Beta 1


Title "Sammenfattende vurdering af lufthavnsalternativer ved Nuuk - med særligt fokus på multi-kriterie analyse"
Author Mortensen, Morten
Andersen, Marie B.
Supervisor Leleur, Steen (Beslutningsmodelgruppen, Center for Trafik og Transport, Danmarks Tekniske Universitet, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Jensen, Anders Vestergaard (Beslutningsmodelgruppen, Center for Trafik og Transport, Danmarks Tekniske Universitet, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Barfod, Michael Bruhn (Beslutningsmodelgruppen, Center for Trafik og Transport, Danmarks Tekniske Universitet, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Master's thesis
Year 2007
Abstract Formålet med denne rapport er at foretage en sammen-fattende vurdering og analyse af et større infrastruktur-projekt ud fra både en cost-benefit og multi-kriterie analyse. Som case anvendes tre alternative løsnings-muligheder til etablering af en Atlantlufthavn ved hovedstaden Nuuk i Grønland. Disse tre lufthavns-alternativer omhandler dels en forlængelse af den eksisterende landingsbane ved Nuuk fra de nuværende 950 meter til 1.799 meter, dels en forlængelse til 2.200 meter eller anlæggelsen af en lufthavn på øen Angisunnguaq syd for Nuuk med en landingsbane på 3.000 meter. Det er ønsket, at denne analysegennemgang skal kunne give et bud på en opstilling af en sammenfattende vurdering som baggrund for en politisk beslutning. De økonomiske beregninger i forbindelse med costbenefit analysen tager i dette projekt bl.a. udgangspunkt i trafikberegninger udført i trafikmodellen TGB-TM. Disse trafikberegninger viderebehandles i programmet TGB-VM. Den sammenfattende analyse foretages til sidst i programmet CBA-MCA. Cost-benefit analysen giver overordnet en værdi for den direkte samfundsøkonomiske rentabilitet af de tre alter-nativer. Ved vurdering af den samfundsøkonomiske rentabilitet tages der primært udgangspunkt i B/C-raten, som giver et mål for det pågældende alternativs rentabilitet. Er alternativets direkte omkostninger lavere end alternativets gevinster, er alternativet rentabelt, og B/C-raten bliver over 1. Jo højere B/C-raten er, jo mere rentabelt er alternativet. Ud over B/C-raten kan nutids-værdien (NNV) og den interne rente (IR) også benyttes til at undersøge det pågældende alternativs rentabilitet. Nutidsværdien giver et mål for alternativernes samlede samfundsøkonomiske værdi i evalueringsperioden tilbage-skrevet til prisniveauåret, som i dette projekt er sat til år 2006. Den interne rente angiver det årlige samfunds-økonomiske procentvise afkast af det pågældende alternativ. Ud fra de anvendte trafikmodeldata for de monetære effekter ses det, at 2.200 meter alternativet er det mest samfundsøkonomisk rentable alternativ af de undersøgte alternativer. 1.799 meter alternativet er også samfunds-økonomisk rentabelt, men på grund af en lavere nutidsværdi vil det ikke være lige så rentabelt som 2.200 meter alternativet. Derimod vil 3.000 meter alternativet ikke være økonomisk rentabelt. For at undersøge robustheden af disse resultater foretages der en følsomhedsanalyse af anlægsomkostningerne, hvor rentabiliteten af de tre alternativer beregnes med for-skellige ændringer af værdierne i anlægsomkostningerne. Det ses af denne følsomhedsanalyse, at der ikke byttes om på alternativernes prioriteringsrækkefølge. <p<Multi-kriterie analysen giver et mål for, hvor samfunds-mæssigt attraktive de tre alternativer er. I denne rapport inddrages følgende fem ikke-monetære effekter i multi-kriterie analysen: - turisme - erhverv - støj - naturhensyn - arealudvikling Disse ikke-monetære effekter rangordnes ud fra følgende interessentgrupper: beslutningstagerne, borgerne i Nuuk og den øvrige grønlandske befolkning. Disse vurderes efterfølgende ud fra de tre alternativer. Resultaterne fra multi-kriterie analysen viser, at 3.000 meter alternativet vil være det samfunds-mæssige mest attraktive alternativ, da dette alternativ scorer væsentligt højere end de to andre alternativer med hensyn til de ikke-monetære effekter. Der er foretaget en følsomhedsanalyse af de fem ikke-monetære effekters rangordning, som vil favorisere hvert af de tre alternativer for at undersøge resultaternes robusthed. Den udførte følsomhedsanalyse viser, at selv ved størst mulige favoriseringer af de to øvrige alternativer vil 3.000 meter alternativet stadig være det mest samfundsmæssigt attraktive alternativ. Til sidst er der foretaget en sammenfattende analyse, hvor resultaterne fra cost-benefit og multi-kriterie analyserne sammenholdes for at få en sammenfattende vurdering af de tre undersøgte alternativer. Ud fra denne sammenfattende analyse viser det sig, at 2.200 meter alternativet opnår den højeste totale rate, og derfor vil dette alternativ være mest attraktivt samlet set. For at undersøge disse resultaters robusthed er der dels lavet en følsomhedsanalyse af vægtningsforholdet mellem cost-benefit og multi-kriterie analyserne, af anlægs-omkostningerne samt af rangordnerne af de ikke-monetære effekter. Disse tre følsomhedsanalyser foretages, da det er vurderet, at de undersøgte forhold er behæftet med en vis usikkerhed. Alle tre følsomhedsanalyser udført i den sammenfattende vurdering af alternativerne viser, at 2.200 meter alternativet er det mest attraktive lufthavnsalternativ ved Nuuk af de tre undersøgte alternativer.
