Beta 1


Title Konceptudvikling med fokus på invaliderede krigsveteraner : Kajakroning i Holte Roklub
Author Andersen, Jonas Bo (Innovation og Bæredygtighed, DTU Management, Institut for Planlægning, Innovation og Ledelse, Danmarks Tekniske Universitet, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Pedersen, Martin Piil (Innovation og Bæredygtighed, DTU Management, Institut for Planlægning, Innovation og Ledelse, Danmarks Tekniske Universitet, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Supervisor Yoshinaka, Yutaka (Innovation og Bæredygtighed, DTU Management, Institut for Planlægning, Innovation og Ledelse, Danmarks Tekniske Universitet, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Brodersen, Søsser (Innovation og Bæredygtighed, DTU Management, Institut for Planlægning, Innovation og Ledelse, Danmarks Tekniske Universitet, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Master's thesis
Year 2011
Abstract I sensommeren 2010 stiftede flere funktionsnedsatte krigsveteraner bekendtskab med rosport af forskellig slags i Holte Roklub, der gennem flere år har været involveret i handicapidræt. Kajakroning viste sig at være velegnet til de funktionsnedsatte krigsveteraner, fordi kajakker er forholdsvis lette at ro, selv for folk med funktionsnedsættelser. Kajakroning indbefatter dog også alt der kommer før og efter selve roturen, hvilket medfører en række problemer - især for de dobbelt benamputerede krigsveteraner. Denne rapport vil beskrive udviklingen af et koncept, der kan forbedre dobbelt benamputerede krigsveteraners mulighed for at blive selvhjulpne i forbindelse med håndtering af kajak og udstyr i Holte Roklub. Analysefasen startede med baggrund i at skabe en forbedring af veteraners adgang til Holte Roklubs faciliteter og oplevelser. Dette førte til en identificering af en række problemområder hvor det blev valgt at arbejde videre med problemområdet håndtering af kajak og udstyr. Den mere dybdegående analyse af dette problemområde viste, at veteranernes nuværende mulighed for selv at stå for håndteringen af kajak og udstyr er yderst begrænset. Veteranernes begrænsninger skyldes primært klubbens opbygning samt kajakkernes størrelse. Analysenfasen tog udgangspunkt i interviews, observationer, research og workshops som gjorde det muligt, at identificere relevante aktører, samt at skabe en dybdegående forståelse af problematikkerne ved hjælp af work models. Konceptualiseringsfasen tog udgangspunkt i en grundspecifikation formuleret ud fra en forståelse af problematikkerne og de relevante aktører. For at udfolde løsningsrummet blev der anvendt kreative metoder, så som brainstorm og synectics, samt systematiske metoder, så som funktions/middeltræ og morfologi. Dette førte til syv koncepter, der efter evaluering blev til tre koncepter, hvoraf konceptet NordVest blev valgt som værende det stærkeste. Denne evaluering skete i samarbejde med de dobbelt benamputerede krigsveteraner, Holte Roklub og gennem en intern vurdering af koncepterne i forhold til grundspecifikationen. Detaljeringen af konceptet NordVest førte til det endelige koncept Pro-Kaj. I denne fase blev hvert enkelt delelement i det samlede koncept endeligt specificeret. Detaljeringen tog udgangspunkt i den viden, der gennem analyseog konceptualiseringsfasen var opnået om brugere og relevante aktører. Pro-Kaj tager højde for de problemer en dobbelt benamputeret krigsveteran har i forbindelse med håndtering af kajak og udstyr, hvad enten denne er kørestols- eller protesebruger. Pro-Kaj er lavet specielt til at passe ind i Holte Roklub, uden at skabe problemer for klubbens øvrige medlemmer. For at Pro-Kaj kan blive en realitet skal Holte Roklub rette henvendelse til en række aktører for at få de nødvendige tilladelser, en endelig pris samt den nødvendige kapital.
Abstract In the late summer of 2010 many disabled war veterans had become acquainted with different kinds of rowing in Holte Roklub, which through several years has been involved with handicap sports Kayaking turned out to be suitable for the disabled war veterans because kayaks are fairly easy to row even for people with disabilities. Kayaking also includes everything that comes before and after the actual rowing of the kayak and that leads to a number of problems especially for the double leg amputated war veterans. This report will describe the development of a concept that can improve the possibility for double leg amputated war veterans to be self-supporting in connection to the handling of kayak and equipment in Holte RoKlub. The analysis phase began with a background in creating an improvement of veteran’s access to Holte Roklubs facilities and experiences. This lead to an identification of a number of problem areas where it was chosen to work on the problem area handling of kayak and equipment. The more in depth analysis of this area showed that the veterans’ current possibility to stand for the handling of kayak and equipment themselves is very limited. The veterans’ limitations are primarily a result of the club’s construction as well as the kayaks’ size. The analysis phase took it’s origin in interviews, observations, research and workshops which made it possible to identify relevant actors as well as create an in depth understanding of the problems by means of work models. The conceptualization phase took it’s origin in a set of demands and criteria’s formulated on the basis of an understanding of the problems and the relevant actors. Creative methods, such as brainstorm and synthesis, as well as systematic methods, such as function/means tree and morphology, was used to expand the solution space. This lead to seven concepts which after evaluating became tree concepts of which the concept NordVest was chosen as being the strongest. This evaluation happened in cooperation with the double leg amputated war veterans, Holte Roklub and through internal assessment of the concepts in connection to the demands and criteria’s. The detailing of the concept NordVest lead to the final concept Pro-Kaj. In this phase every single sub-element in the complete concept was finally specified. The detailing took it’s origin in the knowledge of users and relevant actors that was achieved in the analysis as well as the conceptualization phase. Pro-Kaj takes the problems a double amputated war veteran has in connection to handling of kayak and equipment into account, whether he or she uses prosthesis or a wheelchair. Pro-Kaj is made specifically to fit into Holte Roklub without causing problems for the club’s other members. Holte Roklub has to make an application to a number of actors to get the necessary approvals, a final price as well as the needed capital in order for Pro- Kaj to become a reality.
Note Udført i samarbejde med Holte Roklub
Imprint Technical University of Denmark (DTU) : Kgs. Lyngby, Denmark
Pages 107
Admin Creation date: 2011-06-18    Update date: 2011-08-15    Source: dtu    ID: 277598    Original MXD