Beta 1


Title Kom ind i Kampen - Et spil om ungdomsinddragelse gennem konceptfornyelse i de traditionelle foreninger
Author Kronborg, Bjarke
Sand, Natalie
Supervisor Clausen, Christian (Innovation og Bæredygtighed, Institut for Planlægning, Innovation og Ledelse, Danmarks Tekniske Universitet, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Bachelor thesis
Year 2008
Abstract Synopsis. Denne rapport er dokumentation for et bachelorprojekt udført af to studerende, Natalie Sand og Bjarke Kronborg, på linjen Design og Innovation på Danmarks Tekniske Universitet i foråret 2008. Emnet for bachelorprojektet er design af foreningskoncepter ved hjælp af designspil, med særligt henblik på at engagere flere unge i de traditionelle foreninger. Væsentligste problemstillinger Det er en kompleks problemstilling at få flere unge engageret i de traditionelle foreninger, mange af problemerne overlapper. • De moderne unge engagerer sig ikke tilstrækkeligt i frivilligt arbejde i de traditionelle foreninger. • Foreningskonceptbegrebet er et relativt udækket område i organisationsteorien, hvorfor det er nødvendigt at udvikle værktøjer til at beskrive foreningskoncepter. • Den eksisterende foreningsmåde kan opfattes som hæmmende for unges engagement. • Unge engagerer sig i alternativer uden for de traditionelle foreninger, hvorfor det er relevant at identificere hvad der her engagerer de unge. • Eksisterende forsøg på at ændre i foreningskulturen har ofte fejlet, derfor er det nødvendigt at undersøge hvilke fejl der her er begået. Data Teorifeltet der er benyttet til at løse problemstillingerne består af teori fra Workspace design, organisationsteori, aktør-netværks teori, udviklingsarena-teori, projektledelsesmodeller og andre områder gennemgået på Design og innovations linjen ved Danmarks Tekniske Universitet. Yderligere har vi været i dialog med en lang række aktører. Vi har haft kontakt til en række eksperter på ungdomsområdet og en lang række traditionelle foreninger. Endeligt har vi haft kontakt til forskellige unge mennesker for at kontrollere ekspertudsagnene og vise nogle af de modsætninger, der kan findes. Hovedkonklusioner Vi har i projektet fundet at unge gerne vil engageres i frivilligt arbejde så længe det i højere grad foregår efter deres værdier. Disse værdier har vi beskrevet ved hjælp af de praksis-orienterede principper. • Autentiske og udfordrende relationer • Reel og inddragende medbestemmelse • Livet leves gennem oplevelser • Fleksible og åbne rammer • Personlig udvikling • Accept fra og tilbud til samfundet • Det sociale udover interessen og det faglige • En mening med deltagelse og social ansvarlig Derudover har vi fundet at de eksisterende tilbud til traditionelle foreninger i forhold til at engagere unge, mest har karakter af ekspertløsninger og meget langvarige projekter, der er i modstrid med de unges interesser og ønsker, hvorfor vores designspil, kaldet Kom ind i Kampen!, skaber muligheden for at de unge selv kan være med til at forme løsningen og realisere den i et omfang de kan overskue. Yderligere skal spillet også sikre, at der inddrages unge både udenfor og indeni de traditionelle foreninger for at få en bred vifte af inputs til forbedringer. Alt i alt er ”Kom ind i Kampen!” et nyt alternativ til foreninger, som mangler et værktøj til at ind¬drage flere unge – Et værktøj som lægger vægt på et skift i de grundlæggende værdier og fokus på ænd¬ring¬er af praksis, som er det de unge kan forholde sig til.
Pages 50
Admin Creation date: 2008-10-07    Update date: 2011-04-13    Source: dtu    ID: 224256    Original MXD