Beta 1


Title Design for patientsikkerhed : Modermælk til syge nyfødte og for tidligt fødte børn
Author Andersen, Carl Thrane (Innovation og Bæredygtighed, DTU Management, Institut for Planlægning, Innovation og Ledelse, Danmarks Tekniske Universitet, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Wänglund, Maria Zenia (Innovation og Bæredygtighed, DTU Management, Institut for Planlægning, Innovation og Ledelse, Danmarks Tekniske Universitet, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Supervisor Yoshinaka, Yutaka (Innovation og Bæredygtighed, DTU Management, Institut for Planlægning, Innovation og Ledelse, Danmarks Tekniske Universitet, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Bachelor thesis
Year 2011
Abstract Projektet tager udgangspunkt i rapporten Forveksling af modermælk udarbejdet af Juliane Marie Centret på Rigshospitalet. Arbejdet med denne opgave er udført i samarbejde med Neonatalklinikken på Rigshospitalet, med det formål at minimere antallet af utilsigtede hændelser i forbindelse med håndtering af modermælk til de indlagte børn. Problemstillingen er generel for neonatalklinikker. Alene på Rigshospitalet identificeres og klargøres modermælk op til 300 gange i døgnet. Mælken opbevares på nuværende tidspunkt i et fælles køleskab i et mælkekøkken, og der er ikke fastlagt nogle præcise retningslinjer for arbejdsgangen. Denne rapport udforsker problemstillingen, og problemafgrænsningen rettes mod hele arbejdsprocessen omkring det rum som betegnes ”mælkekøkkenet”. Visionen med projektarbejdet er at skabe et koncept, som både minimerer risikoen for utilsigtede hændelser, samt bryder med de eksisterende normer og arbejdsprocesser. På baggrund af en analyse af den sociotekniske kontekst, gennemføres en brugerinvolverende designproces. Gennem kreative og systematiske metoder, ender dette ud i tre koncepter som med hver sin tilgangsvinkel, forbedrer håndteringen af modermælk. Det endelige koncept blev udvalgt i samarbejde med brugerne på Rigshospitalet, og konceptet dækker over en delvis nedlæggelse af mælkekøkkenet. I stedet oprettes mælkestationer på de enkelte stuer, og den nye arbejdsplads iscenesættes således, at der tages højde for alle arbejdsgangene omkring mælkehåndtering.
Abstract This project is based on the report Mistaking of Breast Milk prepared by Juliane Marie Centret at Rigshospitalet. The work on this assignment has been performed in cooperation with the Neonatal Clinic at Rigshospitalet, with the purpose of minimizing the number of adverse events related to the handling of breast milk for the hospitalized children. This is a general problem found at neonatal clinics. At Rigshospitalet alone, breast milk is identified and prepared up to 300 times a day. The milk is currently stored in a shared refrigerator in a milk kitchen and there are no defined guidelines for the handling procedures. This report investigates the problem with the scope of the problem definition being focused on the entire workflow around the room called the “milk kitchen”. The vision of this assignment is to create a concept that minimizes both the risk of adverse events, as well as breaking with the existing standards and working processes. Based on an analysis of the socio‐technical context a user participatory design process is carried out. Through creative and systematic methods, three concepts are found, each with its approach to improve the handling of milk. The final concept was selected in cooperation with the users at Rigshospitalet, and the concept leads to a partial closure of the milk kitchen. Instead milk stations are installed at the individual wards and the new workplace is designed to take all the milk handling procedures into account.
Note Projektet udført i samarbejde med Rigshospitalet - Neonatal Klinikken og Juliane Marie Centret
Note The project has been conducted in collaboration with Rigshospitalet, Denmark - The Neonatal Clinic and Juliane Marie Center
Imprint Technical University of Denmark (DTU) : Kgs. Lyngby, Denmark
Pages 98
Admin Creation date: 2011-06-18    Update date: 2011-07-06    Source: dtu    ID: 277603    Original MXD