Beta 1


Title Priselastisk elforbrug og elproduktion i industrien
Author Chachah, Carsten
Iversen, Henrik Søgaard
Supervisor Elmegaard, Brian (Termiske Energisystemer, Institut for Mekanisk Teknologi, Danmarks Tekniske Universitet, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Østergaard, Jacob (Electric Energy Systems, Department of Electrical Engineering, Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Johansson, Mogens (Dansk Energi Analyse)
Hvid, Jørgen (Rambøll)
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Master's thesis
Year 2006
Abstract This study investigates demand response in industrial electricity consumption and generation. The general term “demand response” is minded solely on demand, however, in this study the focus is both on electricity consumption and generation for those industrial consumers who also have generation capacity. The aim of the study has been to develop an overall guide for assessing the feasibility of responding to price fluctuations in the Nordic power exchange Nord Pool Spot and the feasibility of entering the market for power reserves as a tertiary reserve. The feasibility of responding to price fluctuations in the Nordic power exchange is assessed using a software tool designed specifically for the purpose. The software tool uses the principle of “dynamic programming” to find an optimal electricity consumption plan/program based on power exchange prices and the cost structures in the manufacturing processes connected with the electricity consumption. The same tool also determines an optimal electricity generation plan in relation to power exchange prices. The feasibility of entering the market for power reserves is assessed through a systematic approach that compares the costs of acting as a tertiary reserve with the financial compensation. The guide presented in the report has partially been developed from field experiences in the two Danish industrial companies: Danish Malting group (malt production) and Haldor Topsøe (catalyst production). Using the approaches in the guide, a 0-8 % possible saving in electricity expenses (power exchange values only) has been computed for the bulk electricity consuming processes in the two companies Furthermore, using 2005 prices, it is estimated, that Danish malting Group could have earned revenue of up to approximately 1.6 million dkk if the electricity generation from their 11 MW (power) cogeneration plant was planned according to price fluctuations in the power exchange. However, trading the generation capacity of the same plant as a tertiary reserve holds a possible revenue of up to approximately 3-4 million dkk. The possibly obtainable revenue for Haldor Topsøes’s 3 MW back-up facilities as a tertiary reserve is 0.7-1.1 million dkk.
Abstract Denne rapport beskæftiger sig med, hvordan danske industrivirksomheder, hvor udgifter til el udgør en ikke ubetydelig del af deres variable produktionsomkostninger, kan agere priselastisk med deres elforbrug og evt. egenproduktion af el. Formålet med opgaven har været at udvikle en generel, anvendelsesorienteret vejledning til, hvordan danske virksomheder kan vurdere deres potentielle økonomiske udbytte som følge af priselastisk ageren. Overordnet set undersøger rapporten mulighederne i forhold til køb og salg af el i den fællesnordiske elbørs Nord Pool Spot (spotmarkedet) og i forhold til salg af reservekapacitet i markedet for systemtjenester. Under sidstnævnte fokuseres der på mulighederne i forhold til udbud af manuelle reserver. Til undersøgelse af besparelsespotentialer i spotmarkedet er der udviklet en matematisk løsningsmetode (computerprogram), som med viden om produktionsrammer, elpriser og andre omkostninger end elpriser kan finde frem til en produktionsplan, som minimerer de samlede, variable omkostninger. Til undersøgelse af indtjeningspotentialer ved udbud af kapacitet som manuel reserve er der fremsat en systematisk procedure til at vurdere omkostninger herved i forhold til betalingen for reserven. Vejledningen er udarbejdet med inspiration fra bl.a. virksomhederne Danish Malting Group og Haldor Topsøe, der har fungeret som case virksomheder igennem projektet. Igennem rapporten er de to virksomheder blevet benyttet til at demonstrere vejledningens anvendelighed, og i denne forbindelse er potentielt økonomisk udbytte igennem priselastisk ageren identificeret. Casevirksomhedernes økonomiske udbytte for priselastisk ageren med elforbrug målt som procentdel af spotmarkedsværdien af deres eludgifter er vurderet til i størrelsesordenen 0-8 %. Ved anvendelse af løsningsmetoden er det vurderet, at Danish Malting Group i 2005 kunne have opnået en indtjening på op til ca. 1,6 mio. kr. ved optimal drift i forhold til spotpriserne af et 11MW(el)/13MW(varme) kraftvarmeanlæg. Ved udbud af kapaciteten for elproduktion som manuel reserve er det vurderet, at der med de nuværende priser kan indtjenes 3-4 mio. kr. pr. år. Som manuel reserve, er det vurderet, at Haldor Topsøe i 2005 kunne have opnået en nettoindtjening i størrelsesordenen 0,7-1,1 mio. kr. pr. år. ved udbud af deres 3 MW nødstrømsanlæg.
Imprint Technical University of Denmark (DTU) : Kgs. Lyngby, Denmark
Fulltext
Original PDF rapport_1.pdf (1.22 MB)
Admin Creation date: 2009-11-05    Update date: 2010-10-28    Source: dtu    ID: 252030    Original MXD