Beta 1


Title "Macro-,Meso- and Micro simulation - A comparision of three DTA softwares"
Author Holst, Rune Andreas Harsløf
Supervisor Nielsen, Otto Anker (Traffic Modelling Group, Centre for Traffic and Transport, Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Hansen, Stephen (Traffic Modelling Group, Centre for Traffic and Transport, Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Master's thesis
Year 2007
Abstract I opgaven undersøges tre forskellige trafik modellerings redskaber, der tilsammen dækker områderne micro-, meso- og macro simulering. • VISSIM fra PTV_Vision, som er en micro simulerings software, som benyttes af mange virksomheder til simulering af mindre netværk. • Dynameq fra INRO, som sigter mod meso simulering af mellemstore trafikale netværk. • Time Slice Assistant, som er en dynamisk version af den kendte makro simulerings software, Traffic Analyst fra Rapidis. Som scenarie for afprøvningen valgtes et udsnit af det projektmateriale, som COWI og Vejdirektoratet har udarbej-det i forbindelse med udvidelsen af den eksisterende Motorring 3 fra Jyllingevej i syd til Hillerødmotorvejen i nord. For at inkludere det dynamiske aspekt i afprøv-ningen, indgik tillige en parallel strækning af O3 samt mellemliggende forbindelsesveje og portzoner. De trafikale data blev uddraget ved filtrering af OTM-5 datasættet, hvoraf kun OD matricerne fra 3 tidszoner fra 05:00 til 09:00 blev anvendt. For at teste de tre softwarepakker på lige vilkår, blev det trafikale test-scenarie modelleret så ens som for-skelle i de tre programstrukturer tillader, og de tilbage-værende programspecifikke forskelle blev ækvivalent om-regnet så forsvarligt som muligt. Foruden den systematiske afprøvning af de tre pro-grammer omfatter opgaven en omfattende sammenligning af konkrete trafikdata som rejsetid, hastighed, flow, og forsinkelse for modellen som helhed og for en række udvalgte målepunkter. Tillige udtrækkes sammenlignelige data til vurdering af modellens konsistens og af den indbyrdes konsistens mellem de tre programmers resultater. På dette grundlag diskuteres konsistens og validitet af de fremkomne simuleringsdata. Og der konkluderes sammenfattende, at der med Dynameq og især med TSA opnås en dramatisk reduktion i simulerings-tid, samtidig med at de grundlæggende data, på basis af de deterministiske algoritmer fra disse to programmer udviser god overensstemmelse med de analytiske data, som er frem-kommet ved detaljeret microsimulering i VISSIM. Målt på en række andre parametre og sekundære program-features er der imidlertid store forskelle, som dog i høj grad må tilskrives, at de tre programpakker befinder sig på vidt forskelligt udviklingstrin. Sammenfattende antydes en ændret rollefordeling mellem disse tre typer simuleringsværktøjer, som tidligere havde hvert sit klare segment, bestemt af netværksstørrelse. I forhold til et naturligt workflow af analyse, problemfelt, løsningsforslag, modellering og dokumen-tation, har hvert program sine svagheder og styrkesider, ligesom forskelle i incitament og rolleforholdet indbyrdes mellem de naturlige aktører i dette virkefelt indikerer forskellige præferencer, når det kommer til valg mellem de afprøvede værktøjer.
Abstract This report is the result of a master thesis, by the title of “Micro-, Meso- and Macro simulation – a software comparison” and is made at the Center of Traffic and Transportation, at the Danish Technical University. The goal of this report is to compare algorithms, performance and usability of three simulation software’s, based on a ‘meso optimal’ model area. Presented in the report is a comparison of: VISSIM from PTV_Vision, being a micro simulation software optimal for small scale simulation and widely used by many companies. Dynameq from INRO, mainly focusing on meso simulation of medium sized areas. Time Slice Assistant, a dynamic version of the macro software, Traffic Analyst from Rapidis.
Pages 110
Fulltext
Original PDF Rune_Holst_Thesis.pdf (2.03 MB)
Admin Creation date: 2007-07-06    Update date: 2007-07-06    Source: dtu    ID: 201610    Original MXD