Beta 1


Title A by-pass road in the capital area in Iceland : Simulations for evaluation of intersections
Author Ingólfsson, Ingólfur
Supervisor Nielsen, Otto Anker (Trafikmodelgruppen, Center for Trafik og Transport, Danmarks Tekniske Universitet, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Master's thesis
Year 2006
Abstract Dette projekt er en del af en indledende undersøgelse for at vurdere hvilken type vejkryds er bedst velegnet i to store vejkryds på en ny omfartsvej i hovedstadsområdet i Island. Denne undersøgelse bliver foretaget på baggrund af efterspørgsel fra det Islandske Vejdirektorat for at få vurderet forskellige vejkrydstyper i vejkrydsene på omfartsvejen ved Vífilsstaðavegur vej og Arnarnesvegur vej. På baggrund af de Islandske standarder for projektering af veje og vejkryds bliver forskellige scenarier projekteret for vejkrydsene. Til forprojektering og simulering af scenarier anvendes mikrosimuleringsprogrammet VISSIM. Først bliver vejnettet delt i to dele og disse undersøgt hver for sig for at estimere den bedste løsning for hver del. Ni scenarier med vejkryds i niveau bliver simulerede for de to dele af vejnettet. Herefter bliver en enkelt kombination valgt for at simulere et samlet vejnet, som sammenlignes med et scenario med 2-planskryds i begge vejkryds på omfartsvejen. Bygget på de simuleringer der bliver foretaget i projektet kan de anbefales at bruge 2- planskryds for at opnå en løsning der effektivt kan håndtere den fremtidige trafik på de veje der danner vejnettet i dette projekt. Vælges der at bruge krydsløsninger i niveau, burde et signal-reguleret 4-vejskryds vælges i vejkrydset mellem Arnarnesvegur vej, Fífuhvammsvegur vej og Omfartsvejen. Og et signalreguleret 3-vejskryds burde vælges i vejkrydset mellem Omfartsvejen og Vífilsstaðavegur vej. Denne kombination byder på den bedste håndtering af trafikken, som kan opnås med vejkryds i niveau. Undersøgelser af forskellen i vigepligtsregler for udkørsel fra dobbeltsporede rundkørsler i Island sammenlignet med de danske regler viser en uvæsentlig forskel i trafikhåndtering. Undersøgelser viser at anvendelse af shunts kan overvejes til at forøge kapaciteten af rundkørsler på veje med høj kapacitet og burde undersøges for hvert individuelt vejkryds som en opgradering.
Abstract This project is part of a preliminary investigation to estimate which types of intersections are best suited for two major road junctions on a new by-pass road in the capital area in Iceland. This investigation is based on enquiries made by the Icelandic Road Administration to evaluate the different types of intersections on the by-pass road in the road junctions at Vífilsstaðavegur road and Arnarnesvegur road. Based on Icelandic standards for road and intersections design, several scenarios are designed for these road junctions. For creating and simulating scenarios the microsimulation program VISSIM is used. First the road network is split in two parts and these investigated individually to estimate the best solution for each one. Nine scenarios with at-grade intersections are simulated for the two parts of the divided network. Then a single combination is chosen for simulation of a combined road network, which is compared with a scenario with grade separated interchanges in both road junctions. Based on the simulations performed in this project, using grade separated interchanges is recommended to obtain a solution that can effectively manage the future traffic flow on the roads that form the road network in this project. If choosing to use at-grade intersections, a 4-way intersection with traffic lights should be chosen for the road junction between Arnarnesvegurroad, Fífuhvammsvegur road and the By-pass road. And a 3-way intersection with traffic lights should be used in the road junction between the By-pass road and Vífilsstaðavegur road. This combination offers the best handling of traffic obtained with at-grade intersections. Investigating the differences in priority rules in dual-lane roundabouts in Iceland compared with Danish rules showed little difference between the two in managing traffic. Investigations show that the use of shunts can be considered for increasing capacity in roundabouts on high capacity roads and should be investigated for the individual intersection as an enhancement.
Pages 142
Admin Creation date: 2007-02-07    Update date: 2008-07-08    Source: dtu    ID: 195599    Original MXD