Beta 1


Title Lean og medarbejderen - synergi eller?
Author Hasselriis, Mette
Supervisor Andersen, Vibeke (Teknologi, Organisation og Arbejde, Institut for Planlægning, Innovation og Ledelse, Danmarks Tekniske Universitet, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Master's thesis
Year 2007
Abstract Dette eksamensprojekt undersøger, hvorvidt der er synergi mellem Lean og medarbejdernes arbejdsmiljø i casevirksomheden Radiometer. Synergi ville betyde, at Lean og medarbejderne sammen skulle skabe en virksomhed, der hele tiden forbedrer sig med bedre konkurrenceevne og arbejdsmiljø til følge. Der er foretaget et kvalitativt single casestudie af Radiometer, hvor primært medarbejderne er blevet interviewet og observeret. Medarbejderne er alle ufaglærte fra fem grupper i produktionen. Det er primært medarbejdernes subjektive opfattelse af, hvordan forandringsforløbet har været, der tages udgangspunkt i. Radiometer, der er blevet opkøbt af Danaher, startede implementeringen af Lean i 2004 og har nu arbejdet med forandringsprocessen i tre år. Lean har betydet store forandringer i hele virksomheden, og denne proces beskrives fra tiden før Lean til nu. Beskrivelsen tager udgangspunkt i medarbejderne, men ledelsen, fagforeningen og sikkerhedsorganisationens syn bliver også beskrevet. Med Lean følger en bestemt måde at producere på, og dette har betydet mange ændringer i medarbejdernes arbejdsbetingelser, der skal forstås som rammerne for arbejdet i deres hverdag. Disse ændringer er analyseret via fleksibilitetsperspektivet, hvor Radiometer i to trin har bevæget sig mod større grad af fleksibilitet: (1) indførelse af gruppeorganisering samt (2) implementering af Lean. Ændringerne i arbejdsbetingelserne som følge af Lean er primært: • Flere og andre opgaver • Større pres – må gå på kompromis med tidligere opbygget fleksibilitet • Mindre støtte og tiltro fra ledelse • Ikke mulighed for at tage samme grad af ansvar • I højere grad brug af Job2, flekstid og overarbejde • Konstant forandringskrav/pres Implementeringen af Lean og ændringerne i arbejdsbetingelserne har medført en ændring i arbejdsmiljøet, der er blevet undersøgt via et historieværksted udformet af forfatteren. Analysen af undersøgelsen viser, at der er sket en forværring i arbejdsmiljøet på Radiometer i tiden efter Lean. Arbejdsmiljøet, der tidligere var i balance, er nu i ubalance. Produktionseffektiviteten er steget, og derfor må grupperne gå på kompromis med andre opgaver og kvaliteten af disse. Ydermere har medarbejderne gjort en stor indsats i forandringsprocessen, men oplever ikke en tilsvarende belønning. Uforudsigeligheden er steget samtidig med at støtten fra ledelsen mangler. Det ses, at ledelsen og gruppen selv spiller en rolle for arbejdsmiljøet. Den grafiske fremstilling herunder viser ændringerne i arbejdsmiljøet. Den grønne linie viser antallet af svar, hvor medarbejderne var tilfredse ud fra de fremlagte temaer i undersøgelsen. Rød er utilfreds og gul er en mellemting. Som det ses af den grafiske fremstilling, har arbejdsmiljøet været dårligere end, det er nu, men det er stadig ikke godt som før Lean. Ledelsen bakker op om denne udvikling. På trods af forværringen i arbejdsmiljøet efter implementeringen af Lean, kan det ikke konkluderes, at der er en årsag-virkningssammenhæng mellem Lean og arbejdsmiljøet. Lean ændrer arbejdsbetingelserne, som påvirker ledelse og grupper, og det er gennem deres tolkning af ændringerne en påvirkning på arbejdsmiljøet fremkommer. Dette gælder især ledelsens tolkning. Under opholdet på Radiometer blev det klart, at gruppeorganiseringen af medarbejderne i produktionen spiller en stor rolle for, hvordan medarbejderne opfatter deres arbejde og arbejdsmiljø. På baggrund af en analyse af dette, konkluderes det, at virksomhedens fokus har flyttet sig væk fra gruppens arbejdsmiljø, og dette betyder, at der i dag er ubalance i dette forhold. Men problemstillingerne i grupperne er ikke ændret som konsekvens af Lean – de har altid været til stede. Det kan dermed ikke entydigt konkluderes, at Lean har medført en ændring i gruppernes arbejdsmiljø. Dog kan det siges, at grupperne ikke benytter mulighederne for gruppemøder og ej heller skaber åbne fora, hvor individet kan trives. Det ses heller ikke, at grupperne selv arbejder for at nå det bedste resultat for arbejdsmiljøet i grupperne. For at kunne vurdere, hvilke aktører i Radiometer, der påvirket arbejdet med Lean samt arbejdsmiljøet mest, er der foretaget en analyse af dette. Det vises, at Danaher i form af Lean, ledelsen, grupperne og 3F er aktører i dette arbejde, men der ses ingen sammenhæng mellem Lean og 3F, da fagforeningen både før og efter arbejder for forbedring af arbejdsmiljøet. Grupperne har heller ikke ændret deres arbejde med arbejdsmiljøet som følge af Lean – dog påvirker de arbejdsmiljøet. Analysen peger på ledelsen som den mest udslagsgivende aktør i arbejdet med Lean og arbejdsmiljø, og dette stemmer overens med, hvad medarbejderne har forklaret. ”Der er ikke noget i vejen med Lean eller Danaher – det er ledelsen, der ikke gør deres arbejde godt nok”. Ledelsen vurderes til at være den mest udslagsgivende aktør i arbejdsmiljøspørgsmålet – og det er deres ændring i fokus og dermed deres måde at arbejde med Lean på, der aktørmæssigt har påvirket medarbejderne mest. Overordnet kan siges, at: − Der er sammenhæng mellem Lean og arbejdsbetingelserne − Der er ingen årsag-virkningssammenhæng mellem Lean og arbejdsmiljø − Der er ingen årsag-virkningssammenhæng mellem Lean og gruppens arbejdsmiljø − Den mest udslagsgivende aktør i arbejdsmiljøarbejdet i Radiometer er ledelsen Forsigtigt konkluderes det, at ledelsens mangel på fokus på arbejdsmiljøet påvirkes af Danahers Lean, da Danaher ikke reelt behandler arbejdsmiljø som parameter i arbejdet med Lean. Nej, der opstår ikke synergi mellem medarbejderne og Lean i Radiometer.
Pages 188
Fulltext
Original PDF Eksamensprojekt_Mette_Hasselriis.pdf (5.34 MB)
Admin Creation date: 2009-02-13    Update date: 2011-09-23    Source: dtu    ID: 238682    Original MXD