Beta 1


Title Vurdering af alternativer til ny Hornsherredforbindelse
Author Barfod, Michael Bruhn ([affiliation name could not be established])
Supervisor Leleur, Steen (Beslutningsmodelgruppen, Center for Trafik og Transport, Danmarks Tekniske Universitet, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Salling, Kim Bang (Beslutningsmodelgruppen, Center for Trafik og Transport, Danmarks Tekniske Universitet, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Jensen, Anders Vestergaard (Beslutningsmodelgruppen, Center for Trafik og Transport, Danmarks Tekniske Universitet, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Hansen, Stephen (Trafikmodelgruppen, Center for Trafik og Transport, Danmarks Tekniske Universitet, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Master's thesis
Year 2006
Abstract Det forventes, at der, i forbindelse med etableringen af en motorvej i Frederikssundfingeren, vil blive trukket en del ny trafik til området omkring Frederikssund og Horns-herred. Den nuværende og eneste forbindelse over Roskilde Fjord, som ligger mellem Frederikssund og Hornsherred, er allerede hårdt belastet, og kapacitetsgrænsen er forlængst overskredet. En ny motorvej til Frederikssund vil uden tvivl øge denne belastning, og en ny forbindelse over fjorden er derfor påkrævet. I et samarbejde mellem Frederiksborg Amt og Transport og Energiministeriet undersøges mulighederne for at etablere en ny fast forbindelse på tværs af Roskilde Fjord finansieret i et offentlig-privat partnerskab (OPP). Forbindelsen ønskes på sigt at aflaste den eksisterende Kronprins Frederiks Bro ved Frederikssund. Nærværende eksamensprojekts hovedformål er, at under-søge om et sådant projekt er samfundsøkonomisk rentabelt, samt afdække nogle af de planlægningsmæssige problem-stillinger der er i forbindelse med dette. For at give et overblik over casens nuværende stilling i beslutnings-processen gennemgås tidligere studier om emnet, anvendte analysemetoder identificeres og deres resultater kommen-teres. Ud fra resultaterne fra de tidligere studier iden-tificeres 4 alternative linjeføringer, som vurderes at være de eneste realistiske løsningsmuligheder til en ny forbindelse. Der arbejdes derfor med 4 forskellige løsningsforslag, som modelleres i softwareprogrammet ArcGIS, hvormed trafiktilvæksten på de nye strækninger kan beregnes og efterfølgende analyseres. Gennem en kritisk systemisk planlægningsmetode, CSH, klarlægges og sammenfattes projektets problemstillinger ved de enkelte alternativer ud fra de tidligere studier, og der identificeres en række problemstillinger, som kan overføres til strategiske effekter med betydning for projektet. En samfundsøkonomisk analyse foretages, hvor der både inddrages en ordinær cost-benefit analyse og en multi-kriterie analyse. Til opstilling af de strategiske effekter i multi-kriterie analysen benyttes sammen-fatningen af CSH-analysen, hvor samtlige problemstillinger er klarlagt, for dermed at få et bredt perspektiv på de mulige effekter. De strategiske effekter vægtes følgende i forhold til deres anslåede vigtighed for problemstillingen vha. en AHP-sammenligningsmetode, hvorefter de sammen-fattes med den øvrige cost-benefit analyse i det excel-baserede beslutningsprogram COSIMA. I kombinationen mellem cost-benefit analysen og multi-kriterie analysen, belyses det, hvorledes den endelige beslutningstagning dels afhænger af, hvor stor vægt der lægges på multi-kriterie analysen og dels af, hvilken strategisk tankegang man anskuer problemstillingen ud fra. Endelig gives et bedste bud på en ny forbindelse baseret på et hensigtsmæssigt beslutningsgrundlag. Analysen viser, at et samlet beslutningsværktøj med for-del kan struktureres som i nærværende projekt gennem ind-dragelse af både et planlægningsteoretisk værktøj, som kortlægger problemstillingen, en multi-kriterie analyse, som vurderer alternativerne mod hinanden, og en mere traditionel cost-benefit analyse, som kan kombineres med multi-kriterie analysens mere bløde værdier alt efter hvilken strategisk tankegang, der ligger til grund for beslutningsprocessen.
Abstract In connection with the construction of a new freeway to Frederikssund, it is expected that a lot of new traffic will be drawn to the area around Frederikssund and Hornsherred. The present and only link crossing Roskilde Fjord, which is situated between Frederikssund and Hornsherred, is already heavily loaded, and the capacity limit is exceeded by far. A freeway to Frederikssund will undoubtedly increase this load, and a new link across the fjord is neccesary. In co-operation with the Ministry of Transport and Energy, Frederiksborg County is investigating the opportunities for constructing a new link across Roskilde Fjord. The project should be financed in a public-private partnership (OPP). The link is intended to relieve the excisting Kronprins Frederiks Bridge in a long-term perspective. The main purpose of this final exam project is to investigate if such a project is socio-economic viable and evaluate some of the planning problems, which may/will arise in connection with a project of this kind. Former studies concerning this subject are reviewed to establish an overview of the project’s present situation in the decision making. Applied analytical methods are iden-tified, and the results of these methods are evaluated and discussed. From the results of the former studies four alternative line layouts are identified as being the only realistic alternate solutions for a new link. According to this, four different solutions are modelled in the software programme ArcGIS, and calculations concerning the increase in trafic on the new roads are computed. By means of a critical systemic method of planning (CSH) the issues of the project are clarified and summarized. This leads to the identification of some new issues, which can be applied to some strategic impacts with significance to the project. A socio-economic analysis is conducted, in which a conventional cost-benefit analysis and a multicriteria analysis are included. The summary of the CSH-analysis is used as the set-up for the strategic impacts in the multi-criteria analysis. In the summary all the issues are clarified, and accordingly the possible impact can be viewed in a broad perspective. The strategic impacts are weighted in line with their estimated importance for the issue by using a AHP-comparison method. The multi-criteria analysis and the cost-benefit analysis are subsequently gathered in the excelbased decision-programme COSIMA. In combination with the cost-benefit analysis and the multi-criteria analysis it is clarified, how the final decision making process partly depends on how much weighting the multi-criteria analysis is assigned, and partly which strategic way of thinking the decision maker chooses as his foundation for viewing the issue. Finally a scenario based on the most suitable solution for a new link is presented. The analysis shows that it is beneficial to structure a decision tool as in this present project. The tool includes a critical method of planning, which clarifies the issues of the project, a multi-criteria analysis, which compares the alternatives against each other, and a conventional cost-benefit analysis that can be combined with the multi-criteria analysis’ more “soft” values according to which strategic way of thinking the decision making is based on.
Pages 110
Fulltext
Original PDF Michael_Barfod_eksamensprojekt_2006.pdf (2.99 MB)
Admin Creation date: 2006-08-01    Update date: 2007-03-29    Source: dtu    ID: 190507    Original MXD