Beta 1


Title Optimering af intern leveringsevne hos Schneider Electric Denmark A/S
Translated title Optimization of internal delivery performance at Schneider Electric Denmark A/S
Author Pedersen, Rasmus Bjerring (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Supervisor Clausen, John
Institution Ingeniørhøjskolen i København, IHK, DK-2750 Ballerup, Denmark
Thesis level Bachelor thesis
Education Diplomingeniør, Produktion
Education Bachelor of Engineering
Publication date 2012-01
Abstract Afgangsprojektet omhandler Schneider Electric Denmarks problemstilling vedrørende deres ikke tilstrækkelige interne leveringsevne og høje lagerværdi.
Der startes med at analyserer årsagen til fejlende produktionsordre. Resultatet af den-ne analyse viser at størstedelen af LKs interne produktionsproblemer stammer fra eks-terne mangler og kapacitetsproblemer. De eksterne mangler stammer hovedsageligt fra nogle enkelte store leverandører, hvor samarbejdet ikke har været optimalt. Kapacitetsproblemerne skyldes manglende fokus på de store selvforskyldte udsving i efterspørgslen.
De udvalgte optimeringsforslag omhandler håndteringen af balancen mellem behov og kapacitet. Fokusset har været på at skabe nogle korrekte og nøje afgrænset håndgribe-lige optimeringsforslag, som ikke kun er en kortsigtet løsning, men også kan videre udvikles på længere sigt.
Til sidst konkluderes det, at den interne leveringsevne kan væsentlig forbedres indenfor en kort tidshorisont med minimal indsats uden de helt store omkostninger.
Abstract The final project deals with Schneider Electric Denmark’s problem concerning their bad internal delivery performance and high inventory value.
It starts with analyzing the cause of failed production orders. The result of this analysis shows that the majority of LK's internal production problems come from missing exter-nal resources and capacity problems. The missing external resources originate mainly from a few large suppliers, where cooperation has not been optimal. The capacity problem comes from lack of focus on the major self-imposed fluctuations in demand.
The selected optimization deals with the handling of the balance between needs and capacity. The focus has been on creating some accurate and well-defined optimization that not only is a short term solution, but also can be developed in the longer term.
Finally, it is concluded that the internal delivery performance can be improved signifi-cantly within a short timeframe with minimal effort without too much effort.
Pages 106
External partner Ledere og medarbejdere i private virksomheder
Admin Creation date: 2012-01-01    Update date: 2013-04-11    Source: ihk    ID: ihk-10570415    Original MXD