Beta 1


Title Praksisforankret værdiskabelse : En medarbejdertilgang til forandringsledelse i det offentlige
Author Sand, Natalie (Civilbacheloruddannelse i Design og Innovation, Institut for Planlægning, Innovation og Ledelse, Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Supervisor Yoshinaka, Yutaka (Innovation and Sustainability, Department of Management Engineering, Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Master's thesis
Year 2010
Abstract Praksisforankret værdiskabelse - En medarbejdertilgang til forandringsledelse i det offentlige, er et kandidatspeciale om, hvordan forandringsledelse i større grad kan tænkes ind i arbejdspraksissen, hvis medarbejderne sættes i centrum. Specialets ramme er det offentlige sygehus, hvor forandringer ofte sker som en yderstyret proces omkring plejepersonalet på hospitalet. Forandringerne har stor indflydelse på plejepersonalets arbejdspraksis, og omvendt, da det er plejepersonalet, der skal prøve at integrere forandringerne og få det til at fungere. For at værdi og betydning kan opleves i arbejdet transformerer den enkelte medarbejder forandringen ind i sin arbejdspraksis. Transformationen af forandringen giver en forskydning i plejepersonalets netværk for at skabe sammenhæng og relationer for dem, og i den proces bliver forandringen også selv påvirket. Hvis de ansatte finder det svært at identificere værdi i forandringen, kan den virke meningsløs og ikke attraktivt at integrere. Derfor undersøges en anderledes forandringsledelse som er forankret i hverdagens arbejde. Specialets ønske er at få plejepersonalet som medspiller i identificerings- samt problemløsningsprocessen. Det, at det offentlige plejepersonale sættes i centrum, er for at skabe synlighed omkring arbejdsrutiner og sammenhænge som måske ville lette forandringsprocessen og domesticeringen. Et mål i specialet har været tilgangen i, at domesticering støttet op af Værdi, viden, orden og uorden og arbejdsdynamik og interaktion, kunne åbne op for problematikken, at de ansatte og arbejdspraksissen ikke har rod i forandringsledelsen. Empirien er foretaget igennem et samarbejde med to afdelinger på henholdsvis Herlev og Hvidovre hospital, og bruges som et øjebliksbillede på hvilke problemer det offentlige plejepersonale støder på i hverdagen. Denne hverdagstilgang har givet en sammenhæng i de bevidste og ubevidste problematikker, der finder sted på et offentligt hospital. Interviews og designspil er senere blevet anvendt til at uddybe empirien. Problematiseringen af hverdagen søger også at skabe et koncept, der også kan række ud i fremtiden. Som inspiration til fremtidens scenarie har mit besøg på Yale New Haven Hospital i USA givet et indblik i nye og anderledes tilgange, men også vist hvilke karakteristiske problemer som stadig findes trods anderledes kulturer og nyere teknologier i hospitalsverdenen. Det har været samarbejdet med de to danske offentlige hospitaler som er det bærende grundlag for dette speciale. De problemer der er identificeret igennem samarbejde med de to danske afdelinger er opdelt i 5 områder:  Pladsmangel – i form af hvornår det går ud over plejepersonalet.  Rod – Hvornår er det uhensigtsmæssigt for arbejdspraksissen?  Forvirring – overbliksproblemer og søgen efter personer eller instrumenter.  Medicinering – Hvornår går proceduren i karambolage med den praktiske håndtering?  Kultur – hvornår går kulturen ind og påvirker til at problemerne bliver forstærket? Min rolle i specialet har været at få italesat værdien i, at problem- og løsningsproces kan gå igennem det praktiske personale. I den forbindelse har workshop og designspil skabt et problem- og forståelsesdialog værktøj som også kunne inddrage plejepersonalet i konceptudviklingen. Sammen med de andre brugerinvolveringsmetoder, er et af resultaterne i specialet, at plejepersonalet har kunnet fået italesat deres behov og ønsker til fremtiden. Jeg tror det kan skabe bedre helhedsløsninger, som kan indgå i den nuværende kontekst, samt forandring, der bærer værdi og praksishåndtering med sig allerede fra starten. Det kan ses som et anderledes perspektiv til at skabe forandring og løsninger på. Ydermere kan denne tilgang skabe et modstykke til hospitalernes søgen på løsninger gennem offentligt finansierede puljer. Når der søges efter løsninger gennem puljer kan der skabes fragmenterede løsninger, fordi problemerne kun ses fra oven eller udenfor organisationen. I specialet er en central diskussion sammenstødet med værdier og viden, ønsker til arbejdet i det daglige såvel som idéer til hvordan fremtidens hverdag kan forløbe. Dette kan bruges videre i forandringsledelse til at skabe fremtidens sygehus med de ansattes perspektiv. Til sidst vil specialet også vise et forslag på et fremtidskoncept, som kan hjælpe med at løse nogle af de fundne problemområder. Det væsentlige i den forbindelse er, at det bygger på de involverede ansattes idéer. Derfor afviger konceptudviklingen i dette speciale fra den traditionelle måde at finde løsninger på.
