Beta 1


Title Regional fysisk planlægning i en polycentrisk storbyregion : Øresundsregionens by - og infrastrukturudvikling
Author Larsen, Janus Day
Supervisor Leleur, Steen (Beslutningsmodelgruppen, Center for Trafik og Transport, Danmarks Tekniske Universitet, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Jeppesen, Sara Lise (Beslutningsmodelgruppen, Center for Trafik og Transport, Danmarks Tekniske Universitet, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Master's thesis
Year 2007
Abstract Regional planlægning præges af en tanke om regionalisme, og som en vigtig skala for udviklingsbeslutninger, fokuserer den på regioner, der står over for øget vækst og en global økonomi. Et centralt emne i denne debat er potentialerne for gennem polycentrisk udvikling at styrke regioners konkurrencekraft og på samme tid skabe en balanceret udvikling. Dette emnefelt er set som en del af en bredere debat om ændringer i den globale udvikling, såsom den teknologiske udvikling og de globale skift i produktion og regulering. Den teoretiske tilgang er baseret på modsætningen mellem regionalisme og europæisk samhørighed i udviklingen af en voksende storbyregion. Centralt i denne modsætning er planlægningen af by- og infrastruktur, fragmentering internt i storbyregionen og de iboende problemer ved at opnå regional enighed om udviklingen, når beslutnings-myndigheden er opdelt i adskillige enheder. Med dette fokus indtager relationerne mellem planlægningen af de fysiske strukturer og forudsætningerne for disse en vig-tigere rolle end de socioøkonomiske problemer.Grundantagelsen er, at de fysiske strukturer har afgørende indflydelse på de økonomiske aspekter, samt at den europæiske kontekst påvirker den nationale og regionale planlægning. <p<Dette speciale udforsker forskellige forsøg på regional planlægning i Øresundsregionen som en case region. Det belyses med udgangspunkt i polycentrisk udvikling, hvordan Øresundsregionen kan opfylde de krav, der stilles i lyset af øget vækst og en åben global økonomi. Sammenholdt med den konkrete planlægning og planstrukturerne viser det sig hvilke planopgaver, der er nødvendige, og hvilke processer og metoder, der er interessante. Specialet evaluerer, om den polycentriske udvikling kan operationaliseres, og det præsenterer i denne sammenhæng scenarier for den fremtidige udvikling. Denne tilgang til regional planlægning viser, at polycentrisk udvikling kan være en løsning på det politiske dilemma, som karak-teriserer regional udvikling af storbyregioner.
Abstract Regional planning is influenced by regionalism with focus on regions as an important scale for economic development decisions in the face of growth and a globalized economy. A central part of this debate concerns the potentials for strengthening the regions’ competitiveness while at the same time creating coherent development. This is interpreted as part of a broader debate on change in global developments, such as the technological revolution and global shifts in production and regulation. The theoretical approach is based on the dialectic between regionalism and European coherence in the development of a growing metropolitan region. Central to this dialectic are the subjects of urban and infrastructure planning, political fragmentation within the metropolitan region and the inherent problems of reaching regional agreement on development issues when authority is divided among multiple units. With this focus, the relationship between spacial planning and its preconditions takes precedence over socioeconomic issues. The main assumption is that the spacial organization is crucial to the economic aspects and that the European context has an impact on national and regional planning. This thesis explores various manifestations of regional planning efforts in the Øresund Region as a case region. Polycentric development is the point of departure in the investigation of how the Øresund Region can meet the requirements of increased growth and a global economy. In conjunction with the actual planning and the planning framework, the necessary planning tasks become evident. Processes and methods of interest will hereby also become apparent. The thesis evaluates whether polycentric development can be operationalized and presents scenarios for the future development. This approach to regional planning demonstrates that polycentric development can be a solution to the political dilemma that has characterized the development of metropolitan regions.
Pages 151
Fulltext
Original PDF Janus_Day.pdf (14.13 MB)
Admin Creation date: 2007-03-28    Update date: 2007-07-16    Source: dtu    ID: 197402    Original MXD