Beta 1


Title Konceptfornyelse inden for behandling og patientsikkerhed
Author Lønstrup, Jeanne Mia
Jensen, Stine Ziska
Supervisor Yoshinaka, Yutaka (Innovation og Bæredygtighed, Institut for Planlægning, Innovation og Ledelse, Danmarks Tekniske Universitet, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Bachelor thesis
Year 2009
Abstract Motivationen til dette projekt stammer fra debatten omkring patientsikkerhed. I led med indførelsen af patientsikkerhedsloven i 2004, blev der af sundhedsstyrelsen oprettet et rapporteringssystem for at kortlægge omfanget af utilsigtede hændelser. I år 2008 blev der rapporteret 19.866 sager, og dette antal anslås af nogle, til kun at repræsentere 10 % af de forekommende hændelser. Igennem dialog med Dansk Selskab for Patientsikkerhed er dette projekt blevet startet. Projektet har taget sit afsæt i en artikel omhandlende utilsigtede hændelser i forbindelse med mindre procedurer under indlæggelse. Disse utilsigtede hændelser skyldes generelt afbrydelser og manglende retningslinjer. Konsekvensen af de utilsigtede hændelser er en forlænget behandlingstid og en øget sundhedsrisiko for de indlagte. Forfatteren af artiklen har lagt op til, at en løsning til en del af problemet, kan være brug af procedurebakker, hvor alle artikler til et givet indgreb ligger samlet. Vi har valgt at stille spørgsmålstegn ved brugen af procedurebakker, og dermed betragte problemstillingen med en bredere synsvinkel. Målet har været at udvikle nye koncepter indenfor sundhedssektoren, der vil være med til at skabe en ny og bedre sikkerhedskultur. Ved at koble produktdesign til patientsikkerhed, inddrages nye kompetencer til udviklingen af hjælpemidler til sundhedssektoren. Fokus for indsamlingen af empiri har været rettet mod klargørelse og udførelse af procedurer, samt det system og designfelt som omkranser procedurerne. Gennem analyse af arbejdsgangen blandt sygeplejersker har vi identificeret elementer af arbejdsprocessen, som fører til afbrydelser. Vores løsning er tiltænkt de almindelige indgreb, og har fokuseret på fleksibilitet. Løsningen består af et procedurebord der indeholder en del af de artikler der skal benyttes, og er tiltænkt en enkelt type indgreb. Fleksibiliteten består i, at bordet indeholder ekstra utensilier til det givne indgreb, hvilket reducerer afbrydelser. Endvidere hjælper løsningen sygeplejersken med at huske, hvad der skal bruges til indgrebet. Vores løsningsforslag efterkommer samtidig et behov for en bedre arbejdsplads på selve stuen, samt transport af artikler.
Abstract The project is inspired by an article concerning unintended mistakes occurring in relation to minor procedures during hospitalization. These mistakes by the healthcare sector are generally due to interruptions and lack of clear guide lines. Hence, as a result hospitalization is longer than necessary. The author of above mentioned article argues that a CPT (Custom Packed Tray) could prevent a high occurrence of unintended mistakes leading to longer hospitalization. This project is therefore concerned with predicaments related to the usage of CPT. We wish to enlighten the many aspects of the trays, while developing new concepts and creating a safety culture for the healthcare sector. In view of our ambitions, we have linked patient safety to product design and thereby created new areas of consultancy in product development for healthcare employees. The empirical data collection has been directed towards clarification and simplification of healthcare procedures and systems. By analyzing the daily routines of hospital staff we have identified areas which might lead to unintended mistakes and interruptions within the healthcare system. Deductions made are intended for common hospital procedures and directed toward flexibility. Our solution consists of a procedural table that contains several instruments needed for a specific medical procedure. By having additional utensils on the table, you can reduce interruptions. The solution also enables the need for better work space and transport of instruments.
Note eksklusiv bilagssamling
Pages 112
Admin Creation date: 2009-08-07    Update date: 2009-11-30    Source: dtu    ID: 247840    Original MXD