Beta 1


Title Design for patientsikkerhed : Overskuelig identifikation og håndtering af modermælk
Author Rasmussen, Christoffer Ruø (Innovation og Bæredygtighed, DTU Management, Institut for Planlægning, Innovation og Ledelse, Danmarks Tekniske Universitet, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Jørgensen, Anne-Sofie Gyldenvang (Innovation og Bæredygtighed, DTU Management, Institut for Planlægning, Innovation og Ledelse, Danmarks Tekniske Universitet, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Supervisor Yoshinaka, Yutaka (Innovation og Bæredygtighed, DTU Management, Institut for Planlægning, Innovation og Ledelse, Danmarks Tekniske Universitet, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Bachelor thesis
Year 2011
Abstract Dette bachelorprojekt har til formål at bidrage med løsninger, som kan fore­bygge utilsigtede hændelser, hvor modermælk er blevet forvekslet eller om­byttet på Region Hovedstadens neonatalklinikker. Rigshospitalet har i denne forbindelse ønsket at være forgangshospital i afhjælpningen af dette problem for på den måde at højne patientsikkerheden. På denne baggrund er der udført en grundig designundersøgelse af Rigshospi­talet Neonatalklinik, hvor arbejdsprocesserne omkring modermælkshåndte­ring er blevet grundigt kortlagt. Brugerinvolvering har været et nøgleord, hvorfor workshops og designspil har været en vigtig del af projektforløbet. I rapporten opstilles de problemer, der løbende er blevet identificeret, hvorefter der er foretaget en dybere problem­forståelse. Projektgruppens arbejde på afdelingen har været påvirket af foræl­dre i en meget sårbar situation og et intensivt hospitalsmiljø, hvilket afspejles i videnstilgangen. De identificerede problemer kan placeres indenfor flere forskellige områder, og koncepterne er derfor udarbejdet som konceptsystemer sammensat af mange delløsninger. Konceptsystemerne fokuserer gennemgående på struktu­rer i Neonatalklinikkens mælkekøkken, indretning af køleskabe og ensretning af arbejdsgange. Det endelige koncept er designet med henblik på overskuelig identifikation og håndtering af modermælk inden for de eksisterende fysiske rammer. Koncep­tet indebærer et design af arbejdsprocesser gennem blandt andet ny indret­ning af mælkekøkkenet og udvikling af et skuffesystem til opbevaring of mo­dermælk i køleskab.
Abstract The purpose of this bachelor project is to provide solutions to prevent unin­tended incidents of interchanged breast milk at the neonatal clinics of the capi­tal region. It is the ambition of Rigshospitalet to be the pioneer in the preven­tion of this problem as a way to improve the safety for patients. In order to examine the issue a thorough review of the neonatal clinic of the Rigshospitalet has been performed. The work processes surrounding the han­dling of breast milk have been analysed. The participation of users has been a key element therefore workshops and design games have been an important part of the project. The report lists the problems that have been identified dur­ing the analysis and a deeper examination of the problems has been carried out An intensive hospital environment and parents in a vulnerable situation have affected the methods being used. The identified problems can be placed within several different areas and the concepts are therefore developed as systems of concepts composed of differ­ent partial solutions. The systems of concepts focus mainly on structures in the milk kitchen of the neonatal clinic, the arrangement of the refrigerators and standardisation of workflows. The final concept is designed to ensure manageable identification and han­dling of breast milk within the existing physical environment. Among other things the concept also involves the design of work processes through a new arrangement of the milk kitchen and the development of a drawer system for storage of breast milk in the refrigerator.
Note I samarbejde med Rigshospitalet - Juliane Marie Center og Neonatal Klinikken
Note Project conducted in collaboration with Rigshospitalet, Denmark - The Neonatal Clinic and Juliane Marie Center.
Imprint Technical University of Denmark (DTU) : Kgs. Lyngby, Denmark
Pages 95
Admin Creation date: 2011-06-18    Update date: 2011-07-06    Source: dtu    ID: 277604    Original MXD