Beta 1


Title Vurdering af multimodal korridor omkring København
Author Ingvardson, Jesper Bláfoss
Jensen, Jonas Kornerup
Hansen, Sten (Beslutningsstøte, Institut for Transport, Danmarks Tekniske Universitet, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Supervisor Landex, Alex (Trafikmodeller, Institut for Transport, Danmarks Tekniske Universitet, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Bachelor thesis
Year 2009
Abstract Københavnsområdet ligger centralt placeret i Øresundsregionen, og som et trafikalt bindeled mellem Skandinavien og kontinentet i kraft af Øresundsbroen og færgeruten over Helsingør – Helsingborg. For at undgå, at transittrafikken kører gennem byen og bidrager til den øgede trængsel, analyseres og vurderes potentialet i en ny multimodal transportkorridor omkring København. Analysearbejdet er opdelt i tre overordnede dele: DEL I, grundlag, DEL II, sortering og DEL III, vurdering. Delene bør læses som en sammenhængende rapport. DEL I - Grundlag En kortlægning af fremtidens trafik viser en tendens, hvor særligt godstransporten vil vokse i de primære transportkorridorer, og især over Øresund. Banegodstransporten igennem regionen forventes at opnå en markant vækst på over 5 % p.a. frem til 2020 og 2 % årligt derefter. Personbanetransporten forventes også en markant stigning. I perioden 2006 til 2007 steg antallet af ture med toget således 25 % over øresundsforbindelsen. Hvis kapaciteten på banestrækningerne skal udvides er der to muligheder. Forsøge at minimere flaskehalsen ved den eksisterende forbindelse via opgradering, eller anlægge en helt ny forbindelse over Øresund. For at håndtere de to muligheder er analysen opdelt på to scenarier: • Scenarie 1, der er ikke anlagt en fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg • Scenarie 2, der er anlagt en fast jernbaneforbindelse mellem Helsingør og Helsingborg Over halvdelen af alle internationale lastbiler i Hovedstadsregionen kører vest om København for at krydse Øresund over Helsingør- Helsingborg. Dette medvirker til at belaste de allerede hårdt trafikalt belastede ringkorridorer omkring København, der således bør udbygges eller suppleres med en ny vejforbindelse. Vurdering af multimodal korridor omkring København ii DEL II - Sortering I anden del skitseres en række linjeføringsalternativer for begge scenarier, der herefter reduceres ved hjælp af en multikriterieanalyse, hvor linjeføringernes strategiske effekter vurderes. De valgte effekter baseres på EUNET vurderingsrammen, hvor følgende effekter udvælges: • Strategisk mobilitet • Strategisk miljø • Strategisk økonomisk udviklingspotentiale I scenarie 1 viser multikriterieanalysen et stabilt resultat til fordel for en stor opgradering af banestrækningen mellem Kalvebodsammenfletningen og Kastrup station. I scenarie 2 viser multikriterieanalysen ikke et entydigt svar, da både en ny bane fra Helsingør til Køge via Hillerød og Roskilde og en ny bane fra Helsingør til Hundige via Hillerød, Farum og Høje Taastrup udskiller sig positivt. På baggrund af dette er førstnævnte alternativ undersøgt. For vurderingen af vejalternativer viser multikriterieanalysen en fordel til en motortrafikvej, der følger den eksisterende Ring 5-korridor. Dette resultat afhænger ikke af scenarierne, da der allerede i dag er to vejforbindelser over Øresund. Resultatet af vurderingerne fra DEL II kan sammenfattes i følgende figur: Sammenfatning af den indledende sortering af DEL II Sammenfatning iii DEL III – Vurdering I den sidste del af analysen vurderes de, af DEL II, bedste linjeføringsalternativer indenfor rammerne af de to scenarier. Resultatet af den samfundsøkonomiske analyse viser, at alle de undersøgte infrastrukturprojekter er samfundsøkonomisk rentable. • Opgradering af Kastrupbanen opnår globalt set en nettonutidsværdi på 615 mio. DKK over en 50-årig evalueringsperiode svarende til et B/C-forhold på 1,10. • Anlæg af ny bane samt opgradering af eksisterende i Ring 6 forudsat en fast jernbaneforbindelse mellem Helsingør og Helsingborg opnår over en 50-årig evalueringsperiode en nettonutidsværdi på 2.690 mio. DKK svarende til et B/C-forhold på 1,21. • Anlæg af ny vej uafhængigt af en fast jernbaneforbindelse mellem Helsingør og Helsingborg opnår en nettonutidsværdi på 107 mio. DKK svarende til et B/C-forhold på 1,02. For banen, uanfægtet scenarie, er det særligt interessant, at mere end 85 % af de samfundsøkonomiske gevinster skyldes godstransporten. Dette er problematisk fordi størstedelen af banegodset er internationalt, og gevinsterne således for en stor del ikke tilkommer Øresundsregionen. Set fra et dansk perspektiv vil det være nødvendigt med omfattende udenlandsk bidrag såfremt alternativerne skal være rentable. Transittrafikken på vej vil efter en udbygning fortsat benytte Motorring 3 og de store godstransitstrømme vil ikke opleve en forbedring ved en ny vej. En ny motortrafikvej i Ring 5 korridoren er således mest en lokal opgradering for Nordsjælland uden en egentlig strategisk betydning som led i en Europakorridor. Vejen genererer desuden et stort trafikspring og medfører markante negative miljømæssige effekter.
Imprint Technical University of Denmark (DTU) : Kgs. Lyngby, Denmark
Keywords Multimodal, Øresundsforbindelse, Ring 5
Admin Creation date: 2010-01-06    Update date: 2010-01-06    Source: dtu    ID: 255536    Original MXD