Beta 1


Title Psykisk arbejdsmiljø i B/A branchen : Udvikling af brancherettede spørgeskemaer til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø blandt timelønnede i B/A branchen
Author Mehlsen, Signe Hofmann
Supervisor Andersen, Vibeke (Teknologi, Organisation og Arbejde, Institut for Produktion og Ledelse, Danmarks Tekniske Universitet, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Master's thesis
Year 2007
Abstract Nærværende projekt omhandler psykisk arbejdsmiljø i B/A-branchen. Formålet med projektet er dels at karakterisere og beskrive B/A-branchen med henblik på at undersøge, hvordan forudsætningerne for at udarbejde og anvende et spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø i netop denne branche kan opfyldes. Ydermere er formålet at udarbejde udkast til et brancherettet spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø i B/A-branchen med udgangspunkt i forståelsen af psykisk arbejdsmiljø, NFA’s tredækker og spørgeskemametodik på området, samt viden om og erfaring med det psykiske arbejdsmiljø i B/A-branchen. Udkastet til det brancherettede spørgeskema afprøves i 2-3 virksomheder med henblik at afprøve relevansen af spørgsmål og temaer, herunder forståelighed af spørgsmål og opbygning af spørgeskemaet. Endelig er formålet at udarbejde en vejledning til, hvordan det brancherettede spørgeskema i praksis kan anvendes i B/Abranchen. B/A-branchen er præget af flygtige forhold, hvad angår arbejdssteder, arbejdsgivere og medarbejdergrupper på grund af en kompliceret branchestruktur, hvor mange aktører med forskellige fagområder og interesser arbejder tæt sammen i de enkelte B/A-projekter. Organiseringen af byggeprocessen gør, at aktørerne kun involveres i bestemte faser af byggeprocessen og i forskelligt omfang. Arbejdsmiljølovgivningen og NFA’s kortlægningsværktøj tredækkeren baseres modsat på stabile forhold og relationer. Alligevel er det muligt med udgangspunkt i NFA’s spørgeskemametodik på området at udarbejde spørgeskemaer, som kan anvendes til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø blandt timelønnede i B/A-branchen. Det har dog været nødvendigt at udvikle to spørgeskemaer, som retter sig mod henholdsvis B/Avirksomheder og B/A-pladser, da aktørsammensætningen og organiseringen adskiller sig i disse to typer af organisationer, samtidigt med at NFA’s spørgeskemametodik lægger op til, at der kun fokuseres på én organisation i hvert spørgeskema. På den måde tages der højde for de flygtige forhold, men der drages også en kunstig skillelinje mellem de to typer af organisationer og arbejdssteder, som måske ikke er hensigtsmæssig i praksis, da de timelønnede færdes i begge organisationer på samme tid, hvorfor det psykiske arbejdsmiljø skabes og påvirkes i begge sammenhænge. Det er derfor muligt at kombinere spørgeskemaerne, men dette valg overlades til facilitatorerne af kortlægningen. Det har ved udvikling af spørgeskemaerne været nødvendigt at tilføje nogle dimensioner – i forhold til de som forekommer i det korte tredækkerspørgeskema – som er særligt relevante for B/A4 branchen, bl.a. omgangstone og transport, samt specificere hvilken type ledelse, der spørges til i spørgsmål om dimensioner på virksomheds- og afdelingsniveauet, fx støtte fra overordnede. De brancherettede spørgeskemaer er afprøvet i henholdsvis en B/A-virksomhed og på to B/Apladser med henblik på at teste relevansen af spørgsmål og temaer, herunder forståelighed af spørgsmål og opbygning af skemaet. Efterfølgende har jeg evalueret spørgeskemaerne, som nu foreligger i en udgave, som kan anvendes til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø blandt de timelønnede i B/A-branchen. De flygtige forhold vanskeliggør en prioritering af det psykiske arbejdsmiljø, da de psykiske arbejdsmiljøproblemer måske ikke når at blive synlige i forbindelse med et B/A-projekt, samtidigt med at igangsættelse af kortlægning og forbedring af det psykiske arbejdsmiljø måske synes meningsløs både for de timelønnede og ledelse på grund af de skiftende arbejdssteder og relationer. På samme måde kan det være svært at prioritere det psykiske arbejdsmiljø i B/A-virksomheder, fordi arbejdsopgaverne hele tiden skifter, samtidigt med at de timelønnede skifter arbejdssted og sjældent er på selve B/A-virksomheden. Ydermere er det ikke umiddelbart indlysende, hvem der skal facilitere en kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø på grund af den komplicerede branchestruktur og byggeproces. Som støtte for facilitatorerne af kortlægningen har jeg udarbejdet vejledninger til hvert af de brancherettede spørgeskemaer, som beskriver brugen af spørgeskemaerne og giver forslag til processen. Vejledningerne indeholder informationer om og hjælpeværktøjer til, hvordan kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø kan gribes an, så der bliver grundlag for forbedring af det psykiske arbejdsmiljø.
Imprint Institut for Produktion og Ledelse, Danmarks Tekniske Universitet, DTU : DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Pages 212
Fulltext
Original PDF Signe_Mehlsen.pdf (0.94 MB)
Admin Creation date: 2007-08-01    Update date: 2012-12-19    Source: dtu    ID: 201858    Original MXD