Beta 1


Title Optimization of the Copenhagen district heating supply system
Author Andersen, Rikke Aavang
Uhrbrand, Julie
Lindboe, Hans-Henrik (EA Energianalyse)
Supervisor Elmegaard, Brian (Thermal Energy Systems, Department of Mechanical Engineering, Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Haglind, Fredrik (Thermal Energy Systems, Department of Mechanical Engineering, Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Bachelor thesis
Year 2010
Abstract Fjernvarmen spiller idag en stor rolle i den danske varmeforsyning og Danmark er førende inden for området. Grundet den øgede fokus på klimaforandringer og miljø vil fjernvarme produceret fra affaldsværker og biomassefyrede kraftvarmeværker spille en stadig større rolle inden for varmeforsyning. Dette skyldes dels, at de fossile brændsler i fremtiden vil slippe op og dels at fossile brændsler udleder store mængder af CO2. Det er Danmarks ønske at være uafhængig af fossile brændsler i fremtiden og dermed satse på vedvarende energi. I denne forbindelse er værdien af et sæsonvarmelager undersøgt ud fra økonomiske og miljømæssige aspekter, herunder varmepriserne i systemet og CO2-emissioner. Endvidere er konsekvenserne ved omlægning fra kul til biomasse på kraftvarmeværkerne vurderet ud fra samme aspekter. Med udgangspunkt i en model, der repræsenterer et udsnit af Københavns Fjernvarmenet, implementeres et sæsonvarmelager. Varmelageret giver mulighed for bedre udnyttelse af affaldsvarme, geotermi og solvarme, idet overskudsvarmen om sommeren kan lagres og benyttes senere på året. Modellen indeholder en række repræsentative komponenter, der gennem et lasthiarki dækker varmebehovet i systemet. Gennem en række scenarier med og uden sæsonvarmelager og solenergi, har beregninger vist, at implementering af et sæsonvarmelager er økonomisk og miljømæssigt rentabelt. Dette ses ved at varmeprisen bliver lavere og at CO2-emissionerne reduceres. Sammenligning af scenarier med hhv. kulfyret og biomassefyret kraftvarme viser, at CO2-emissionerne reduceres med næsten 100 % ved omlægning til biomasse. Ud fra et fjernvarmemæssigt synspunkt er biomasse mere rentabelt end kulfyring, da varmeprisen ved omlægning til biomassefyret kraftvarme reduceres pga. afgifter ved kulfyring. Med hensyn til elproduktionen på kraftvarmeværket fås en større fortjeneste på kulfyring, grundet lavere brændselspriser.
Imprint DTU Mekanik : Kgs.Lyngby
Admin Creation date: 2011-06-24    Update date: 2011-06-28    Source: dtu    ID: 277860    Original MXD