Beta 1


Title Hjertestarteren i det offentlige rum
Author Hansen, Iben Conrad (Design and Innovation Programme, Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Pedersen, Bjørg Kaae (Design and Innovation Programme, Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Supervisor Yoshinaka, Yutaka (Section of Innovation and Sustainability, Department of Manufacturing Engineering and Management, Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Bachelor thesis
Year 2007
Abstract Hjertestartere i det offentlige rum bliver ikke brugt. Dette på trods af, at de bl.a. af TrygFonden er blevet ophængt offentligt tilgængeligt flere og flere steder i de seneste år. En række aktører omkring hjertestarterne opfatter produktet som værende brugervenligt og prøver at løse den manglende ibrugtagning bl.a. ved at uddanne personer, der arbejder på ophængningsstederne, i at bruge den, ved at udbyde førstehjælpskurser til interesserede, samt placere hjertestarterne strategisk. Dog er domesticeringsprocessen træg. Bevidstheden omkring eksistensen af hjertestartere er generelt ikke stor. Det er et svært felt at arbejde i, fordi produktet er atypisk. Hjertestop sker sjældent, pludseligt og uforudsigeligt og brugen af hjertestarteren bliver dermed tilfældig og er uforberedt. Forud for rapporten er der forgået et grundigt research arbejde, som bl.a. involverede semistrukturerede interviews med og observationer af relevante aktører. Herefter er der blevet analyseret på det opsamlede materiale vha. aktør-netværk teorien, for at åbne netværket omkring hjertestarteren op og derigennem studere og forstå de problemstillinger der bevæger sig heromkring. En af årsagerne til at hjertestarteren ikke tages i brug, er en manglede tilgængelighed, både på et fysisk og psykisk plan. Det er vigtigt, at få en bred offentlig bevidsthed omkrig hjertestarterens eksistens og placering samt, at den kan bruges uden nogen særlig viden om den, således, at en tilfældigt forbipasserende også vil kunne bruge den. I denne forbindelse er der blevet set på det offentlige rum, som værende differentiabelt og fundet frem til, at man som designer og ophænger af hjertestartere, skal være opmærksom på, hvilket offentligt rum man designer til. Det er i denne sammenhæng vigtigt at se på opstillingen af hjertestarterne. Den skal være åben og opfordre til livredning og brug i tilfælde af hjertestop og ikke frastøde eller afvise folk. Det er også vigtigt at hjertestarteren i sig selv vises frem og udviser brugervenlighed og at hele opstillingen er associativ og genkendelig. Som den er nu, falder den i med andre redskaber, der hænger offentligt tilgængeligt og derfor ser den brede befolkning dem ikke. Hvis opstillingen var mere synlig og aktiv, ville det give en større opmærksomhed omkrig hjertestarterne. I rapporten er der givet en løsning til dette bl.a. ved at spille på værdier som symbolik, synlighed, kontekst og brugerintegrering i designet. Før denne rapport har ingen set på tilgængelighed af hjertestartere i så mange dimensioner eller har set på det eksisterende materiel som en årsag til problemerne, selvom der er flere instanser der beskæftiger sig med og interesserer sig for ibrugtagningsproblematikken. Dette kan måske være forklaringen på den træge domesticeringsproces af hjertestarteren.
Abstract Automated External Defibrillators (AED), known colloquially as "Hjertestarter" in Danish, have not been taken up in use. This, in spite of the fact, that they have been setup for access to the public around the country, amongst others, through the auspices of TrygFonden in recent years. Some of the actors engaged in defibrillators in the public domain construe this product as being user-friendly and have attempted to deal with the issue of lack of use, amongst others, through training of relevant persons in defibrillator use, where it has been set up, provision of first-aid courses to interested citizens from the public-at-large, as well as in choosing the geographic sites of setup strategically. Still the domestication of the AED is slow. Setting the product up for use appears to be a complex area to be deal with, as the product itself is atypical. That is to say, that an heart attack is a rare, spontaneous, and difficult situation to foresee, and the user is thus random and unprepared. Prior to the drawing up of this report, a thorough research has been conducted. This has involved the semi-structured interviews and direct observation of relevant actors and the gathering of relevant documents. Based on these empirical materials, analysis was made drawing on Actor-Network Theory (ANT), in order to unravel the networks of relations surrounding the AED and further examine issues entailed herein. One explanation for the lack of the AED's being taken into use in the public domain could well be shortcomings in its very appropriation, both at the physical as well as psychological levels. In order for random passers-by to be expected to associate the A.E.D. with a sudden occurrence of a stranger's heart failure out in the public space, it is important that a broad public awareness regarding the existence as well as location of A.E.D.'s in the public domain is reached, as well as an understanding that it can be used without any prior knowledge or familiarity with the product. Against this backdrop, the project has examined the public domain, as something which can, and need to be differentiated. Our findings point to the significance of awareness in the designing and setting up defibrillators, toward which public space that is being designed for. In this regard, the setup may be crucial. It should be open and not repel the potential user. It is also important that the device is presented openly and communicates a sense of user-friendliness, and that the entire setup is associative and familiar to the potential user. In the existing setup in the public domain, it blends in with other publicly-accessible equipment and devices, which leads to the tendency for it to be overlooked by the population at large. If the setup were made more visible and active, it would draw greater attention surrounding AED’s. This report offers a means to resolving this issue, which, amongst other things, draws on elements of value such as symbolism, visibility, context and user-integration in conceiving the design of the setup in a new light. Up until the present project, no study has looked into the issue regarding accessibility of public defibrillators from so many dimensions. Nor has the material dimensions of the existing setup of defibrillators in the public domain been questioned, as a grounds for the problems encountered regarding its uptake into use. While various instances have shown interest in and have tried to deal with the general problematic of the lack of use. Thus, the present project's focus on this matter may help shed light on the sluggishness of the process of domesticating the AED in the public domain.
Note Separat bilagsrapport / Appendix under separate volume.
Pages 90
Keywords Hjertestarter, AED, Design, Domesticering, Aktør-netværks teori (ANT); Public Access Defibrillator, AED, Design, Domestication, Actor-Network Thoery (ANT)
Admin Creation date: 2008-01-04    Update date: 2008-01-04    Source: dtu    ID: 208708    Original MXD