: By teaching the employees about environmental concerns and environmental waste (e.g. by the use of Environmental Management Systems), suggestions for environmental improvements can be obtained. Furthermore, an environmental screening of all Kaizen suggestions is recommended to identify possible negative environmental consequences. • Total Quality Management: The ISO standards for quality and for environment are closely connected and it is beneficial for the company to coordinate these areas of work. This is already done in many companies. • 5S: By introducing environmental concerns, Lean & Green is embedded. Waste minimization can support this work. • Value Stream Mapping: Environmental data is integrated in the mapping, and the Green tools Waste Minimization, Process Integration and Process Intensification can be used for specific problem solving. Step 3 – Product-oriented Lean & Green – briefly describes the possibilities of integrating Lean and Green Manufacturing in the supply chain. This could be done by linking Supply Chain Management and Life Cycle Assessment. The Lean & Green tool has been presented to the case companies to validate the tool. Following these presentations, some ideas and main points have been revised in accordance with feedback obtained. Furthermore, examples from Novo Nordisk and Lundbeck, where Lean is used for achieving reductions in waste and the use of water and energy, shows that significant economical and environmental benefits are gained from integrating Lean and Green Manufacturing. The case companies and other stakeholders have shown great interest throughout the project. This can partly be ascribed to the fact that nobody ever documented this link between Lean and the environment in Danish companies. The case companies have gained competencies within the field and have already accepted a lot of the ideas. The impression is that in the future the companies will use the knowledge they have gained through participation in this project and presented in this report. In the same way, other companies might be inspired to optimize their work within Lean and Green Manufacturing, and on the Technical University of Denmark a basis for further research within this area has been created.
Pages 164
Keywords Lean, Lean Manufacturing, miljøoptimering, industrielt miljøarbejde, Lean and Green
Admin Creation date: 2006-06-29    Update date: 2007-02-24    Source: dtu    ID: 190003    Original MXD