Beta 1


Title Trafikvurdering af en Kattegatforbindelse for vejtrafik
Author Ravn, Peter
Supervisor Nielsen, Otto Anker (Traffic Modelling, Department of Transport, Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Master's thesis
Year 2008
Abstract I dette projekt foretages en vurdering af de trafikale og samfundsmæssige konsekvenser af etableringen af en fast forbindelse over Kattegat. Som grundlag for vurderingerne laves en trafikmodel for Danmark. Trafikmodellen fremstilles på baggrund af eksisterende data, der indsamles således ikke nyt date i forbindelse med dette projekt. Zonestrukturen fremstilles med udgangspunkt i de gamle kommuner og by og landzoner fra Transportvaneundersøgelsen(TU). Vejnettet der bruges i modellen er fremstillet ud fra grunddata fra KRAK, som er opdateret og fået tilført parameterværdier i forbindelse med andre projekter på DTU Transport. OD!matricerne er fremstillet ud fra data fra TU og TRANS!TOOLS projektet. I trafikmodellen er beregningerne delt op i fire trafiktyper: Bolig!arbejde, erhverv, andet og lastbiler. De tre første typer er alle personbiler. Der foretages ikke beregninger for varebiler, da TU data ikke indeholder oplysninger om varebiler. For at medtage varebiler i beregningerne medtages antallet af varebiler i personbil antallet for trafiktællingerne der bruges til justering af OD!matricerne ved hjælp af MPME justering. Modelberegningerne udføres for tre tidsperioder: Morgenmyldretid (MM), eftermiddagsmyldretid (EM) og udenfor myldretiden (UM). Til at starte med beskrives de indledende arbejder der er foretaget mht. opdatering af vejnettet samt opbygning af zonestrukturen. Herefter beskrives opbygningen af trafikmodellen, og de parametre, der benyttes i trafikberegningerne. I forbindelse med opbygningen af trafikmodellen beskrives fremstillingen af OD!matricerne, der opsplittes på tidsperioder og trafikkategorier. Herefter beskrives MPME justeringen af matricerne, så modellen tilnærmes trafiktællingerne for vejnettet. Trafiktællingerne opsplittes lige som OD! matricerne også i de tre tidsperioder. Efter opbygningen af trafikmodellen beskrives en mulig linjeføring for Kattegat forbindelsen og de tilhørende landanlæg. Ved valg af linjeføringen tages udgangspunkt i at opnå en så god trafikal betjening af oplandet som muligt, samtidig med at der tages hensyn til nyværende bebyggelser, samt fredede og beskyttede naturområder. På Sjællandssiden vælges en linjeføring der tager sit udgangspunkt fra Holbæk Motorvejen ved Tuse, hvorfra der bygges en ny motorvej via Kalundborg til Røsnæs. Herfra bygges en hængebro over Kattegat til Samsø, hvor betalingsanlæggene placeres. Mellem Samsø og Jylland bygges en lavbro, med en kort skråstagsbro over sejlrenden. Broen forbindes til Jylland umiddelbart nord for Hov, hvorfra der bygges motorvej henholdsvis mod nord til Århus og mod vest til Horsens, hvorved Kattegat forbindelsen forbindes med det eksisterende motorvejsnet både mod nord og syd i Jylland. På baggrund af trafikmodellen med den valgte linjeføring laves en assignment for fem forskellige prisscenarier, for at se hvilke konsekvenser en ændring i prisniveauet for at krydse Kattegat forbindelsen har. I grundscenariet fastholdes de nyværende priser for at krydse både Storebælt og Kattegat, mens der i de andre scenarier bruges følgende priser: !"#$ & Trafikvurdering af en Kattegat forbindelse for vejtrafik !'()$*+,' -.''$/.' 0)1 #$, 2", 3.4'*", 2", 3.4'*", 5)67#48$7.)"$ 9:; <=&: %;> ?;& !@< 9:; <=&: <%& >9% !@9 = = = = !@% 9:; <=&: 9:= :>& !@& 9:; <=&: ><= A<& Tabel 1: Priserne for at krydse de faste forbindelser i de forskellige scenarier i 2018 priser. Efter udarbejdelsen af de fem scenarier, beskrives de trafikale konsekvenser af de forskellige prisniveauer og der laves en Cost Benefit Analyse af resultaterne. Der er stor forskel på de samfundsmæssige konsekvenser af de forskellige scenarier. Tre ud af de fem scenarier har en Benefit/Cost rate over 1, hvilket betyder at de har en positiv samfundsmæssig effekt. Dette drejer sig om scenarierne 1, 2 og 3. 5)67# !@< !@9 !@% !@& 2B@ ).'$ =C?< <C9% <C=A <C=& =C&& Tabel 2: Benefit/Cost raten for de 5 scenarier Den positive samfundsmæssige effekt af de tre scenarier betyder dog ikke at det vil kunne lade sig gøre at gennemføre projektet ud fra forudsætningerne for alle de tre scenarier, da prisændringen i scenarierne vil betyde store ændringer i de samlede indtægter for Storebælt og Kattegat. Ændringerne spænder fra et fald på over 6 mia. kr. for scenarie 2 til en stigning på næsten 1,5 mia. kr. for scenarie 3. 5)67# !@< !@9 !@% !@& D7#'+/'4#"EE$)$78$ -.''$/.' 919?>C; 91:&AC; F???C: %1=A:C% <1>99C< D7#'+/'4#"EE$)$78$ !'()$*+,' F;?;C% F91&9&C< F>19?=C= F<1:=<C= F&<9C< Samlet ændring 1.397,4 225,7 !6.047,7 1.495,3 1.110,0 Tabel 3: Ændringen i indtægter for både Kattegat og Storebælt. Ændringen er angivet i mio. 2018 kr. Til sidst i rapporten laves en perspektivering, hvori der foreslås mulige udvidelser og detaljeringer af de beskrivelser og beregninger der foretages i dette projekt.
Pages 122
Keywords Trafikvurdering; Kattegatforbindelse
Admin Creation date: 2008-10-01    Update date: 2009-05-18    Source: dtu    ID: 224020    Original MXD