Beta 1


Title Udvidet netværk for handicaproning
Author Chong, Kar Nin (Innovation og Bæredygtighed, DTU Management, Institut for Planlægning, Innovation og Ledelse, Danmarks Tekniske Universitet, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Gøtje, Asger (Innovation og Bæredygtighed, DTU Management, Institut for Planlægning, Innovation og Ledelse, Danmarks Tekniske Universitet, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Supervisor Yoshinaka, Yutaka (Innovation og Bæredygtighed, DTU Management, Institut for Planlægning, Innovation og Ledelse, Danmarks Tekniske Universitet, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Brodersen, Søsser (Innovation og Bæredygtighed, DTU Management, Institut for Planlægning, Innovation og Ledelse, Danmarks Tekniske Universitet, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Bachelor thesis
Year 2011
Abstract Rapporten har fokus på Holte Roklubs tilegnelse af handicaproning med henblik på at øge livskvaliteten hos funktionsnedsatte. Formålet med projektarbejdet er, at synliggøre klubbens fremtidige proces i forbindelse med handicaproning, og flere funktionsnedsatte medlemmer i klubben. Herunder hvordan arbejdet mod en handicapvenlig klub kan indledes. Analysen bygger på en brugerorienteret tilgang til det empiriske arbejde, hvor brugerne er blevet inddraget aktivt i designprocessen igennem interviews, observationer og milepælspræsentationer med workshop og designspil. Rapporten anvender aktørtilgangen SCOT til at bearbejde problemstillingen, ydermere anvendes begrebet domesticering, hvilket gav os en forståelse for klubbens tidligere arbejde med handicaproning og hvilket engagement det kræver fra klubben i den fremtidige proces. Aktørtilgangen og den opnåede empiri danner grundlag for en syntesefase, hvor løsningsrummet blev udforsket og vurderet, ved at anvende adskillige brainstorm metoder. Koncepter er vurderet ved Pughs point metode på baggrund af en grundspecifikation. Grundspecifikationen bygger på hvilke betydninger de opstillede relevante sociale gruppers tillægger handicaproning i Holte Roklub. Det er i rapporten blevet identificeret at handicaproning endnu ikke er domesticeret i Holte Roklub, men at mulighederne for dette vil forøges med vores koncept, Handy. Handy indleder en proces hvor klubben vil tilegne handicaproning løbende og de fysiske rammer kan forbedres efter behovet opstår. Engagementet fra frivillige instruktører og drivkræfter i klubben, er en vigtig del af konceptet. Aktørtilgangen har underbygget vurderingen af konceptet og det ansås som relevant at implementere et koncept med en stor brugerinvolvering.
Abstract This paper has its focus at Holte Roklubs ability to acquire adaptive rowing and hereby increase disabled people’s quality of life. The purpose of this study is to make the club’s future process plausible, concerning adaptive rowing and a higher amount of disabled members. Including, how to initiate the progress for a handicapped accessible environment. The analysis has a user oriented approach to the empiric work. The user group has been an active part of the design progress, involved trough interviews, observations and milestone presentations with workshops and design games. The paper uses social construction of technology as an actor approach to examine the problem. Furthermore we used the term domestication. These approaches helped us examine Holte Roklubs previous work with adaptive rowing and to which scale the club has to be engaged to the future process. The actor approach and the empiric research make the base for a synthesis phase. The room of solutions has been explored and assessed. Several brainstorm methods where used. The concept has been assessed with Pugh’s point method based on the design specifications. The design specifications are build from which meanings the relevant social groups attaches adaptive rowing at Holte Roklub. The report shows that adaptive rowing hasn’t been domesticated in Holte Roklub. However the possibilities will increase with our concept Handy. Handy initiates a process, in this process Holte Roklub will acquire adaptive rowing continuously and enhance the physical properties of the environment as the need establishes. An important aspect of the concept Handy is the engagement of the volunteers in the club. The actor approach made a base for the assessment of the concept and it was considered relevant to implement a concept with a high user involvement.
Imprint Technical University of Denmark (DTU) : Kgs. Lyngby, Denmark
Pages 73
Admin Creation date: 2011-06-18    Update date: 2011-08-15    Source: dtu    ID: 277600    Original MXD