Beta 1


Title Design af CO2-påfyldningsanlæg til køleanlæg
Author Jørgensen, Mads Carsten
Præstegaard, Niels
Supervisor Elmegaard, Brian (Thermal Energy Systems, Department of Mechanical Engineering, Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Egelund, Arne Jørgensen (Thermal Energy Systems, Department of Mechanical Engineering, Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Bachelor thesis
Year 2011
Abstract Denne opgave omhandler design af anlæg til påfyldning af CO2 på køleanlæg. Set i forhold til de øvrigt benyttede kølemidler, har CO2 anderledes egenskaber, hvilket giver en række problemstillinger i forbindelse med en præcis påfyldning. Dette skyldes bl.a. at CO2 har en lav kritisk temperatur, og at masseflowmåleren der benyttes til at bestemme massen af den påfyldte mængde CO2 ikke kan måle i to-fase tilstande fluider. Efter at have undersøgt forskellige aspekter omkring de termodynamiske egenskaber for CO2, og komponenter til anlæggene, er fire anlægsmuligheder fremsat. Anlæggene består af to ikke-kølede anlæg, hvor der benyttes et relativt højt tryk, og to kølede anlæg, hvor trykket er lavere, og hvor CO2’en holdes under fordampningstemperaturen ved hjælp af køling. De designede anlæg er blevet modelleret, for at kunne undersøge problemstillingerne ved anlæggene og deres virkemåder. Simuleringerne viser, at ved at hæve trykket til 120 bar vil præcision kunne følge med, de kølede anlæg uanset hvad temperaturen måtte være. Det samme vil gælde for fyldehastigeheden der vil blive mere stabil. Generelt har simuleringen vist af påfyldningen af CO_2 vil være stabilt og præcist ved tryk over 120 bar, ved yderligere stigning i trykket vil det bliver mere stabilt og præcist.
Abstract This paper deals with the design of charging systems for CO2-filling in refrigeration systems. Compared with other refrigerants, CO2 has different properties which create a number of issues when a precise batching is needed. This is among other things due to C02’s low critical temperature and the mass flow meter used to determine the mass of the batching amount of CO2 can not be measured in two-phase condition fluids. After examining various aspects of the thermodynamic properties for CO2, and components for the systems, four construction options are presented. The systems consist of two non-chilled systems which use a relatively high pressure, and two chilled systems where the pressure is lower and where the CO2 is kept below evaporation temperature by cooling. The designed systems has been modeled in order to investigate issues raised by the systems and their modes of action. The simulations show that by increasing the pressure to 120 bar precision will be able to follow the chilled systems no matter what the temperature might be. The same will apply to filling speed need to be more stable. Overall, the simulation shown by the filling of CO2 will be stable and accurate at pressures over 120 bar, by further increase in pressure will become more stable and precise.
Imprint DTU Mekanik : Kgs.Lyngby
Fulltext
Original PDF RAPPORTEN.pdf (3.72 MB)
Original PDF Appendix.pdf (1.52 MB)
Admin Creation date: 2011-06-27    Update date: 2011-06-27    Source: dtu    ID: 277887    Original MXD