Beta 1


Title Analyse af murerarbejdsmandens arbejdsmiljø : og udvikling af tre koncepter til design af forbedret stenvogn
Author Jakobsen, Jonas Brandt (Master's Program in Design & Innovation, Department of Management Engineering, Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Supervisor Yoshinaka, Yutaka (Innovation and Sustainability, Department of Management Engineering, Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Seim, Rikke (Innovation and Sustainability, Department of Management Engineering, Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Master's thesis
Year 2011
Abstract Med udgangspunkt i Workspace Design-tilgangen er der i projektet blevet gennemført en dybdegående analyse af murerarbejdsmandens arbejdsmiljø, med særlig vægt på påvirkningen af hans arbejdsmiljø, når han anvender hjælpemidlet ’stenvognen’ til manuel transport af mursten. Der blev gennemført observationer på byggepladser, hvor murerarbejdsmandens arbejdspraksis ved transport af mursten, blev kortlagt og analyseret. Dette research- og analysearbejde viste at forskelle på byggepladser i form af tilgængeligheden af hjælpemidler, udformningen af transportveje og typen af stillads til opmuring, stiller meget forskellige krav til murerarbejdsmandens arbejde. Murerarbejdsmanden, og murersjakket han indgår i, er yderst afhængige af hjælpemidler til udførslen af deres arbejde. En kulturanalyse af murersjakkets forhold til hjælpemidler, viste at et nyt hjælpemiddel skal passe ind i værdier som effektivitet og tradition, hvis murersjakket skal tage det til sig og bruge det. Gennem projektet blev der lagt vægt på brugerinddragelse, og murerarbejdsmænd var inddraget i alle projektets faser. Gennem afholdelse af workshops, blev anvendelsen af designspil brugt til at inddrage brugere, og give dem væsentlig medbestemmelse i valg af fokus til en konceptudvikling. En påbegyndt konceptudviklingsfase ledte til henholdsvis tre koncepter til forbedringen af murerarbejdsmandens arbejdsmiljø, samt test af en delløsning med mock-up.
Abstract With departure in the Workspace Design approach, the project carries out a thorough analysis of the working environment of the bricklayer’s laborer, with special attention on his working environment when he uses the ‘brick hand truck’ for manual transportation of bricks. Observations on construction sites were conducted, which led to a mapping and analysis of the work practice of the bricklayer’s laborer. This research and analysis showed that differences in construction sites, in the shape of the accessibility of technical devices, the layout of transport routes and the type of scaffold for the building, put different demands on the work of the bricklayer’s laborer. The bricklayer’s laborer, and the team of bricklayers he takes part of, are extremely dependant on technical devices for the execution of their jobs. A cultural analysis of the team of bricklayer’s relationship with technical devices, showed that a new technical device has to fit the values efficiency and tradition, if the team of bricklayers is to embrace it and use it. Through the project, an emphasis was put on the participation of users, and bricklayer’s laborers were included in all of the project’s phases. Through the facilitation of workshops, the application of design games was used to give the users substantial co-determination on the choice of focus for a concept development phase. A commenced concept development phase lead to three concepts, for the improvement of the work environment of the bricklayer’s laborer, as well as test of a part solution with a mock-up.
Note Specialet er udført i samarbejde med Alectia A/S, ved Anne Sofia Lønvig.
Note The Master's Thesis has been undertaken in collaboration with Alectia, through Anne Sofia Lønvig.
Imprint Technical University of Denmark (DTU) : Kgs. Lyngby, Denmark
Pages 110
Admin Creation date: 2011-05-17    Update date: 2011-05-17    Source: dtu    ID: 276796    Original MXD