Beta 1


Title RFID Navigation
Author Bajrami, Mesim
Supervisor Sharp, Robin (Institut for Informatik og Matematisk Modellering, Danmarks Tekniske Universitet, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Master's thesis
Year 2006
Abstract Beregning af optimale ruter og navigering har været og er et problem i mange situationer, hvilket igennem tiden har medført forskellige løsningsmodeller. I dag forbinder man ofte et navigationssystem med GPS navigering som er meget udbredt blandt befolkningen og ikke mindst militæret. En af ulemperne ved GPS navigering er at den ikke kan anvendes indendørs pga. usikkerheden på ca. ±10 m, samt at den kræver frit udsyn til mindst tre af de 24 GPS satellitter, der er i konstant kredsløb med jorden. Behovet for indendørs navigering kan være til stede i større bygninger som man ikke kender, f.eks. hospitaler eller lign. Behovet vokser endda stærkt hvis det gælder personer med et handicap som f.eks. personer i rullestol. I sådan et tilfælde vil det være rart med et system som kan vise den korteste vej mellem to punkter og samtidigt undgå trapper eller elevatorer. I dag må man nøjes med at følge skiltning som ikke altid er lige præcis og nem at forstå. I denne rapport undersøges mulighederne for at anvende RFID (Radio Frequency Identification) teknologien som et hjælpemiddel til at løse indendørs navigeringsproblemet. RFID teknologien har udviklet sig meget igennem de sidste år, og har fået en stigende interesse blandt virksomhederne der ønsker at anvende teknologien til automatisk identificering af objekter. Rapporten er en del af et større projekt hvor mulighederne for anvendelse af RFID til formålet er blevet undersøgt i praksis, i form af test af tilgængeligt udstyr samt implementering af en prototype. I rapporten undersøges forskellige løsningsmodeller for en eventuel løsning med henblik på at belyse fordele og ulemper. Den teoretiske baggrund for repræsentation af digitale kort, i form af matematiske grafer undersøges. Forskellige algoritmer der kan anvendes på graferne til at beregne optimale ruter mellem to punkter undersøges også. Et krav til sådan et system er bl.a. sikkerheden, hvilket også bliver undersøgt i rapporten. Herved undersøges evt. svagheder og trusler, samt de ting som skal være til stede for systemet kan sikres. De afsluttende bemærkninger for projektet konkluderer at systemet rent teoretisk og praktisk kan realiseres. Der er en række sikkerhedsproblemer samt stabilitetsproblemer ved RFID udstyret, som kræver nærmer analyse. Ydermere er den økonomiske del af projektet slet ikke undersøgt her, hvilket ligeledes kræver nærmere analyse inden evt. videreudvikling af projektet.
Abstract Calculation of optimal paths and navigation has been and is still a problem in many situations, which through the years has resulted in different solution models. Nowadays one often relates a navigation system with GPS navigation which is very widely distributed among the population and especially in the military. One of the disadvantages with the GPS navigation is that it cannot be used indoor because of the uncertainty at approx. ±10 m and the need for unobstructed view for at least three of the 24 GPS satellites which are in earth orbit. The need for indoor navigation can appear in greater buildings that one is not aware of, for instance in hospitals. The need for the system grows even more when it concerns people with a handicap, for instance people in a wheelchair. In these cases it would be comfortable to have a system that can show the shortest path between two locations and at the same time avoid stairways or lifts. Nowadays the posting of signs is applied which is not always equally well and easy to understand. In this thesis, the possibility to use RFID (Radio Frequency identification) technology as a remedy to solve the indoor navigation problem will be investigated. The RFID technology has matured through the last period of years and it has received an increasing interest among companies who find it desirable to use the technology for auto identification. This thesis is part of a larger project where the possibilities for the use of RFID to the purpose has been examine in practice by testing the available equipment and implementing a prototype. This thesis examines different solutions to illuminate advantages and disadvantages. The theoretical background for the representation of the digital map in the way of mathematical graphs is examined together with the different algorithms that can be used on the graphs to calculate optimal paths between two locations. One of the requirements for such a system is among other factors the security, which will also be examined in this thesis. Vulnerabilities and threats for this system are examined and solutions for ensuring confidentiality, integrity and availability. The final remarks for this thesis conclude that the system can become reality in theory and practice. A number of security issues and stability problems with the RFID equipment require further investigation. Furthermore the economic part of the project has not been examined which as well require analysis on closer examination before further development of the project.
Imprint Institut for Informatik og Matematisk Modellering, Danmarks Tekniske Universitet, DTU : DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Pages 115
Fulltext
Original PDF imm4765.pdf (2.14 MB)
Admin Creation date: 2006-10-06    Update date: 2012-12-17    Source: dtu    ID: 191622    Original MXD