Beta 1


Title Energiplanlægning i Øresundsregionen - et senariustudie
Author Edlund, Markus
Institution Technical University of Denmark, DTU, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
Thesis level Master's thesis
Year 2003
Abstract Denna rapport behandlar metoden för strategisk scenarioplanering i förhållande till energiutvecklingen i Öresundsregionen femton år framåt i tiden. Rapporten består av praktisk användning av metoden i form av konstruktion av scenarier samt en analys av desamma. Genom hela rapporten görs även en revision av metoden som sådan för att förbättra den. Scenarioplanering är ett verktyg som kan användas i olika organisationers strategiskapande. Som metod gör den det möjligt att räkna med de osäkerheter som finns i framtiden. Andra prognosbaserade metoder är knutna till det vi vet idag, vilket gör dem användbara och pålitliga i ett kortare tidsintervall. Scenarioplanering ger visserligen ingen entydig bild av hur framtiden kommer att se ut, men den ger förutsättningar för hur det kan se ut. Den ger även organisationer möjlighet att vara på sin vakt och se förändringar i omgivningen snabbare. Scenarierna som skapas skall präglas av att vara mer möjliga än troliga. Utseendet av framtidens Öresundsregion och energiutvecklingen i Danmark och Sverige baseras till stor del på osäkerheter. I scenariokonstruktionen fokuseras på två olika osäkerheter som nämns som parametrar. Dessa parametrar är energipolitisk konvergens respektive divergens mellan Danmark och Sverige, samt fokus på förnybara respektive fossila energikällor. Tillsammans skapar dessa parametrar i ett s.k. scenariokryss fyra olika scenarier. Scenarierna beskriver på ett positivt sätt hur dessa olika framtider kan se ut. Scenario 1 – Förnybar energis vagga bygger på en centraliserad utveckling av förnybar energi i Öresundsregionen. Scenario 2 – Förnybar energi på två fronter visar en bild av två länder som satsar på olika typer av förnybara energislag. I det tredje scenariot – Naturgasregionen, har naturgasens utbredning i hela regionen bidragit till en regional decentralisering. Slutligen visar scenario 4 – En fossil ekonomi på en framtid där fossila bränslen fortfarande används och där en hårdare energipolitik medfört att man kan se en ny typ av näringslivsstruktur. Scenarierna visar på hur framtiden kan se ut beroende på vilka av parametrarna dvs. vilka osäkerheter som inträffar. För att kunna ge möjligheten att nå de positiva aspekter som beskrivs i scenarierna, redovisas i en backcastinganalys vilka förändringsdimensioner som är viktiga för att scenariot skall kunna realiseras. I scenario 1 är bl.a. det politiska initiativet mellan Sverige och Danmark samt energimedvetenhet och utbildning, avgörande förändringsdimensioner. Scenario 2 innehåller å sin sida bl.a. regionaliserad infrastruktur och självförsörjning, medan förändringsdimensionerna i scenario 3 är tillgänglighet, naturgasnyttan och decentraliserad region. Slutligen pekar scenario 4 på näringslivsstruktur, miljömedvetenhet samt effektiv energikretslopp. I förändringsdimensionerna finns dessutom olika förändringsagenter, vilka är de som har möjligheten att påverka utvecklingen i scenarierna. Backcastingen för varje scenario avslutas med en tänkbar tidslinje, vilken baseras på förändringsagenterna och förändringsdimensionerna. Rapportens sista del tittar djupare på tidslinjernas innehåll, samt analyserar vilka bieffekter som kan uppstå. Det görs även här en mer tvärgående analys av alla scenarier.
Pages 166
Keywords senarieplanning; energydevelopment; futurestudies
Admin Creation date: 2006-06-22    Update date: 2007-02-24    Source: dtu    ID: 63399    Original MXD