Beta 1


Title Waste-heat Based Cooling
Author Lytchke-Jørgensen, Christoffer Ernst
Stubkier, Simon
Supervisor Elmegaard, Brian (Termiske Energisystemer, Institut for Mekanisk Teknologi, Danmarks Tekniske Universitet, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Bachelor thesis
Year 2009
Abstract During the oil crisis in the 1970’s, cooling technologies based on solar heat obtained a lot of attention as a promising way to reduce the world’s overall energy consumption. But as the crisis eased off and the oil prices went down again, the interest in these systems declined. However, the later years’ enhanced focus on human exploitation of energy resources, potential climate changes due to greenhouse gas emissions from burning of fossil fuels, and limited access to electricity in third world countries where humanitarian aid is needed, have once more led to increased research into heat-based cooling technologies, driven on solar heat as well as hot water from district heating and discharged heat in exhaust gasses from work producing machinery. The objective of this thesis is to assess the possibilities of using a heat-based cooling appliance at the CO2PENHAGEN festival in order to help achieving festival’s goal of being CO2- emission neutral. The focus is laid on cooling draught beer to limit the extent of the project. This thesis contains an examination of the cooling demand for draught beer during the festival, an analysis of available heat sources, and an investigation of different techniques available for converting heat into a cooling potential. Based on the results and conclusions achieved, a recommendation of an optimal cooling plant for the CO2PENHAGEN festival is given. A simulation programme of this plant is presented, and the results from this programme are analysed and discussed. The optimal system to be used at the festival was determined to be an absorption cooling plant. The plant modelled is based on an NH3-H2O solution as the working media. However, a plant based H2O-LiBr might as well be a viable solution under the given circumstances. With the available cooling potential based on the chosen heat source, and by optimizing the operation of the cooling appliance, it was found that the keg cooling demand at the festival could be met. The conclusion is that a heat-based cooling system could be implemented at the CO2PENHAGEN festival for pre-cooling beer kegs in order to reduce the electrical energy consumption, and thereby the potential CO2-emission.
Abstract Under 70’ernes oliekrise oplevede køleteknologier baseret på solenergi en stigende interesse, da de blev anset som en måde at reducere verdens samlede energiforbrug på. Men som krisen stilnede af og oliepriserne faldt, forsvandt denne opmærksomhed igen. Dog har de senere års øgede fokus på det menneskelige misbrug af energiressourcer, de potentielle klimapåvirkninger som følge af brugen af fossile brændstoffer og den begrænsede adgang til elektricitet i tredjeverdenslande hvor nødhjælp er påkrævet, medført en stigende forskning i varmedrevne køleteknologier, baseret på solenergi så vel som fjernvarmevand og overskudsvarme i udstødningsgasser fra industrianlæg. Formålet med denne rapport er at vurdere mulighederne for at bruge et varmedrevet køleanlæg på CO2PENHAGEN festivalen som et led i at opnå festivalens mål om at være CO2- neutral. Fokus er lagt på pre-køling af fustager for at begrænse projektets omfang. Afhandlingen indeholder en bestemmelse af fadølskølebehovet igennem festivalsforløbet, en analyse af tilgængelige varmeressourcer, og en undersøgelse af forskellige tilgængelige teknikker der kan bruges til at generere køling ved brug af varme. Baseret på de opnåede resultater og konklusioner gives en anbefaling af et optimalt køleanlægsdesign til CO2PENHAGEN festivalen. Et program der simulerer dette køleanlæg præsenteres, og resultaterne fra dette program analyseres og diskuteres Det optimale køleanlægsdesign til CO2PENHAGEN festivalen er blevet bestemt til at være et absorptionskøleanlæg. Det modellerede anlæg er sat til at køre på en NH3-H2O blanding. Det er dog også muligt at basere anlægget på en H2O-LiBr blanding under de givne omstændigheder. Med det tilgængelige kølepotentiale baseret på den valgte varmeressource, og ved at optimere på driften af køleanlægget, blev det fundet, at fadølskølebehovet på festivalen kunne opfyldes. Konklusionen er derfor, at et varmedrevet køleanlæg kan blive implementeret på CO2PENHAGEN festivalen til pre-køling af fustager for dermed at reducere det totale elektriske energiforbrug, og derved den potentielle CO2-udledning
Imprint Technical University of Denmark (DTU) : Kgs. Lyngby, Denmark
Fulltext
Original PDF BSc_The_report.pdf (5.00 MB)
Admin Creation date: 2009-11-05    Update date: 2010-10-28    Source: dtu    ID: 252034    Original MXD