Beta 1


Title GIS-baserede modeller for trafikeffekter
Author Lund-Hansen, Tine
Supervisor Nielsen, Otto Anker (Trafikmodelgruppen, Center for Trafik og Transport, Danmarks Tekniske Universitet, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Hansen, Stephen (Trafikmodelgruppen, Center for Trafik og Transport, Danmarks Tekniske Universitet, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Diplom thesis
Year 2007
Abstract Trafikstøjen i hovedstaden stiger i takt med, at antallet af personbiler stiger år for år. Der er brug for mange nye vejanlæg og forbedringer i Hovedstadsområdet, for at levere et godt serviceniveau. I arbejdet med at forbedre forholdene for trafikken, er der brug for kendskab til de omkostninger, ændringer i trafikken medfører, heriblandt de støjmæssige konsekvenser. I denne rapport laves en model for, hvordan støjbelast-ningen kan udregnes. Modellen tager udgangspunkt i at regne støjen ud for et stort område, uden kendskab til de nøjagtige informationer om de specifikke steder. Modellen afprøves på en case. Støjbelastningen udregnes for hele Hovedstadsområdet. Til sammenligning regnes der på et basisscenarie fra 2004 og et Frederikssunds-motorvejs-scenarie, hvor der er tilføjet en motorvej mellem Stor-københavn og Frederikssund. I opbygningen af modellen tages der udgangspunkt i Nor-diske Støjberegningsmodel. Grundlaget for beregningerne er CTT’s vejnet (Center for Trafik og Transport), bevægelses-mønstre fra OTM (Ørestadsmodellen), og data fra HSK (hoved-stadens statistik kontor) og TOP10DK. I arbejdet er brugt programmerne ArcGIS med programudvidelsen Traffic Analyst, Access og Excel. Antallet af køretøjer og deres hastigheder er udregnet i Traffic Analyst, ved en rutevalgsberegning. Der er taget højde for ændringer i trafikken ved et trafiksprings-program. Den Nordiske Støjmodel, tager udgangspunkt i meget specifikke forhold. Derfor har det været nødvendigt at lave antagelser og generelle regler, for at kunne beregne støjen i så stort et område. Støjberegningen er gennemført ved at opdele vejnettet i 4 forskellige situationer afhængig af vejens forhold. Ved at beregne afstanden til fra vejmidte til forskellige støj-niveauer, er der optegnet buffere, der viser i hvilket støjbånd boligerne ligger. Antallet af boliger er beregnet ud fra populationen på de forskellige arealområder. De er yderligere stedfæstet ved at bruge optegnelser af byg-ninger i de forskellige arealområder. Ved afprøvning af modellen viser det sig, at resultaterne varierer meget i forhold til sammenlignelige kilder. Eksempelvis er der i Københavns Kommune lavet undersøgelser der viser, at der er ca. 6.000 boliger i kommunen, der er særligt ramt af støjniveauer over 70 dB. Dette antal er til sammenligning beregnet til 550 boliger i denne rapport. Den samlede vurdering, er, at metoden mangler mere detal-jerede informationer om beliggenheden af hver bolig, til at give et ordentligt billede af de støjbelastede boliger i hovedstadsområdet.
Abstract With every year, the traffic noise in the capital city (of Denmark) increases concurrently with the total number of cars. New road systems are needed in Copenhagen in order to achieve the standard of service. In the work of improving the traffic conditions, knowledge of the expenses that the changes will cause is needed, including the expenses of noise abatement. In this report, a model of noise pollution calculation is made. The model calculates the noise pollution of a large area, without any exact knowledge of the specific areas. The model is tested on a case. The noise pollution of the entire region of Copenhagen is calculated in a basic scenario from 1994 as well as in another scenario to make comparison with, where the calculation also includes an additional motor road. The model structure is based on the Nordic method of noise calculation. The basis of calculation is the CTT road system, the OTM movement patterns and the data collection from HSK and TOP10DK. The following programs were used in the work of this report: ARCGIS with Traffic Analyst, Access and Excel. The number of vehicles and their speed is calculated in Traffic Analyst by means of calculation of choice of route, where changes in traffic are taken into account. Because the Nordic method of noise calculation is based on very specific conditions, it has been necessary to make assumptions and create general rules in order to calculate the noise pollution in such a vast area. The noise calculation is created by means of classifying the road system in four different situations, depending on the road conditions. By calculating the distance from road centre to the noise levels, noise buffers are plotted that show where on the noise level the residences are located. The number of residences is calculated based on population in the different areas, which is based on recordings of the different areas. A testing of the model shows that the results vary a lot, compared to other sources. For example, investigations made in Copenhagen show that a noise level going beyond 70 dB afflicts about 6.000 residences. In this report, the corresponding number is calculated to be 550 residences. In making a valuation, the Nordic method of noise calculation needs more specific information about the location of every residence in order to give a proper image of the residences in Copenhagen suffering from noise pollution.
Pages 61
Fulltext
Original PDF Tine_Lund_Hansen.pdf (6.01 MB)
Admin Creation date: 2007-03-14    Update date: 2007-03-28    Source: dtu    ID: 196119    Original MXD