Beta 1


Title Optimering i Danske Bank
Translated title Optimization at Danske Bank
Author Norlin, Tobias (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Randa-Boldt, Nikolaj (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Supervisor Knudby, Torben
Bøhm Christiansen, Thomas
Institution Ingeniørhøjskolen i København, IHK, DK-2750 Ballerup, Denmark
Thesis level Bachelor thesis
Education Diplomingeniør, Produktion
Education Bachelor of Engineering
Publication date 2012-01
Abstract Rapporten ”Optimering i Danske Bank”, omhandler analyse og forbedring af driftsstyringen i Danske Banks Byggerådgivning. Hovedfokus er på strukturen i håndteringen af vedligeholdelsessager og mindre projekter i filialerne. Rapporten er delt op i fire faser; Baggrundsanalyse, Current State, Leverandøranalyse og Future State. Desuden er der konkluderet på faserne, og udarbejdet en endelig anbefaling til Danske Bank.
Indledningsvis er processerne kortlagt i procesdiagrammer, fra en sag indmeldes til den er færdigbehandlet. For at finde problemstillinger i driftsstyringen er både filialer og medarbejderne i Byggerådgivning interviewet. Der er foretaget en dataanalyse, hvor datagrundlaget i Byggerådgivning er undersøgt, for ligeledes at finde mulige problemstillinger. Konklusionen på analyserne er, at den ustrukturerede driftsstyring i høj grad skyldes forskelligheder i håndteringen af sagerne, indmeldingerne fra filialerne og et uoptimalt sagsstyringssystem.
Mange af forskellighederne kan undgås ved at standardisere leverandørbruget. Dette er gjort gennem en reduceringen og centralisering af leverandørerne. Derudover er forskellige sagsstyringssystemer undersøgt, og af disse er der anbefalet det, som vi mener kan strukturere sagsstyringen mest muligt. Der er udarbejdet en implementeringsplan, som vi anbefaler at Danske Bank følger. Denne fokuserer på, hvilke tiltag der bør foretages, og i hvilken rækkefølge de bør foretages for at opnå det største udbytte.
Abstract The report “Optimization at Danske Bank”, deals with the analysis and improvement of the operation management at Danske Bank Business Premises. The main focus will be on the structure of handling maintenance issues and minor projects at the branches. The report is divided into four phases; Background analysis, Current State, Supplier Analysis and Future State. Furthermore we have drawn conclusions on the phases and completed a final recommendation for Danske Bank.
Preliminary, the processes have been mapped out into process diagrams, from the registration of a case, till it is completed. To find the thesis in the operation management, both the branches and the employees at Business Premises have been interviewed. There has been conducted a data analysis, where the data basis is examined, also to find possible thesis. The conclusions on the analysis are, that the reason for the unstructured operation management, is mainly due to both the differences in the handling and registration of the cases, and a nonfunctional case management system.
Many of the differences can be avoided, by standardization of the use of suppliers. This has been done through a reduction and centralization of the suppliers. Furthermore, various case management systems have been examined and through the analysis, the most suitable system is recommended to Danske Bank. We have completed a plan of implementation, which we advise Danske Bank to follow. This plan focuses on which initiatives should be made and in which sequence they need to be executed, in order to reach the best result.
Pages 170
Keywords Optimering Forbedringer Standardisering Målstyring Driftsstyring ; Optimization Improvements Standardization Performance Management Operations Managment
External partner Ledere og medarbejdere i private virksomheder
External partner Medarbejdere på universiteter, forskningsinstitutioner mv.
Admin Creation date: 2011-12-27    Update date: 2012-11-05    Source: ihk    ID: ihk-10554603    Original MXD