Abstract Practice rooted value creation – an employee approach to change management in the public sector is a master thesis regarding how change management to a larger degree can be thought into the work practice if the employees are put in centre. The frame of the master thesis is the public hospital where changes often occur as an outer controlled process around the nursing staff in the hospital. The changes have big influence on the nursing staff’s work practice, and vice versa, since it is the nursing staff who shall try to integrate the changes and make it work. The individual employee transforms the change into his or hers work practice in order to experience value and meaning in their work. Moreover, in order to create coherence and relations for the nursing staff the transformation of the change gives a displacement in their network and in this process the change it self also becomes affected. If the employees find it difficult to identify value in the change, it can seem meaningless and unattractive to integrate. Therefore a different change management that is rooted in the everyday work is investigated. The master thesis’ wish is to involve the nursing staff as a fellow player in the identification as well as the problem solving process. The fact that the nursing staff is put in centre, is to create visibility around work routines and connections which may ease the change process and the domestication. An aim for the master thesis has been the approach that domestication supported by value, knowledge, order and disorder as well as work dynamic and interaction, can pave the way for the problematic, that the employees and the work practice does not have root in the change management. The empirical study has been carried out in collaboration with two departments in Herlev and Hvidovre Hospital and is used as a snapshot of which problems the public nursing staff encounters in a working day. This every day approach has shown a connection in the conscious and unconscious problematic that take place in a public hospital. Interviews as well as design games has later on been used to elaborate the empirical study. The problematization of an everyday also seeks to create a concept that is able to reach into the future. As inspiration to the future scenarios, my visit to Yale New Haven Hospital in USA has given an insight in new and different approaches but has also shown which characteristic problems that still exists despite different cultures and newer technologies in the world of hospitals. It has been the collaboration with the two public hospitals in Denmark that has been the bearing element of this master thesis. The problems that have been identified through the collaboration with the two Danish departments are divided into 5 areas:  Lack of space – in relation to when it affects the nursing staff  Mess – when is it inconvenient for the work practice?  Confusion – problems regarding overview as well as the search after persons or instruments.  Medication – When does the procedure collide with the practical handling?  Culture – when does the culture influence that the problems enhances? My role in the master thesis has been to articulate the value in, that the problem and solution process can go through the practical personal. In that connection workshops and designgames have created a tool for a problem as well as an understanding dialog which also could involve the nursing staff in the concept development. Combined with the other user involving methods, one of the results in the master thesis is that the nursing staff was able to articulate their needs and wishes for the future. I believe that this can create better solutions in their whole, which can be included in the current context and the change that from start already carries value and practice handling with it. This can be seen as a different perspective to creating change and solutions. Furthermore this approach can create a counterpart to the hospitals searching for solutions through public funded pools. When searching for solutions through pools fragmented solutions can be created because the problems only are viewed from the top or from outside the organization. A central discussion in the master thesis is the clash between values and knowledge, wishes to the daily work as well as ideas to how the future work day can proceed. This can be used further on in the change management to create the hospital of the future with the perspective from the employees. Lastly the master thesis will also show a suggestion to a future concept that can help solve some of the found problem areas. The essential in this matter is that it builds on the ideas of the involved employees. Therefore the concept development in this master thesis deviates from the traditional way of finding solutions.
Imprint Technical University of Denmark (DTU) : Kgs. Lyngby, Denmark
Pages 135
Keywords Værdi, viden, orden/uorden, arbejdsdynamik og interaktion, forandringsledelse; Value, Knowledge, Order/Disorder, Work Dynamics and Interaction, Change Management
Admin Creation date: 2010-12-10    Update date: 2011-04-13    Source: dtu    ID: 271159    Original MXD