Beta 1


Title Lean, procesoptimering og arbejdsmiljø i Berendsen Vaskeservice
Translated title Lean, process optimization and work environment in Berendsen Vaskeservice
Author Vestergaard, Sine (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Petersen, Amalie M. (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Supervisor Clausen, John
Institution Ingeniørhøjskolen i København, IHK, DK-2750 Ballerup, Denmark
Thesis level Bachelor thesis
Education Diplomingeniør, Produktion
Education Bachelor of Engineering
Publication date 2012-01
Abstract Resumé af bachelorprojektet ”Lean, procesoptimering og arbejdsmiljø i Berendsen Vaskeservice”
Ved flytning til nye produktionslokaler designede Berendsen Textil Service A/S – Vaskeservice et nyt produktionsflow fra bunden. Det viste sig dog hurtigt, at de teoretiske overvejelser, der lå til grund for designet, ikke fungerede i virkeligheden, hvorfor ekstra lagerlokationer og dobbelthåndtering af tøjet blev indført. En stor del af produktionen er manuel og medarbejderne får dagligt smerter af at udføre deres arbejde. Medarbejderne foretager unødige aktiviteter for at skåne sig selv og øger derved mængden af spild ved processerne. De direkte lønomkostninger er en stor post i regnskabet, hvorfor den spildtid, dobbelthåndtering og ekstra lagerlokationer der er opstået, med fordel kan fjernes. For at forbedre flowet og minimere lønomkostningerne blev følgende 3 forbedringsforslag udarbejdet.
1. Udvidelse af kapaciteten i flaskehalsen, tumbling, ved investering af 3 ekstra tørretumblere og ændre fordelingen af bemandingen, således at hver medarbejder i sammenlægning har ansvaret for 2,5 tørretumbler.
2. Sammenlægning af rulning og scanning ved at medarbejderen bagved rullen foretager sammenlægning og scanningen af rulletøjet i samme proces.
3. Sammenlægning af udvejning og tjek ved at give medarbejderne ansvaret for tjek af de pakker, de selv udvejer i udvejning.
Ved at foretage disse forbedringer vil der elimineres lagerlokationer, dobbelthåndteringen af tøjet vil blive minimeret, unødige aktiviteter vil blive fjernet og medarbejdernes ansvarsfølelse vil stige. Det forventes, at der samlet vil kunne spares 380.000 kr. om året i direkte lønomkostninger. Der kan ligeledes foretages forbedringer af arbejdsmiljøet i produktionen. Ved at sikre at lys- og temperaturforhold er optimale, minimere mængden af EBA og EGA samt anvende korrekte arbejdsstillinger, vil produktiviteten øges og sygefraværet sænkes. Dette forventes at give en besparelse på 250.000 kr. om året.
Abstract Summary of the bachelor project “Lean, process optimization and work environment in Berendsen Vaskeservice”
When Berendsen Textil Service A/S – Vaskeservice moved to at new and bigger location, a new production flow was designed. They soon realized that the theoretical reflections, the new production flow was built upon, didn’t work in reality. Extra stock and extra handling of the clothes was necessary.
Large parts of the production are manual and the employees often experience pain connected to their work. This leads to unnecessary activities because the employees try to spare themselves and thereby creates waste in the processes.
Because of the manual production, the direct labor costs are fairly high. Therefore it would be beneficial to reduce waste, unnecessary stock locations and extra handling of the cloths. To improve the flow and lower the direct labor cost, tree suggestions for improvement was made.
1. Expansion of the capacity in the bottleneck, tumbling, by investing in 3 extra dryers.
2. Combine the processes rulning and scanning.
3. Combine the processes udvejning and tjek.
By making these improvements several stock locations will be eliminated, the extra handling of the clothes will be minimized and unnecessary activities will be removed. The employees will handle the clothes from each customer for a longer period of time and thereby the sense of responsibility will increase. The improvements of the flow are expected to reduce the direct labor costs by 380.000 DKK per year.
Furthermore improvements of the work environment can be made. By optimizing the light- and temperature conditions, minimizing the amount of EBA and EGA and by using proper work postures the productivity will increase and the absenteeism will decrease. These improvements will result in a saving of 250.000 DKK per year.
Pages 196
External partner Ledere og medarbejdere i private virksomheder
Admin Creation date: 2011-12-30    Update date: 2012-11-05    Source: ihk    ID: ihk-10564358    Original MXD