Beta 1


Title Konceptudvikling til forbedring af ambulanceredderes arbejdsmiljø
Author Meisner, Mette Lund
Striegler, Sara Gry
Supervisor Hansen, Claus Thorp (Konstruktion og Produktudvikling, Institut for Planlægning, Innovation og Ledelse, Danmarks Tekniske Universitet, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Yoshinaka, Yutaka (Innovation og Bæredygtighed, Institut for Planlægning, Innovation og Ledelse, Danmarks Tekniske Universitet, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Master's thesis
Year 2010
Abstract Denne rapport dokumenterer kandidatspecialet ”Konceptudvikling til forbedring af ambulance-redderes arbejdsmiljø” udført ved DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet. Rapporten beskriver konceptudviklingen af et hjælpemiddel fra analyse og behovsafklaring, til syntesear-bejde og videre til sandsynliggørelse af et endeligt koncept. Projektet tager udgangspunkt i den åbne formulering ”Akut livredning i den præhospitale indsats” med afsæt i redderne og deres arbejde, hvor der ikke på forhånd er givet et problem der skal løses. Således indebærer den første del af projektet at designe et designproblem. Gennem analyse af området nås fem problemområder, hvoraf ét ”Patienthåndtering” udvælges. En dybdegående analyse af dette fokuserede område resulterer hernæst i en række problemdiagnosticeringer som fører til det endelige problemfokus for projektet ”Transport af liggende patienter på trap-per”. Her er identificeret en række problemer og behov, såsom:  Nogle patienttyper skal transporteres liggende  Redderne er nødt til at udføre ergonomisk uhensigtsmæssige løft og bæring  Pladsbegrænsninger, fysiske forhindringer på trappen og varierende trappedesign be-sværliggør transporten  Hjælpemidlerne er ikke designet til at blive håndteret på trapper På baggrund af disse aspekter er arbejdsprocessen med transport af liggende patienter på trap-per yderst fysisk belastende for redderne og resulterer i slid på kroppen og akutte arbejdsskader. Resultatet af analysen er fundamentet for projektets målsætning, som består af flere delelemen-ter. Målsætningen er basis for at udføre et helhedsorienteret syntesearbejde, hvor der tages høj-de for de essentielle aspekter, konceptet skal rumme. Designperspektivet er at løse en arbejds-miljø-problematik for redderne ved at udvikle et hjælpemiddel til trappetransport af liggende patienter. I syntesefasen åbnes op for løsningsrummet for igennem evaluering og udvælgelse at indsnævre det igen. Processen gentages over tre omgange. Først skabes masser af idéer gennem en åben og kreativ idégenereringsproces, som herefter ved hjælp af systematiske idégenereringsmetoder bliver til syv koncepter. Disse syv koncepter detaljeres til samme niveau for dernæst ved hjælp af systematisk evaluering at blive reduceret til tre. Efter yderligere detaljering af de tre koncepter, sammenlignes og udvælges ét af de tre koncepter på baggrund af evaluering i samspil med bru-gerne. I detaljeringen af det endelige koncept åbnes løsningsrummet op igen for at specificere de for-skellige delfunktioner. Diskussion med forskellige ’djævlens advokater’ samt afprøvninger med en fuldskalamodel fører til forståelse af de tekniske og brugsmæssige aspekter i konceptet og bidrager til et fornuftigt detaljeringsniveau. Med udgangspunkt i kendskabet til de relevante ak-tører, her især brugerne, redegøres for attraktiviteten af det endelige koncept. Detaljeringen af det endelige koncept, sandsynliggørelsen af realiserbarheden og attraktiviteten viser, at konceptet rent teknisk kan lade sig gøre, at det rent praktisk kan indgå i den tiltænkte kontekst, og at aktørerne vil bruge og implementere det.
Imprint Technical University of Denmark (DTU) : Kgs. Lyngby, Denmark
Pages 168
Fulltext
Original PDF kandidatspeciale_s040014_s033069.pdf (20.51 MB)
Admin Creation date: 2011-02-16    Update date: 2011-02-16    Source: dtu    ID: 274992    Original MXD