Beta 1


Title Teknologiske forandringer og arbejdsforhold i handels- og servicesektoren
Author Andersen, Randi Quist
Nyeng, Hanne
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Master's thesis
Year 2003
Abstract Dette projektarbejde fokuserer på arbejdsrelateret stress, og på hvordan dette kan reduceres ved at forbedre det psykiske arbejdsmiljø. Problemformuleringen for projektet lyder således: Hvordan identificeres og håndteres stress bedst muligt med henblik på reducering af stressfaktorer? Projektets opbygning Problemformuleringen søges besvaret gennem fire arbejdspapirer, der bør læses i følgende rækkefølge:  Projektredegørelse: Indeholder forklaringer på og refleksioner over de processer, der er gennemgået i dette projektarbejde. Der gives uddybende forklaringer af de valgte og fravalgte teorier, samt referat af nogle af de diskussioner, der er opstået undervejs.  Arbejdsmiljø, psykisk arbejdsmiljø og stress: Udfra kendt litteratur fra kurser på DTU og anden litteratur, omhandlende psykisk arbejdsmiljø og stress, gives en beskrivelse af disse begreberne. Yderligere gennemgås teorier omhandlende hvordan det identificeres og behandles.  Indsamling og behandling af empiri: Der blev gennemført interview og observationer analyseres udfra krav/ressourcemodellen og ”De seks guldkorn”. Der analyseres konkrete tiltag, som gennemføres i de undersøgte virksomheder. Undersøgelsen ”Ingeniører mellem arbejdsliv, familieliv og stress” anvendes til sidst i diskussionen af virksomhederne.  Synopsis – et værktøj til identificering og håndtering af stress: Synopsis er et oplæg til et ledelsesværktøj omhandlende stress. Synopsis er ikke en konklusion, idet den indeholder informationer om ledelse mm., som ikke forekommer i de øvrige arbejdspapirer. Projektredegørelsen er lavet til sidst i projektforløbet, men bør læses først af de fire arbejdspapirer. Arbejdspapiret Arbejdsmiljø, psykisk arbejdsmiljø og stress bliver ikke offentliggjort, ligesom arbejdspapiret Indsamling og behandling af empiri heller ikke offentliggøres, da det er fortroligt. Projektredegørelsen er derfor udarbejdet med den hensigt, at den og synopsis alene udgøre det offentligt tilgængelige eksamensprojekt. Dette bevirker, at der er en del overlap mellem det offentliggjorte og ikke-offentliggjorte materiale. Projektarbejdet Den grundliggende tanker i dette eksamensprojektarbejde har været at ubalance mellem krav og ressourcer er hovedårsagen til stress, og at et godt psykisk arbejdsmiljø skabt af ”De seks guldkorn” forbedrer medarbejdernes evne til at håndtere stresspåvirkninger. De seks guldkorn lyder således:  Indflydelse på eget arbejde  Mening med arbejdet  Forudsigelige i arbejdet  Social Støtte  Belønning  Passende krav i arbejdet De tiltag, der udføres i virksomhederne, analyseres i forhold til ”De seks guldkorn”. Derefter opdeles tiltagene efter den overordnede hensigt med tiltaget. Hvorefter vurderes det, hvorvidt de kan anbefales til andre virksomheder. De tiltag, der anbefales, er: Introduktion af nye medarbejdere: Giver social og faglig støtte, indflydelse på eget arbejde, samt mening med arbejdet. Når man som ny medarbejder får faglig støtte og indflydelse på eget arbejde, får man i højere grad indflydelse på forholdet mellem krav og ressourcer. Udviklings forum: Giver indflydelse på eget arbejde og mening med arbejdet. De kvalitative og kvantitative krav i arbejdet kan påvirkes og dermed forbedre balancen mellem krav og ressourcer. Et udviklings forum er desuden med til at skabe forudsigelighed i arbejdet. Måling af medarbejdernes tilfredshed: Ved at måle og reagere på medarbejdernes tilfredshed viser virksomheden deres påskønnelse og anseelse af medarbejderne, samt giver medarbejderne indflydelse på eget arbejde. Sociale forhold: Giver social støtte. Herudover kan medarbejderne gennem de skabte netværk og venskaber få indflydelse på eget arbejde, idet de har mulighed for at snakke med kolleger på alle niveauer. Balancen mellem krav og ressourcer kan påvirkes, da medarbejderne har mulighed for at øge deres ressourcer gennem netværket. Personalegoder: Giver medarbejderne en midlertidig følelse af belønning, anseelse og påskønnelse. Efter et stykke tid bliver personalegoderne opfattet som en selvfølge og dermed et krav fra medarbejdernes side. Fysiske omgivelser: Giver medarbejderne en følelse af belønning, anseelse og påskønnelse hver gang, der indføres nye tiltag. Efter et stykke tid bliver disse ligesom personalegoderne opfattet som en selvfølge og dermed et krav fra medarbejdernes side. Muligheden for at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø fremmes hvis lederne udvikler deres lederegenskaber i retning af:  God menneskeforståelse og selvindsigt: God kommunikation også med folk, der er forskellige  Skabe åbenhed: Skabe klima for initiativtagning. Lyst og evne til at fremme medarbejdernes faglige og sociale udvikling  Selv at være forbillede: Omsætte visioner til mål og handling gennem dialog, være skabende for virksomhedskulturen.  Én til én ledelse: Blive i stand til at udvikle fleksible ledelsesformer, med plads til individualitet, samt at skabe dialog, arbejde med projektgrupper, håndtere konflikter m.m.  Det følelsesmæssige råderum: Skabe plads til at udtrykke glæde, frustrationer osv., samt give plads og tid til at restituere efter hård effektivitet. Ledelsen skal fungere som forbillede og som skaber af virksomhedskulturen. Det er et stort ansvar at pålægge lederne og stiller krav til nogle ledelseskompetence, som tidligere ikke kendetegnede en leder i samme grad. De beskrevne ledelseskompetence og tiltag er værktøjer til ledelsen, så de kan opnå det bedst mulige resultat af arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø.
Imprint IPL
Pages 140
Admin Creation date: 2006-06-22    Update date: 2007-02-24    Source: dtu    ID: 62988    Original MXD