Beta 1


Title Kapacitetsvurdering af togtrafikken over Øresund
Translated title Capacity assessmenent of railway traffic across Øresund
Author Engsbro, Line (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Jørgensen, Kim Lyngby (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Supervisor Thost, Per Erik
Landex, Alex
Institution Ingeniørhøjskolen i København, IHK, DK-2750 Ballerup, Denmark
Thesis level Bachelor thesis
Education Diplomingeniør, Bygningsingeniør
Education Bachelor of Civil Engineering
Publication date 2012-01
Abstract I henhold til det danske Transportministeriet, Banedanmark og DSB’s fremtids vision om en fordobling af passager- og godstogstrafikken i 2020, analyseres der på kapaciteten over Øresund.
I denne forbindelse analyseres der på prognoser, som laves ud fra tidligere passager – og godsmængder. Den udarbejdede passagermængde lever op til visions mål om en fordobling. Dog viser godsprognosen en alt stor stigning, og der tages derfor udgangspunkt i visions mål om en fordobling.
Mulighederne for fordobling vurderes på den nuværende faste forbindelse over Øresund ved Kastrup st. Analysen efterviser en i forvejen overbelastet infrastruktur på den danske side af Øresund, i hht. UIC 406.
Grundet den overbelastede infrastruktur, vurderes der diverse løsningsforslag, som kan afhjælpe problematikken ved Øresund. Disse løsningsforslag sammensættes til tre løsningskombinationer, som er;
- Løsningskombination 1 (LK1)
o Opgradering af Kastrup st.
- Løsningskombination 2 (LK2)
o Godstunnel ved Snekkersten-Ramlösa
- Løsningskombination 3 (LK3)
o Godstunnel ved Snekkersten-Ramlösa
o Passagertunnel ved Helsingør-Helsingborg
Yderligere ses tunnelrestriktionerne som en forhindring af forbedring af kapaciteten, og der vurderes derfor om der er behov for ændring af disse. Da visionens mål er en fordobling af passager – og godstrafik vurderes det, om der er mulighed for at skabe flere siddepladser i passagertogene, og mulighederne for optimering af godstogene.
Disse tre løsningskombinationer analyseres og vurderes ud fra visionen om en fordobling, samt belægningsprocenten fra UIC 406. Analyserne udarbejdes ud fra et køreplansmæssigt perspektiv.
Abstract According to the Danish Ministry of Transport, Railnet Denmark and DSB’s future vision concerning doubling for traffic of passenger and freight train in 2020, analysis are made for the capacity across Øresund.
In this context forecasts are analyzed, made from previous passenger and freight quantities. The passenger quantities made lives up to the vision’s goal about a doubling. Yet the freight forecast’s value is too high, so therefore the value is based on the vision’s goal.
The possibilities for a doubling are assessed on the current connection across Øresund at Kastrup st. The analysis verifies an already overloaded infrastructure on the Danish side of Øresund, according to UIC 406.
Due to the overloaded infrastructure, multiple suggestions for solutions are assessed, that may alleviate the issues at Øresund. These solutions are combined into three combinations, which are;
- Combination 1 (LK1)
o Upgrade of Kastrup st.
- Combination 2 (LK2)
o Freight tunnel at Snekkersten-Ramlösa
- Combination3 (LK3)
o Freight tunnel at Snekkersten-Ramlösa
o Passenger tunnel at Helsingør-Helsingborg
Furthermore the tunnel restrictions are seen as an obstacle to improvement of the capacity, and it is therefore assessed if there is a need for changing these. Due to the vision’s goal concerning a doubling for traffic of passenger and freight train it is assessed, if there are potential for generating more passenger seats, and the possibilities of optimizing the freight trains.
These three combinations will be analyzed and assessed, according to the vision about a doubling, as well as the occupancy percent from UIC 406. These analysis are made from a time schedule perspective.
Pages 420
Keywords Jernbane Kapacitet Øresund ; Railway Capacity Øresund
External partner Ledere og medarbejdere i offentlige institutioner
Admin Creation date: 2012-01-03    Update date: 2012-11-21    Source: ihk    ID: ihk-10580431    Original MXD