Beta 1


Title Afværgeforanstaltninger på Rungstedvej 19, Hørsholm : Remediation at Rungstedvej 19, Hørsholm
Author Gayani Jonsdottir, Silja (Ingeniørhøjskolen i København, IHK)
Supervisor Christiansen, Solbritt
Rytter, Jenny
Grosen, Bernt
Institution Ingeniørhøjskolen i København, IHK, DK-2750 Ballerup, Denmark
Thesis level Bachelor thesis
Education Diplomingeniør, Bygningsingeniør
Education Bachelor of Civil Engineering
Publication date 2012-01
Abstract PROJEKTGRUNDLAG:
Det udarbejdede afværgeprogram og skitseprojekt, tager udgangspunkt i det tidligere udarbejdede DIP-A projekt, samt den udleverede supplerende afgrænsende undersøgelsesrapport fra COWI og Region Hovedstaden. Afværgeprogram samt skitseprojekt er, udført så vidt muligt, efter Region Hovedstadens paradigme.

På Rungstedvej 19, 2970 Hørsholm, har der været renseri fra 1964 til en gang i midten af 1970´erne. Her er der konstateret en jord- og grundvandsforurening med chlorerede forbindelser og tilhørende nedbrydningsprodukter, som udgør en risiko for grundvandsressourcen. Der er en risiko for spredning af grundvandsforureningen til det primære magasin, samt udgør forureningen en risiko for vandkvaliteten i det primære magasin, som dermed udgør den en risiko for de nærliggende vandindvindinger ved Opnæsgård Kildeplads.
Der udarbejdes et såkaldt afværgeprogram og skitseprojekt, for afværge af forureningen. Formålet med afværgeforanstaltningerne er, at vurdere egnede afværgemetoder i relation til den aktuelle forureningstilstand med chlorerede forbindelser. Man har lagt vægt på metoder, som kan reducere den uacceptable forurening i kildeområdet på den mest bæredygtige måde. Endvidere har man lagt vægt på metoder, som kan afsluttes inden for en begrænset tidshorisont.
I afværgeprogrammet har man vurderet, at stimuleret reduktiv dechlorering, kemisk oxidation med kaliumpermanganat og afværgepumpning er de mest velegnede metoder. Formålet med skitseprojektet har været, at vurdere og analysere, de 3 egnede afværgemetoder, i relation til den aktuelle forureningstilstand, og til sidst vurdere den bedst egnede metode.
Pages 403
External partner Ledere og medarbejdere i offentlige institutioner
Admin Creation date: 2012-01-03    Update date: 2012-11-16    Source: ihk    ID: ihk-10580485    Original MXD