Beta 1


Title "Analyse og vurdering af 2+1 Veje i åbent land"
Author Rue, Iben
Supervisor Madsen, Oli B.G. (Logistikgruppen, Center for Trafik og Transport, Danmarks Tekniske Universitet, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Master's thesis
Year 2007
Abstract Formålet med dette eksamensprojekt er, at analysere og vurdere 2+1 veje i åbent land, og i den forbindelse vil tre spørgsmål blive opstillet og besvaret. Spørgsmålene er: 1) Hvilke faktorer påvirker valget af vejtype? 2) Under hvilke omstændigheder er 2+1 vejen det ”bedste” valg? 3) Kan Vejtypemodellen anvendes som værktøj i forbindelse vurdering af 2+1veje? Projektet indeholder en gennemgang af forskellige aspekter inden for planlægning og vurdering af vejtyper, herunder valg af vejklasser og -typer, beregning af kapacitet og trafikøkonomiske omkostninger, samt uheld og trafiksikkerhed. Dertil kommer en analyse af svenske mødesikrede veje, som har visse ligheder med danske 2+1 veje. Endelig indeholder projektet en case, som er behandlet i tre kapitler. Først gives en beskrivelse af casen, og derefter analyseres uheldene på de to stræk-ninger, som casen indeholder. Til sidst anvendes Vejtype-modellen til at udføre en række beregninger af forskellige vejtyper under forskellige forudsætninger. Det viser sig, at de faktorer der har størst betydning for valget af vejtype, er fastsættelse af den funktionelle vejklasse samt (de forventede) trafikmængder på vejen. Derudover har også forskellige trafiksikkerhedshensyn en betydning, og en del af dem er så at sige også indbygget i vejtyperne. Analysen af de svenske veje viser, at trafiksikkerhed dér vægtes meget højt, og at 2+1 veje er standard-udformning for veje i åbent land. Ombygningen af svenske landeveje til mødesikrede veje har medført store reduk-tioner i antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne på de ombyggede strækninger. Resultaterne af beregningerne med Vejtypemodellen viser for alle seks kombinationer af stræknings- og trafik-udviklingsscenarier, at vejtypescenariet 2+1 med midter-rabat og 90 km/t., har de laveste samfundsøkonomiske omkostninger. Dog er der i beregningerne ikke taget højde for ekstra omkostninger i forbindelse med fx ombygning af kryds. Desuden ses det, at trafikmængderne er en meget afgørende faktor for resultaterne af beregningerne. Derudover kan det konkluderes at uheldsomkostninger kun gør det ud for en lille del af de samlede samfunds-økonomiske omkostninger, hvilket betyder at trafik-sikkerhed ikke er samfundsøkonomisk rentabel, men nærmere må betragtes politisk som en service samfundet yder borgerne. <p<Samlet set konkluderes det, at 2+1 veje er et godt alternativ til 2-sporede landeveje, og det at det vil være det bedste valg i situationer hvor kapaciteten på den 2-sporede vej ikke er tilstrækkelig og/eller hvor der findes særlige uheldsproblemer, som kan løses ved denne vejtype.
Abstract The purpose of this master thesis is to analyse and evaluate 2+1 roads in rural areas. To do that the following three questions have been posed and answered: 1) Which factors influence the choice of road type? 2) Under what circumstances will the 2+1 road be the best choice? 3) Can the Danish “Model for Road Types” be used to evaluate 2+1 roads? The project contains a description of the various aspects within planning and evaluation of rural roads; the choice of road class and road type, calculation of road capacity and economic aspects, and finally accidents and traffic safety. After that, a study of Swedish rural roads is made in order to compare them to the Danish 2+1 road. The later part of the thesis is a case study where two roads are chosen for evaluation of several rural roads, carried out with the Model for Road Types under different circumstances. The factors that turn out to have the greatest effect on the choice of road type, are the road class and the (expected) amount of traffic on the road. Furthermore, several aspects regarding traffic safety also have an effect. <p<The analysis of Swedish roads shows that traffic safety is a major aspect, and this is expressed in the standard profile of rural roads. The rebuilding of Swedish roads into the socalled meeting-free roads has resulted in large reductions in the number of persons killed and injured. The results of the calculations of various road type scenarios show that the road type 2+1m90 has the lowest level of expenditure for the national economy. Furthermore it can be concluded that the amount of traffic plays a vital role in the outcome of the calculations. Another conclusion that can be drawn from the results is that costs of traffic accidents are so relatively small compared to the total expenditure for the national economy, that traffic safety cannot be considered profitable from a purely national economy point of view, which means that it will have to be considered politically as a service from society instead. The overall result of the project is that the 2+1 roads are a reasonable alternative to normal rural roads, and that it will be the best choice in situations where the capacity of the normal road is exceeded and/or the amount and type of traffic accidents suggests this type of road to be a solution to the given problems.
Pages 145
Fulltext
Original PDF Iben_Rue_eksamensprojekt.pdf (2.24 MB)
Admin Creation date: 2007-07-06    Update date: 2007-07-06    Source: dtu    ID: 201608    Original MXD