Beta 1


Title Organisatorisk tilgang til indførsel af produktmodeller
Author Carlsen, Kasper
Rasmussen, Franz
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Master's thesis
Year 2002
Abstract Abstract Denne rapport er anden del af et todelt eksamensprojekt, som omhandler de organisatoriske muligheder og vanskeligheder der fremkommer i forbindelse med indførelsen af produktmodeller. Første del af eksamensprojektet bærer titlen; ”Organisatoriske muligheder og vanskeligheder ved indførsel af en produktmodel”, og indeholder teori samt fem temaer hvori en række problemstillinger analyseres. Nærværende rapport er anden del og bidrager, dels med nye aspekter omkring muligheder og vanskeligheder ved indførelsen af produktmodeller, men fører samtidig studierne videre, idet den indeholder et kapitel med konkrete anbefalinger til den fremtidige indførsel af en produktmodel hos virksomheden Novo Nordisk Engineering(NNE). Kapitlet samler erfaringerne fra de to virksomheder F.L.Smidth(FLS) og Niro samt de ideer og holdninger som de ansatte i NNE har ytret. Disse inddeles i fire hovedområder: 1. Valg af fremgangsmåde og forandringsstrategi 2. Forskellige grupper af ansatte 3. Muligheder for at anvende og drage nytte af en produktmodel 4. Potentiale og omfang af et produktmodelprojekt Ad 1) Valg af fremgangsmåde og forandringsstrategi Der blev hos FLS og Niro valgt to forskellige forandringsstrategier. Disse har haft stor betydning for informations- og inddragelsesniveauet i forbindelse med projektet. Forløbet hos de to virksomheder har vist den store betydning af at være bevidst om valget af forandringsstrategi, og de konsekvenser det kan have for det videre projektforløb. De to projekter hos Niro og FLS har haft en relativt lav prioritetsstilling internt i virksomheden. Dette har resulteret i, at der har været få ressourcer til rådighed, og projektledelsen har som følge deraf valgt en strategi som har begrænset inddragelses- og informationsniveauet. Den lave prioritetsstilling har dog sammen med valget af DTU som samarbejdspartner modsat mindsket forventningspresset, og givet mulighed for en ressourcebesparende men samtidig grundig og effektiv løsning. Ad 2) Forskellige grupper af ansatte Det har undervejs i vores projektforløb vist sig at organisationerne i relation til et produktmodelprojekt er præget af tre grupper af ansatte, sælgere, specialister og generalister (ledere), hvis holdninger, normer og værdier i nogen grad kolliderer i et sådan udviklingsforløb. I den forbindelse har tre områder vist sig særlig betydningsfulde:  Fastsættelsen af systemets detaljeringsgrad  Systemets funktionalitet i forhold til dets operationalitet – herunder udformning af systemets brugerflade  De tekniske i forhold til de organisatoriske aspekter ved et produktmodelprojekt Fokus på ovenstående kan være en god ledetråd når sammensætningen af både projektstyrestyregrupper, kontaktpersoner og produktmodelgrupper skal fastlægges. I den henseende har analysen koncentreret sig om følgende problemstillinger; Projekstyregrupper og kontaktpersoner samt Produktmodelgrupper til vedligeholdelse og udvikling Ad 3) Muligheder for at anvende og drage nytte af en produktmodel Et meget vigtigt aspekt ved udviklingen af en produktmodel, er mulighederne for senere at kunne anvende og drage nytte af den. Følgende emner har vist sig at være afgørende i denne sammenhæng: sælgernes kompetencer, inddragelse af sælgere og identificering af den frigjorte kapacitet Ad 4) Potentiale og omfang af et produktmodelprojekt Hos NNE fremkom nogle væsentlige aspekter som ligger forud for igangsættelsen af et produktmodelprojekt, nemlig det at finde en bred konsensus omkring omfang og indhold samt starttidspunkt. Det viste sig, at der er mange indgangsvinkler til disse forhold, og det er sandsynligt, at de til en vis grad tager afsæt i de enkelte interessenters faglige baggrund og erfaringer. Derfor er det vigtigt at skabe en fællesskabsfølelse og en bred enighed inden for disse områder, før et projekt påbegyndes. Generelle betragtninger Vi mener at denne afhandling bidrager med relevant ny viden til den teknisk-funktionelle handlingsplan som i forvejen foreligger. Dette kan bevirke at de virksomheder som i fremtiden skal indfører produktmodeller, ved brug af denne rapport, også har værktøjer til at tackle organisatoriske problemstillinger i et projektforløb. Desuden har projektet via af sin praktiske ballast, identificeret og afdækket nogle problemområder, som hverken den teknisk-funktionel handlingsplan i [5] eller eksamensprojektet af Anders Paarup [8] har taget med i deres overvejelser. Fremgangsmåden i [5] baserer sig på en rationel og struktureret platform, og har alene fokus på de tekniske og funktionelle aspekter ved indførelsen af en produktmodel. Dette kan medføre, at de operationelle og organisatoriske aspekter bliver nedprioriteret, samt at man udelukkende anskuer dem ud fra en rationel synsvinkel, hvilket vores analyser har vist langt fra er fyldestgørende. Der er vidtrækkende perspektiver i at indføre en produktmodel. Det er nødvendigt med et fortløbende og vedvarende udviklingsforløb, som kræver en større organisatorisk omstilling. Det er meget svært at opretholde og gennemføre et sådan forløb, hvis der ikke er den fornødne opbakning internt i organisation fra medarbejdere såvel som den øverste ledelse. Dette nødvendiggør en bred og åben dialog, samt en forståelse af de forskellige interessegruppers samspil og interne relationer. Et produktmodelprojekt modellerer med menneskelig viden. Derfor er det vigtigt at forstå de problemstillinger og barrierer der kan forekomme imellem medarbejdergrupper, og som kan ligge til hinder for, at et sådan projekt bliver succesfuldt. Vores analyser viser, at den tekniske del af et produkmodelprojekt er mindre komplekst og problematisk end den organisatoriske del. Følgende to pointer gengives: o Samlet set kan det pointeres, at der i forbindelse med et produktmodelprojekt kan optræde væsentlige forhindringer ved ikke at anskue det som en socialproces, men derimod udelukkende ud fra en teknisk-funktionel synsvinkel. o Et produktmodelprojekt indgår som et led i et større politisk spil internt i virksomheden, hvor det primært gælder om at skabe gode og holdbare alliancer.
Pages 180
Admin Creation date: 2006-06-22    Update date: 2008-02-08    Source: dtu    ID: 62963    Original MXD