Beta 1


Title Kvalitetsforbedringer i en produktionsvirksomhet - innføring av måle- og kvalitetsrutiner
Author Braadli, Gard
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Master's thesis
Year 2001
Abstract I denne rapport fremlegges resultatene av et ettårig eksamensprosjekt utført på Institut for Produktion og Ledelse (IPL), Danmarks Tekniske Universitet (DTU), i forbindelse med ervervelsen av sivilingeniørgraden. Prosjekttittelen er ”Kvalitetsforbedringer i en produksjonsvirksomhet – innføring av måle- og kvalitetsrutiner”, og prosjektets formål har vært å utarbeide et grunnlag, for å kunne oppnå en kvalitetsmessig forbedring ved IPLs Fælleslaboratorium (PFL) ved DTU. Prosjektets fremgangsmåte har fulgt en utarbeidet problemløsningsprosess, basert på kvalitetsstyringens grunnprinsipper. Denne prosess bestod av hovedfasene: - Problemidentifikasjon - Årsaksgransking og utarbeidelse av løsning - Implementering av løsning. Under problemidentifikasjonsfasen ble PFLs ordrebehandlingsprosess kartlagt, ved å anlegge en prosessorientert tankegang. Et prosesskart ble utarbeidet ved å følge PFLs behandling av en større ordre – en ordre hvor Institut for Produktutvikling (IPU) lavet en prototype av et computerbasert laserstråle-måleutstyr – Choclab. Med utgangspunktet i den utarbeidede kartlegningen kunne det identifiseres problemområder vedrørende PFLs styring og kontroll av: intern logistikk, råvarelager, produksjonsprosessen, samt målinger og kontroll av mellom- og ferdigvarer. Hovedproblemet som ble valgt for det videre arbeidet, var problemet med måle- og kontrollfunksjonen, hvor et manglende systematisert måle- og kontrollrom samt holdninger til måling og kvalitet blant de ansatte, ble sett på som de sentrale hovedårsaker. Løsningen som ble valgt til å utbedre problemet, var utarbeidelsen av et funksjonelt og operativt måle- og kalibreringssystem, tilpasset PFLs behov. Parallelt med systemutarbeidelsen, ble det iverksatt holdningsbearbeidene tiltak i form å sette fokus på målinger og kvalitet. Det sentrale ved PFLs arbeidsrutiner i dag, som følge av dette eksamensprosjektet, er at det i høy grad legges opp til selvkontroll og egenansvar – man skal kontrollere seg selv og har selv ansvar for det man fremstiller i prosessforløpet. Utover dette, var en sentral del av prosjektet, avholdelsen av et innføringskurs inneholdende en innføring i det implementerte system, samt emner vedrørende generell lære om måle- og kvalitetsteknikk. Dette kurset var en del av den positive holdningsarbedningen som PFLs ledelse ønsket utført ved PFL. Etter prosjektarbeidet, kan man merke en tydelig endring i medarbeiderenes holdning til kvalitet, og man er i dag mer kvalitetsbeviste.
Imprint IPL
Pages 265
Keywords MM01.03
Admin Creation date: 2006-06-22    Update date: 2008-02-08    Source: dtu    ID: 62680    Original MXD