Abstract The objective of this report was to conduct a joined evaluation and analysis of a major infrastructural project by means of cost-benefit and multi-criteria analysis. Three alternative solutions for establishment of an Atlantic airport by Nuuk, the capital of Greenland, are used as the case study in this project. These three airport alter-natives include an extension of the existing runway at Nuuk from the present 950 meters to 1,799 meters or 2,200 meters. The third alternative involves the construction of an airport at the island of Angisunnguaq, south of Nuuk, with a runway of 3,000 meters. With this analysis it is wished to give an idea of a layout for a joined evaluation in order to provide background information for a political decision. The point of reference for the cost-benefit analysis of the economical calculations is traffic calculations conducted using the traffic model TGB-TM. These calculations are further processed using the software TGB-VM. And with the software CBA-MCA a cumulative analysis is performed. Overall, the cost-benefit analysis gives a measure of the socio-economic profitability for the three alternatives. When evaluating the socio-economic profitability the primary starting point is to evaluate the B/C-rate, which again will provide a measure of the actual profitability of the airport alternative. If the direct investments of the alternative are lower then the benefits, the alternative will be profitable, thus the B/C-rate will be higher than one. The higher the B/C-rate, the more profitable alternative. In addition to the B/C-rate, the net-present value (NNV) and the internal rate of return (IRR) can be used to measure the profitability of the actual airport alternative. The NNV gives ameasurement of the total socio-economical value in the evaluation period of the alternatives when it is projected back to the price level year which is set to be year 2006. The IRR gives a measurement for the yearly socio-economical percentage yields of an airport alternative. The obtained data from the applied traffic model for the monetary effects proves that the 2,200 meters alternative is by far the most socio-economically profitable alternative. The 1,799 meters alternative is also socio-economically profitable but due to its lower NNV it would not be as profitable as the 2,200 meters alternative. On the other hand, the 3,000 meters alternative would not be economically profitable. To examine the robustness of the gathered data, a sensitivity analysis of the construction costs, in which the profitability of the three alternatives was determined using alterations with various values. The results reveal that this sensitivity analysis does not change the prioritized order of the three alternatives. The multi-criteria analysis provides a measure of how attractive the three airport alternatives are in a societal sense. In this report, the following five non-monetary effects of the multi-criteria analysis are: - tourism - industry - noise - environmental consideration - area development These non-monetary effects ranked based on following groups of stakeholders: the decision-makers, the citizens in Nuuk and the other population in Greenland. Subsequently these effects are evaluated based on the three alternatives. The results of the multi-criteria analysis show that the 3,000 meters alternative will be the most attractive alternative to society since it has a substantially higher score than the two other alternatives with regard to the non-monetary effects. A sensitivity analysis of the robustness of the ranks assigned to the non-monetary effects is conducted. The assigned ranks are used to favour the non-monetary effects. The sensitivity analysis in this project performed for the two other alternatives showed that even with the greatest amount of favouritism assigned to the other two alternatives the 3,000 meters alternative will still be the most attractive alternative to society. Finally, a joined analysis is performed where the results from the cost-benefit and the multi-criteria analysis are put together and weighted to achieve a joined evaluation of the three alternatives. This joined analysis showed that the 2,200 meters alternative obtain the highest total rate of return, and that is why this alternative will be the most attractive one all together when all three alternatives are taken into consideration. To examine these results a sensitivity analysis of the ratio of weights between the cost-benefit and the multicriteria analysis was carried out. A similar sensitivity analysis is conducted for the construction costs and for the rank of the non-monetary effects. These sensitivity analyses are made because it was estimated that the examined conditions are subjected to uncertainties. In conclusion, the three sensitivity analyses carried out with the joined analysis proved that the 2200 meter airport alternative is by far the most attractive one at Nuuk, of the ones examined in this project.
Pages 197
Fulltext
Original PDF Morten_Marie_eksamensprojekt.pdf (5.11 MB)
Admin Creation date: 2007-07-06    Update date: 2007-07-06    Source: dtu    ID: 201607    Original MXD