Beta 1


Title Abonnementssystem
Author Ardoino, Ornella
Petersen, Harry Ballesteros
Supervisor Kristensen, Jens Thyge (Institut for Informatik og Matematisk Modellering, Danmarks Tekniske Universitet, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark)
Siegumfelt, Jan
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Master's thesis
Year 2003
Abstract Dette projekt er resultatet af en forespørgsel fra finansverdenen og dens partnere. I det øjeblik en potentiel bankkunde vil have et eventuelt behov for at få information om hvis noget forandrer sig i den financielle verden, som for eksempel en saldos værdi, eller en øjeblikkelig information fra børsen, er det nu muligt at få den pågældende information uden at have fysisk kontakt til en bank. Hovedopgaven i dette projekt er at skabe et systen som kan behandle en stor mængde indkommende data fra en udenstående kilde. Behandlingen og sorteringen af disse indkommende data og den følgende afsendelse af disse til de respektive abonnenter vil blive foretaget via implementeringen af et push-system. For det første er det nødvendigt at have en databasestruktur således at information vedrørende abonnenterne og abonnementet bliver gemt. Databasen skabes ved at anvende Microsoft Access Technology. Denne teknologi muliggør at manipulere data på en hensigtsmæssig måde på grund af de mange egenskaber, Access består af. En metode til at implementere den samme database gives ved brug af MySQL. For det andet er det for at kunne behandle den indkommende information fra finansverdenen nødvendigt at have kendskab til den indkommende fil og dens format. Eftersom vi selv havde mulighed for at skabe denne, besluttede vi os for at udføre det i XML-format. Klientklassen processerer dannelsen af denne fil. Filen er skabt tilfældigt på samme måde som den data den indeholder. Dette betyder at det følgende udtræk af information aldrig er det samme. På denne måde nærmer vi os den virkelige verden så meget som muligt. Modtageren af denne data er en Serverklasse, som består af en XML-parser. Denne Parser parser filen således at den finder og udvælger information af relevans til den pågælende abonnent. Så snart Parseren læser informationen, hjælpes den af andre klasser; disse klasser søger ind i databasen for at finde adresserne på abonenterne, så den ønskede information afsendes på et efterfølgende tidspunkt. Endelig har hele systemet behov for at have en webside hvor kunderne vil få mulighed for at kunne tegne et abonnenment. Abstract in English: This project is the result of a request from the Financial World and its partners. When a potential bank client may have the need to have some information, when something is changing in the financial world, like for instance a balance of its account or an immediately stock information, without having a physically contact with a bank, it is now possible to receive information about it. The main task of this project is to create a system that can handle a large amount of incoming information/data from an outside source. The treating and sorting of these incoming data, and afterwards the sending of those to the so-called subscriptors, will be handled by the implementation of a push-system. First of all, it is necessary to have a database structure in order to save information concerning the subscriptors and the subscriptions. This Database is created using Microsoft Access Technology. This Technology allows manipulating Data easily because of the many features Access consists of. A possibility to implement the same Database is given with the use of MySQL. Second, to deal with the incoming information from the financial World, it is necessary to know which kind of incoming file and the format of this. Since we ourselves had the possibility of creating this, we decided to do it in a XML format. The Client Class processes the creation of this file. The file is created randomly as well as the data it contains. This means that the following output of information is never the same. In this way we approach the real world as much as possible. The receiver of this data is a Server Class, which has an XML-Parser. This Parser parses the file in order to find informations of relevance for the subscriptor. As soon as the Parser reads the information it is supplied with the help of other Classes; These Classes searches into the Database to find the addresses of subscriptors in order to send the wanted informations later on. At last the whole system has a need to have a website where the clients will have the possibility of turning into subscriptors.
Imprint Institut for Informatik og Matematisk Modellering, Danmarks Tekniske Universitet, DTU : DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Keywords Subscription system; push-system; database; database design; InnoDB table type; Financial world; Parser; parsing XML; Client; Server; homebanking; Website design
Fulltext
Original PDF imm1443.pdf (2.00 MB)
Admin Creation date: 2006-06-22    Update date: 2012-12-20    Source: dtu    ID: 58598    Original MXD